Hva går pengene til

ÅPENHET OG TRANSPARENS

Det er viktig for oss å være åpne og ærlige når det gjelder hvordan pengene du støtter oss med brukes. På denne siden kan du lese om hvilke krav som stilles til oss som organisasjon, hvordan vi fordeler pengene vi samler inn og hvilke formål de går til. Vårt viktigste formål er å sikre utvikling og resultater for barn. Uansett hvor i verden hun befinner seg. Uansett hvem han er. Uansett hvilke omstendigheter de lever under. Uansett hvilke hindringer vi møter.

Resultater 2021

2021 var nok et år der covid-19-pandemien forverret situasjonen for barn i hele verden. Likevel har vi oppnådd mange og viktige resultater – for vi gir aldri opp.

2,4 MILLIONER BARN BLE BEHANDLET FOR ALVORLIG UNDERERNÆRING

34 millioner mennesker fikk tilgang til trygt vann for drikking, matlaging og personlig hygiene

110 millioner barn fikk mulighet til å gå på skole og få utdanning

22,4 millioner barn og kvinner mottok viktige helsetjenester i UNICEF-støttede fasiliteter

5 millioner barn og omsorgspersoner fikk psykisk helse- og psykososial støtte

Mer enn 812,2 millioner mennesker ble informert om sykdomsforebygging og tilgang til helsetjenester

frie midler

Frie midler er penger som UNICEF fordeler tematisk og geografisk til arbeid for de barna som trenger det mest. Da kan vi være parate og rykke ut når naturkatastrofer og ekstremvær har kommet overraskende på, eller når uforutsette konflikter har brutt ut. Hvert land der UNICEF har et landkontor blir tildelt en sum som er allokert til deres programmer. Lær mer om frie midler i videoen nedenfor.

 

bidrag fra norge

243 503 000 KRONER

Samlet vi inn i 2021 takket være generøse og engasjerte mennesker i hele Norge!

155 586 000 KRONER

Så mye brukte vi på internasjonale prosjekter i 2021. Det ble brukt 18,9 millioner på formålsaktiviter her i Norge.

slik ble pengene fordelt i 2021

69% TIL FORMÅLET

Formålsprosenten viser hvor mye som ble overført direkte til vårt arbeid for barna, både i Norge og internasjonalt.28% TIL INNTEKSGIVENDE ARBEID

Vi bruker også penger på det viktige arbeidet med å engasjere nye givere og spre budskapet vårt, for å sikre at vi også i fremtiden kan fortsette arbeidet vårt.3% TIL ADMINISTRASJON

For å sikre god forvaltning og kontroll av våre innsamlede midler bruker vi ressurser på administrasjon. Nødvendige kostnader knyttet til administrasjon er revisjonshonorarer, juridiske tjenester, lønnskostnader, og utgifter knyttet til IT-systemer. Dette er nødvendige kostnader, som sikrer at vi kan drifte ansvarlig og mest mulig effektivt. Nettopp fordi vi ønsker at mest mulig av de innsamlede pengene skal gå til formålet.


godkjent AV INNSAMLINGSKONTROLLEN

Det stilles strenge krav til oss som organisasjon når det kommer til innsamling av penger fra støttespillere som deg. Vi er godkjent av Innsamlingskontrollen, et nasjonalt kontrollorgan som sørger for at organisasjonene som samler inn penger er genuine og at pengene faktisk går til formålet. 

For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen må organisasjonen gå gjennom en godkjenningsprosess. Det stilles blant annet krav til at formålsprosenten er på minst 65%. Som godkjent organisasjon er vi forpliktet til å levere aktivitetsregnskap i tillegg til den årlige revisjonsberetningen. Vi forplikter oss også til å følge etiske retningslinjer for innsamling i Norge, i tillegg til konkrete lover og regler.

LA OSS TA ANSVAR SAMMEN

UNICEF er FNs barnefond. Vi jobber for å skape varig endring for barn i hele verden, gjennom å styrke barns rettigheter. Sentralt i vårt arbeid er FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. For at arbeidet vårt skal gå fremover er vi avhengige av støttespillere som ønsker å dele ansvaret med oss.

Mener du også at alle barn har rett til å overleve? Rett til en barndom? Rett til like forutsetninger?

Takket være innsatsen fra alle våre støttespillere kan vi fortsette arbeidet med å styrke rettighetene til alle barn. Bidragene vi får inn går til bærekraftige utviklingsprosjekter og nødhjelp over hele verden. Dagens barn står overfor en fremtid med mange utfordringer. Sammen kan vi nå hvert barn i tide.

VIL DU BLI MED?