Hva går pengene til

ÅPENHET OG TRANSPARENS

Det er viktig for oss å være åpne og ærlige når det kommer til hvordan pengene du støtter oss med brukes. Nedover på siden kan du lese mer om hvilke krav som stilles til oss som organisasjon, hvordan vi fordeler ressursene vi samler inn og hvilke formål de går til. Vårt viktigste formål er å sikre utvikling og resultater for barn. Uansett hvor i verden hun befinner seg. Uansett hvem han er. Uansett hvilke omstendigheter de lever under. Uansett hvilke hindringer vi møter.

206 400 000 KRONER

Samlet vi inn i 2018 takket være generøse og engasjerte mennesker i hele Norge!

180 700 000 KRONER

Så mye benyttet vi på internasjonale prosjekter i 2018. Det er et helt formidabelt tall, og det hadde ikke vært mulig uten støtte fra våre givere.

SLIK BLE PENGENE FORDELT I 2018:

til formålet
til inntektsgivende arbeid
til administrasjon

Dette betyr de ulike fordelingene:

TIL FORMÅLET

Formålsprosenten viser hvor mye som ble overført direkte til vårt arbeid for barna.TIL INNTEKSGIVENDE ARBEID

Vi bruker også penger på det viktige arbeidet med å engasjere nye givere og spre budskapet vårt, for å sikre at vi i fremtiden kan fortsette vårt arbeid. TIL ADMINISTRASJON

For å sikre god forvaltning og kontroll av våre innsamlede midler bruker vi ressurser på administrasjon. Nødvendige kostnader knyttet til dette er revisjonshonorarer, juridiske tjenester, lønnskostnader, og kostnader til IT-systemer. Dette er nødvendige kostnader, som sikrer at vi kan drifte ansvarlig og mest mulig effektivt. Nettopp fordi vi ønsker at mest mulig av våre innsamlede midler går til vårt formål.


MEDLEM AV INNSAMLINGSKONTROLLEN

Det stilles strenge krav til oss som organisasjon når det kommer til innsamling av penger fra støttespillere som deg. Vi er medlem av Innsamlingskontrollen, et nasjonalt kontrollorgan som sørger for at organisasjonene som samler inn penger er genuine og at pengene faktisk går til formålet. 

For å bli medlem av Innsamlingskontrollen må organisasjonen gå gjennom en godkjenningsprosess. Det stilles blant annet krav til at formålsprosenten er på minst 65%. Som medlem er vi forpliktet til å levere aktivitetsregnskap i tillegg til den årlige revisjonsberetningen. Vi forplikter oss også til å følge etiske retningslinjer for innsamling i Norge, i tillegg til konkrete lover og regler.

LA OSS TA ANSVAR SAMMEN

UNICEF er FNs barnefond. Vi jobber for å skape varig endring for barn i hele verden, gjennom å styrke styrke barns rettigheter. Sentralt i vårt arbeid er FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. For at arbeidet vårt skal gå fremover er vi avhengige av støttespillere som ønsker å dele ansvaret med oss.

Mener du også at alle barn har rett til å overleve? Rett til en barndom? Rett til like forutsetninger?

Takket være innsatsen fra alle våre støttespillere kan vi fortsette arbeidet med å styrke rettighetene til alle barn. Bidragene vi får inn går til bærekraftige utviklingsprosjekter og nødhjelp over hele verden.  Dagens barn står overfor en fremtid med mange utfordringer. Sammen kan vi hjelpe dem. 

VIL DU BLI MED?