Hva er familiefattigdom?

Ordet «familiefattigdom» brukes om familier i husholdninger som lever med en samlet inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. En slik oppvekst kan ha store konsekvenser for barns mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse, et godt sted å bo og være med på fritidsaktiviteter.

Siden starten av 2000-tallet har familiefattigdommen vært økende her i Norge. På kun 20 år har antall familier med vedvarende lavinntekt tredoblet seg. I dag anslår Statistisk sentralbyrå at 115.000 barn vokser opp i en lavinntektsfamilie. Dette er svært bekymringsverdig.

hvordan påvirker familiefattigdom barn?

Å vokse opp i familiefattigdom i Norge betyr ikke nødvendigvis at man ikke har råd til mat eller klær. Derimot kan det gjøre at barn vokser opp med følelsen av å være utenfor fellesskapet. På sikt kan dette gjøre at man mister tilliten til at samfunnet byr på like muligheter for alle.

Vi ser også at barn som vokser opp i fattigdom har større risiko for ikke å få oppfylt rettighetene sine.

Forskning viser at oppvekst i en lavinntektsfamilie kan ha store konsekvenser. Det kan blant annet begrense barns mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold, et godt bomiljø og få tilstrekkelig familiestøtte.

Barn fra lavinntektsfamilier har også større risiko for å få helseproblemer, noe vi særlig ser innenfor psykisk helse. For mange barn vil en slik oppvekst også gjøre at de ikke får mulighet til å delta på sosiale og kulturelle aktiviteter.

Utfordringene er mange og komplekse, og konsekvensene for barn som vokser opp i familiefattigdom kan være enorme, også for fremtiden deres.

Barnehender som tegner en familie

Ethvert barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig
for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling.
Barnekonvensjonen, artikkel 27, nr. 1

vi må bekjempe familiefattigdom

FNs barnekomité har flere ganger anbefalt Norge å sette av mer ressurser til bekjempelse av fattigdom. Norge har nemlig forpliktet seg til halvere andelen barn som lever i fattigdom innen 2030, gjennom FNs bærekraftsmål nr. 1.

Likevel har utviklingen gått i feil retning. Dette viser dessverre at Norge, over lengre tid, ikke har klart å komme med bærekraftige løsninger for å løfte familier ut av fattigdom i Norge.

hva gjør unicef for å bekjempe familiefattigdom?

For at vi skal klare å nå målet om å bekjempe fattigdom i Norge, må det prioriteres høyt til enhver tid. Vi i UNICEF Norge har jobbet med dette i mange år, og fortsetter å kjempe, helt til alle barns rettigheter oppfylles.

UNICEF krever derfor at regjeringen får på plass særskilte tiltak rettet direkte mot barnefamilier som lever i vedvarende lavinntekt.

Disse særskilte tiltakene må ikke gå på bekostning av universelle tiltak som treffer samtlige barn, for eksempel økning av barnetrygden. Vi har lenge jobbet for en økning i barnetrygden, noe vi mener er et helt nødvendig tiltak som må til for å støtte barnefamilier som ikke lever under fattigdomsgrensen, men som ellers har en trang økonomi.

UNICEF krever følgende tiltak mot barnefattigdom

  • Økt barnetrygd.
  • Fortgang i innføring av gratis og sunn skolemat.
  • Økte sosialsatser og bostøtte.
  • Kommunale støtteordninger for barnefamilier som har havnet i fattigdom.
  • Støtte til frivillige aktører som kan tilby gratis aktivitet for barn.

rekordstor pågang på hjelpetjenester

UNICEFs årlige ferieundersøkelser viser gang på gang at inntektsforskjellen går hardt utover familier med lav inntekt. De siste årene har det vært rekordstor pågang på hjelpetjenester og gratis ferietilbud landet rundt.

Resultatet av undersøkelsen i 2023 samt samme års etterspørsel hos hjelpetjenestene, viser tydelig hvordan allerede hardt prøvede familier nok en gang er de som rammes hardest, og som begrenses mest i sin livsutfoldelse og mulighet til å delta i samfunnet.

UNICEFS hjelpesentral Feriesentralen opplevde rekordstor pågang i antall henvendelser sommeren 2022, særlig fra aleneforeldre og foreldre med barn med funksjonsnedsettelser.

Til tross for at vi klarte å dele ut over 1000 ferieopplevelser, klarte vi likevel ikke å imøtekomme de enorme behovene. Vi frykter at dette vil forverres i årene som kommer, hvis det ikke settes inn tiltak.

Les også