Barn på flukt

Om det å måtte flykte hjemmefra, være ny i et land og ta imot nye landsmenn. For 5.-7. trinn.

Dette opplegget setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det består av aktiviteter knyttet til barn på flukt og barnerettighetene. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen, i forbindelse med internasjonal uke eller når skolen/klassen tar imot flyktninger og asylsøkere.

I aktivitetene henvises det til relevante artikler fra FNs barnekonvensjon. Du finner en forenklet, barnevennlig utgave av barnekonvensjonen her. Norsk oversettelse av originalteksten finner du her. (regjeringen.no)

Velg aktivitetene som passer best for din klasse og tilpass dem til dine elever. Nederst på siden finner du noen punkter det kan være lurt å reflektere over før du starter med undervisningsopplegget "Barn på flukt".

Flere av aktivitetene er fra et undervisningsopplegg utviklet av Carolyne Willow for UNICEF UK.

Å flykte hjemmefra

Tid: 45 minutter
Fag: KRLE
Tema: Refleksjoner og tanker om det å være barn på flukt ved å se en film om Mustafa, og gjøre oppgaver til filmen.

hvor står du?

Tid: 30 minutter
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE
Tema: Elevene skal ta stilling til flere påstander om det å hjelpe mennesker i nød, og argumentere for sin mening.

et nytt land, en ny start

Tid: 50 minutter
Fag: Norsk og KRLE
Tema: Rollespill og diskusjonsoppgave. Elevene får økt kunnskap om behov og rettigheter flyktningene har.

NÅR MENNESKER FLYTTER

Tid: To skoletimer eller hjemmelekse.
Fag: Norsk
Tema: Fordypningsoppgave - forskning. Migrasjon i et historisk perspektiv. Muligheter til å bruke digitale verktøy.


Dinas historie

Tid: 20 minutter
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE
Tema: Påstandslek og diskusjon. Bli bedre kjent med Dina, som er internt fordrevet i Syria.


Velkomstpakke

Tid: 50 minutter
Fag: Samfunnsfag, kunst og håndverk, og KRLE
Tema: Kreativ oppgave hvor man skal skrive et brev, lage tegning eller en plakat. Hvordan ville elevene tatt imot en ny elev som har flyktet?

Tre brødre på flukt

Tid: 50 minutter
Fag: Samfunnsfag
Tema: Refleksjon og diskusjon på bakgrunn av en film fra NRK Super.

vær obs på

Flyktninger i klassen

Hvis noen av elevene i klassen din har status som asylsøker eller flyktning, er det fint å snakke med disse på tomannshånd før aktivitetene. Sammen kan dere bestemme hvordan de skal gjennomføres på en måte som kan oppleves positiv for alle. Gi dem gjerne en hovedrolle i aktiviteten om de er komfortable med det. Dette fører til at de får eierskap til aktiviteten, samtidig som de blir løftet opp på en positiv måte.


Upassende kommentarer

Før hver aktivitet må mulighetene for vanskelige eller upassende kommentarer eller spørsmål fra elever bli vurdert. Du som lærer burde tenke over hvordan du skal håndtere slike spørsmål eller kommentarer. Du kan for eksempel komme misoppfatninger av sammenhenger mellom religion og ekstremistgrupper (som Boko Haram/ISIS) i forkjøpet, ved å understreke at majoriteten av verdens 1,5 milliarder muslimer lever fredfulle liv, og at de verken støtter ekstremisme eller terrorisme.


Om elevene blir triste

Det er viktig at du setter av tid til å forklare elevene at det er forståelig hvis noen blir lei seg når man snakker om flyktningkrisen. Minn dem på at det finnes mange mennesker og organisasjoner som tilbyr hjelp til barn som har vært eller blir utsatt for katastrofer og konflikt.


Fremhev et historisk perspektiv

Oppretthold et historisk perspektiv gjennom hele tema. Slik vil barn lære at migrasjon alltid har vært en del av verdenshistorien og forstå at mennesker har klart å håndtere store utfordringer og omveltninger gjennom alle tider.


Egne politiske synspunkter

Vær oppmerksom på skolens rettslige plikt til å unngå en ensidig presentasjon av politiske synspunkter. Derfor må du som lærer unngå å kommunisere politiske synspunkter og ideer. Ikke vær redd for å uttrykke et positivt syn på demokrati og menneskerettigheter eller fordømme terrorgrupper eller hendelser, som blant annet Holocaust eller den transatlantiske slavehandelen.


Barnerettighetene gjelder under alle forhold

Understrek for elevene at barnerettighetene gjelder under alle forhold. Alle barn skal motta den omsorg, respekt og beskyttelse de har rett på, uansett hvem de er eller hvor de er fra.


Anerkjenn migranters verdighet

Til slutt oppmuntrer vi deg til å løfte fram migranters og flyktningers verdighet. Dette er ikke barn og voksne som er avhengig av nestekjærlighet og medlidenhet, men mennesker som har like rettigheter som alle andre.


Fra læreplanene

Overordnet del - om bærekraftig utvikling

Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.


Samfunnsfag

Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap.

Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering.

Presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet.

Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra.

Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land.


KRLE

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.

Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap.

Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering.

Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring.

Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid. 


Norsk

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.

Leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster.

Orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster.

Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser.

Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.


Kunst og håndverk

Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider.


Mer under Bærekraftig utvikling