Hva går pengene til

ÅPENHET OG TRANSPARENS

Det er viktig for oss å være åpne og ærlige når det gjelder hvordan pengene du støtter oss med brukes. På denne siden kan du lese om hvilke krav som stilles til oss som organisasjon, hvordan vi fordeler pengene vi samler inn og hvilke formål de går til. Vårt viktigste formål er å sikre utvikling og resultater for barn. Uansett hvor i verden hun befinner seg. Uansett hvem han er. Uansett hvilke omstendigheter de lever under. Uansett hvilke hindringer vi møter.

196 180 000 KRONER

Samlet vi inn i 2020 takket være generøse og engasjerte mennesker i hele Norge!

174 400 000 KRONER

Så mye brukte vi på internasjonale prosjekter i 2020. Det er et helt formidabelt tall, særlig under omstendighetene med covid-19-pandemien, og det hadde ikke vært mulig uten støtte fra giverne våre.

Slik ble pengene fordelt i 2020:

71% av inntektene i 2020 gikk til formålet
26% av inntektene i 2020 gikk til inntektsgivende arbeid
3% av inntektene gikk til administrasjon

Dette betyr de ulike fordelingene:

TIL FORMÅLET

Formålsprosenten viser hvor mye som ble overført direkte til vårt arbeid for barna, både i Norge og internasjonalt.TIL INNTEKSGIVENDE ARBEID

Vi bruker også penger på det viktige arbeidet med å engasjere nye givere og spre budskapet vårt, for å sikre at vi også i fremtiden kan fortsette arbeidet vårt.TIL ADMINISTRASJON

For å sikre god forvaltning og kontroll av våre innsamlede midler bruker vi ressurser på administrasjon. Nødvendige kostnader knyttet til administrasjon er revisjonshonorarer, juridiske tjenester, lønnskostnader, og utgifter knyttet til IT-systemer. Dette er nødvendige kostnader, som sikrer at vi kan drifte ansvarlig og mest mulig effektivt. Nettopp fordi vi ønsker at mest mulig av de innsamlede pengene skal gå til formålet.


Resultater 2020

Den verdensomspennende covid-19-pandemien har skapt utfordringer for arbeidet vårt, men UNICEF har likevel fått til mye viktig for verdens barn i 2020.

1.5 millioner barn

ble behandlet for akutt underernæring.

74.8 millioner barn og kvinner

fikk viktig helsehjelp.

14.2 millioner mennesker

fikk tilgang på rent drikkevann.

74.7 millioner barn og familier

fikk mental og psykososial hjelp.

261.2 millioner barn

fikk tilbud om hjemmeundervisning.

73.7 millioner mennesker

fikk tilgang på såpe og sanitærprodukter.

MEDLEM AV INNSAMLINGSKONTROLLEN

Det stilles strenge krav til oss som organisasjon når det kommer til innsamling av penger fra støttespillere som deg. Vi er medlem av Innsamlingskontrollen, et nasjonalt kontrollorgan som sørger for at organisasjonene som samler inn penger er genuine og at pengene faktisk går til formålet. 

For å bli medlem av Innsamlingskontrollen må organisasjonen gå gjennom en godkjenningsprosess. Det stilles blant annet krav til at formålsprosenten er på minst 65%. Som medlem er vi forpliktet til å levere aktivitetsregnskap i tillegg til den årlige revisjonsberetningen. Vi forplikter oss også til å følge etiske retningslinjer for innsamling i Norge, i tillegg til konkrete lover og regler.

LA OSS TA ANSVAR SAMMEN

UNICEF er FNs barnefond. Vi jobber for å skape varig endring for barn i hele verden, gjennom å styrke barns rettigheter. Sentralt i vårt arbeid er FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. For at arbeidet vårt skal gå fremover er vi avhengige av støttespillere som ønsker å dele ansvaret med oss.

Mener du også at alle barn har rett til å overleve? Rett til en barndom? Rett til like forutsetninger?

Takket være innsatsen fra alle våre støttespillere kan vi fortsette arbeidet med å styrke rettighetene til alle barn. Bidragene vi får inn går til bærekraftige utviklingsprosjekter og nødhjelp over hele verden.  Dagens barn står overfor en fremtid med mange utfordringer. Sammen kan vi nå hvert barn i tide.

VIL DU BLI MED?