Redegjørelse etter åpenhetsloven

UNICEF Norges Redegjørelse etter åpenhetsloven

UNICEF Norge jobber etter åpenhetsloven som skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både hos virksomheten selv, hos forretningsforbindelser og i leverandør-kjeder.

Loven stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Sist oppdatert: 24. juni 2024

Innhold

UNICEF Norge – vårt arbeid, mandat og våre verdier

UNICEF er FNs barnefond og vårt samfunnsoppdrag er å forvalte FNs konvensjon om barns rettigheter og støtte myndigheter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre interessenter i å etterleve konvensjonen, samt spre kunnskap om disse.

UNICEF ble opprettet 11. desember 1946 for å hjelpe de europeiske etterkrigsbarna som levde uten omsorg og beskyttelse. I dag er UNICEFs mandat utvidet til å gjelde alle barn i hele verden, UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn.

Les mer om UNICEFs historie, og vårt arbeid. Du kan også lese mer om åpenhet fra UNICEF internasjonalt her.

Om UNICEF-komiteen i Norge

Stiftelsen UNICEF-komiteen i Norge (heretter UNICEF Norge) er UNICEF sin nasjonalkomité i Norge, og har til sammen 70 årsverk. 47 av disse er fast ansatte ved hovedkontoret i Oslo.   

UNICEF Norges arbeid og virke er regulert gjennom en forpliktende samarbeidsavtale med UNICEF Internasjonalt som innebærer at vi skal jobbe etter UNICEF sine overordnede retningslinjer og mandat fra FN – for å fremme barns rettigheter.  

Dette i samsvar med overordnede mål og i henhold til det som er regulert i norsk lov.

Vårt påvirkningsarbeid

Vårt hovedformål er å inspirere til engasjement for verdens barn, og vår visjon er at vi anerkjennes som den viktigste forkjemperen for barns rettigheter. Dette skal vi, i henhold til vår forpliktende samarbeidsavtale med UNICEF Internasjonalt, gjøre gjennom å skaffe midler fra allmennheten, privat sektor og andre kilder i Norge til UNICEF sitt programarbeid for barn i hele verden. Vi skal alltid tale barnas sak og fremme deres rettigheter.

"UNICEF Norge arbeider utrettelig hver dag for å bidra til en rettferdig fremtid for alle verdens barn. Vårt fyrtårn er FNs barnekonvensjon og bærekraftsmål."

Maria Greenberg Bergheim, Generalsekretær i UNICEF Norge
Maria Greenberg Bergheim, Generalsekretær i UNICEF Norge

Ved å opprettholde og fremme et godt samarbeid med regjering og andre offentlige myndigheter skal vi jobbe for å sikre at statlige bidrag fra Norge til UNICEF opprettholdes og at vi lyttes til når barns rettigheter står på spill. I kjernen av vårt totale samfunnsansvar er naturlig nok FNs bærekraftsmål og FNs barnekonvensjon. UNICEF forplikter seg til å arbeide for måloppnåelse av 17 av FNs bærekraftsmål. Spesielt er mål om samarbeid for å nå målet viktig for UNICEF. Vi samarbeider med myndigheter, organisasjoner, næringsliv, institusjonelle investorer og andre støttespillere for å oppnå best mulig resultat for barn.  

I tråd med våre verdier vil naturlig nok barns rett til medvirkning, klima og bekjempelse av ulikhet som spesielt rammer barn og unge være viktige påvirkningsmål. UNICEF Norge inviterer barn til å sende inn sine bidrag til en nyttårstale og på våre nettsider er det oppdaterte råd og fagartikler om hva barn og unge strever med, og hvordan man som voksen kan oppdage og møte de som strever i nærmiljøet rundt oss.   

UNICEF Norge er sterkt engasjert i klima og klimaendringens påvirkning på barn og ungdoms helse og levevilkår. Vi sørger for at barns rettigheter til et sunt, rent og bærekraftig miljø jfr. Generell kommentar nr. 26 fra Barnekomiteen blir presentert til relevante interessenter og myndigheter. UNICEF Norge gjennomfører flere undersøkelser hvert år om saker som påvirker barn og unge i deres hverdag. På denne måten kan vi løfte frem barns stemmer jfr. Art.12 og 13 i barnekonvensjonen om respekt for barns meninger og barns ytringsfrihet og UNICEFs spesielle mandat til stå sammen med barn i deres rett til å bli hørt i saker som omhandler dem til politikere og andre aktuelle interessenter. UNICEF Norge arbeider målrettet for at alle barn skal kunne vokse opp i sikkerhet, i en rettferdig verden med like muligheter for alle. 

For å sikre UNICEFs internasjonale arbeid og gjennomføring av UNICEFs programmer har vi en stor oppgave i å samle inn midler fra privatpersoner, myndigheter, stiftelser og næringsliv, som kan bidra til bedre vilkår for verdens barn og som ønsker å stå sammen med UNICEF i vårt arbeid for barn. Vi søker å samarbeide med alle som deler vår visjon og som kjemper for en rettferdighet for barn på tvers av landegrensene.

UNICEF Norges økonomiske modell

Vår økonomiske modell er regulert gjennom vår samarbeidsavtale med UNICEF Internasjonalt. Denne avtalen sikrer at det på lang sikt overføres minst 75 prosent av innsamlede midler til UNICEFs programarbeid for barn. Resterende 25 prosent benyttes blant annet til vårt innsamlingsarbeid, vårt informasjonsarbeid, vårt påvirkningsarbeid for barn i Norge, og til en bærekraftig administrasjon som sørger for internasjonal koordinering og sikrer overføringer til programmer som utgjør en forskjell for barn i verden.

Dersom giver ønsker at midlene går til særskilte formål, og vi har et program som dekker formålet, merkes transaksjoner for sikker overføring via FRM (Funds Remittance Management). Dette er en sikker og lukket løsning, hvor partene er identifisert og særskilte koder benyttes for overføring. UNICEF Norge overfører ikke direkte til mottaker, men til UNICEF som sørger for at midlene går til det formål som er tiltenkt.  

UNICEF Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen og underlagt de regler og etiske retningslinjer som kreves for å kunne drive innsamling i Norge. Innsamlingskontrollen har som formål å påse at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig, og kvalitetssikrer at pengene går til det formålet som er oppgitt. Som stiftelse kommer også stiftelseslovens regler til anvendelse og våre vedtekter og styringsinstrukser redegjør godt for vår virksomhetsstyring, myndighet og ansvar for å sikre en forsvarlig drift og forvaltning av vår kapital. 

Ansattes arbeid med FNs Barnekonvensjon

I vår organisasjon er styret, ledelsen og ansatte samstemte i vårt samfunnsoppdrag, og vi arbeider kontinuerlig med kompetanseutvikling, innovasjon og medarbeidertilfredshet som vil bidra til at vi når vår felles visjon. Alle våre ansatte skal kjenne til barnerettighetene, hva som kjennetegner dem og hvordan de har innvirkning på vårt arbeid og væremåte. Vårt mål er at alle ansatte til enhver tid vet hvordan vi arbeider for å sikre og fremme barnerettighetene og selv bidra til at dette skjer.

Prinsippene for barns rettigheter skal derfor etterleves i all vår eksterne kommunikasjon og i all vår kontakt med barn. Alle ansatte i UNICEF Norge, samt alle vi samarbeider med, skal ivareta «Child safeguarding». Dette betyr at alle ansatte er forpliktet til å sikre at barn vi samarbeider med, omtaler og fremstiller, respekteres, ikke diskrimineres, trives og beskyttes. Styret i UNICEF Norge vedtok ny retningslinje og varslingsrutine for «Child safeguarding» i 2023 og utarbeider årlige planer for implementering for sikre at dette gjennomsyrer alt vårt arbeid. UNICEF Norge har en ansatt som er ansvarlig for dette, som rapporterer til økonomidirektør. Vi har også utnevnt en «champion» i styret som skal sikre at «Child safeguarding» ivaretas i alle avgjørelser som angår barn i styret. Vårt mandat tilsier at UNICEF Norge har et spesielt og utvidet ansvar som omhandler barns rettigheter i verdikjeder, ansvarlig drift og i samarbeid. Vi stiller strenge krav til oss selv og alle våre samarbeidspartnere. UNICEF Norge skal sørge for at alle våre aktiviteter skal føre til et lavest mulig miljøavtrykk og hindre annen skadelig påvirkning for barn.  

UNICEF Norges retningslinjer for ansvarlig drift

UNICEF Norge har et ansvar for å ivareta at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir respektert, og vi har et utvidet ansvar for at barns rettigheter ikke blir krenket. Styret og generalsekretæren i UNICEF har det overordnede ansvaret for at organisasjonen følger gjeldende prinsipper for ansvarlig næringsliv i egen drift og hos alle våre samarbeidspartnere.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med virksomheten og har et særskilt ansvar for å kontrollere at UNICEF Norge ivaretar hensynet til åpenhet, effektivitet, habilitet og kapitalforvaltning. Vårt arbeid er basert på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt ILOs (International labour organisation) trepartserklæring om grunnleggende prinsipper for sosiale forhold i virksomheter, i tillegg sentrale menneskerettighetskonvensjoner herunder barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen er helt sentralt i vårt arbeid og står som utgangspunkt for alle våre aktiviteter og samarbeid.

Organisering og interne retningslinjer

I UNICEF Norge er det Generalsekretær som har hovedansvaret for at ledergruppen og ansatte har kompetanse og oppdaterte retningslinjer for å utføre en løpende ansvarlig forretning. UNICEF Norge skal respektere mennesker, samfunn og miljø, og våre retningslinjer er forankret i våre strategier og handlingsplaner. 

Det er nå utarbeidet et sett med interne retningslinjer i organisasjonen knyttet til aktsomhetsvurderinger. Disse retningslinjene er konkretisert i arbeidsoppgaver og rollebeskrivelser og vil bli jevnlig oppdatert, og følges opp internt via kompetanseutvikling og opplæring. Retningslinjene er iverksatt i vår daglig drift. 

Vi har etiske retningslinjer for UNICEF Norge, og vi følger UNICEFs globale etiske retningslinjer. Dette gjelder for alle ansatte og fungerer som et overordnet rammeverk. UNICEF Norges innkjøpspolicy og leverandøroppfølging inneholder etiske retningslinjer for leverandører samt et sett med kriterier som blir benyttet i vår evalueringsprosess ved nye anskaffelser.  Vi har også utviklet en egen modell med aktsomhetsvurderinger for alle våre samarbeidspartnere som er spesielt nært knyttet til vår egen drift og som er innenfor de risikoområder vi har identifisert.  Vi følger UNICEF Internasjonale retningslinjer for ansvarlige salgs- og markedsaktiviteter til forbrukere, faste givere, andre private givere og i samarbeid med våre næringslivspartnere.

UNICEF Norge har en Felles innsats for ansvarlig drift

 1. Godkjennelse av virksomhetens retningslinjer for ansvarlighet. Styret skal gripe inn der retningslinjer ikke blir fulgt opp: Styret.
 2. Ansvarlige for overholdelse av retningslinjer, implementering, kompetanse og opplæring: HR, økonomi og virksomhetsstyring. 
 3. Beslutninger innkjøp, leverandørkontakt – i henhold til innkjøpspolicy og retningslinjer: Økonomidirektør, innkjøpsansvarlige.
 4. Ansvarlighet i salgs- og markedsaktiviteter: Inntektsavdeling, marked og kommunikasjon.
 5. Ansvarlige for oppfølging av interessegrupper og samarbeidspartnere: Avdeling påvirkning for barns rettigheter, marked- og kommunikasjonsavdeling og inntektsavdeling. 
 6. Ansvarlig for offentliggjøring og tilrettelegge for dialog med offentlighet og andre interessenter: Marked- og kommunikasjonsavdeling. 
 7. Koordinerende funksjon – og overordnet oppfølging: Ansvarlig for bærekraft (CSR).

Arbeidsmiljø i UNICEF Norge

I UNICEF Norge har vi et godt samarbeid med fagforeninger, verneombud og ansattrepresentanter. Våre verdier er forankret i organisasjonen under rammeverket “CRITAS” som står for; care, respect, integrity, trust, accountability, and sustainability.

I UNICEF Norge gjennomfører vi kvartalsvise pulsundersøkelser som skal sikre at alle ansatte aktivt kan ta del i eget arbeidsmiljø, og ha en strukturert og trygg måte å gi viktige styringssignaler til ledelsen på. Dette skal bidra til medvirkning, trivsel og at ansatte føler at de har en meningsfull arbeidshverdag der de kan påvirke og medvirke.

UNICEF Norge følger alle retningslinjer for varsling og ytringsfrihet for våre ansatte. Vi er knyttet opp mot UNICEF Internasjonal «People and Culture»-strategi, og konkretiseringene fra denne er nedfelt i atferds prinsipper for ansatte.  

De ansatte i UNICEF Norge er organisasjonens viktigste ressurs, og forvaltningen av en bærekraftig humankapital for fremtiden vil være vår viktigste investering i fremtidig vekst. Søkelys på gode rammer for arbeidet og et godt arbeidsmiljø er viktig for å være en attraktiv arbeidsplass, og for både å beholde og tiltrekke oss relevant kompetanse. 

Markedsføring og kommunikasjon

Våre aktiviteter mot forbrukere skal vise stor aktsomhet i all markedsføring, bildebruk og annen påvirkning som kan være uheldig overfor barn og unge, likeledes all kontakt med barn og unge i regi av UNICEF, samt i vårt samarbeid med næringslivspartner. Det er innført interne retningslinjer for personvernforordningen (GDPR) i henhold til norsk lovgivning.

Leverandørkjede

Vi har en fortløpende oppfølging av alle våre leverandører og samarbeidspartnere, for å sikre at det ikke er brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De fleste av våre leverandører er lokalisert i Norge og er etablerte selskaper med egne risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.   

Vi har ikke en omfattende leverandørkjede, men UNICEF Norge setter søkelys på, og har tettere oppfølging av leverandører innen:   

 1. Profilprodukter og tekstiler og særlig de som er produsert i land med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og barns rettigheter.
 2. Selskaper som drifter renhold og kantiner.
 3. Transport og faste avtaler med hotell.
 4. Kaffeprodusenter.
 5. Underleverandør til gate/dør-til-dør rekruttering av faste givere.

Aktsomhetsvurderinger og tiltak

Aktsomhetsvurderinger av underleverandør til gate/dør-til-dør rekruttering, har ikke vist tilfredsstillende dokumentasjon om anstendige arbeidsforhold i deres drift. Dette anser vi som en risiko vi vil avverge på best mulig måte. Vi har satt i gang følgende tiltak:  

 • Innhente informasjon rundt arbeidsforhold og arbeidsmiljø 
 • Gjennomgå og følge opp tilfredsstillende opplæring innen våre etiske retningslinjer for direkte salg samt «Child Safeguarding». 
 • Gjennomgå våre retningslinjer for leverandører. 

Aktsomhetsvurderinger av leverandør av renholdstjenester viser at dette selskapet ikke har krav om å rapportere etter åpenhetsloven. Vi vil likevel iverksette følgende tiltak: 

 • Få en oversikt over gjeldene HMS og personalpolitikk og gjennomgå disse med leverandør for å sikre at leverandøren følger prinsipper for ansvarlig næringsliv.  
 • Gjennomgå våre retningslinjer for leverandører.

Barns rettigheter hos våre interessenter og samarbeidspartnere

UNICEF Norge har gjennomført et seminar på CEMS “The Global Alliance in Management Education” som er et masterprogram innen International management ved Norges Handelshøyskole. Her ble prinsippene for «Child rights and business» gjennomgått med oppgaver og refleksjoner. UNICEF har også et samarbeid med Norges banks investeringsfond utland (NBIM) innen barns rettigheter i aktuelle industrier. Her er det utarbeidet veiledere for ivaretagelse av barns rettigheter for disse industriene.

UNICEF Norge har også engasjert større norske industriselskaper til samarbeid om vårt Ungdomsråd med tema rettferdig grønt skifte. Likeledes engasjerer vi ungdomspolitikere via UNICEF akademiet og vi har en internship-avtale med Norges Handelshøyskole. Vår påvirkningsavdeling gjør et omfattende arbeid for å bedre vilkår for barn og unge i Norge og globalt. Vi fortsetter vårt påvirkningsarbeid for å fremme barns rettigheter via politisk arbeid og i samspill med flere organisasjoner.  

Våre næringslivspartnere bidrar til et positivt globalt fotavtrykk som fremmer rettferdighet, og oppnåelse av FNs bærekraftsmål for fremtidige generasjoner. Disse selskapene støtter UNICEFs internasjonale arbeid innen flere områder. Spesielt kan vi fremheve utdanning og helse, men også tiltak innen digitale løsninger. Et samarbeid med UNICEF ses på som en del av en helhetlig strategi for ansvarlig næringsliv. Alle selskaper har konsekvenser for barn, og disse kommer frem gjennom en effektiv aktsomhetsprosess for menneskerettigheter. Som et utgangspunkt gir “Children's Rights and Business Principles” tydelig veiledning om hvordan man begynner å identifisere og iverksette tiltak for et selskaps innvirkning på barns rettigheter. Ved å innlemme barns rettigheter i sin kjernepolitikk og praksis, kan selskaper styrke sine eksisterende bærekraftstrategier til fordel for både barn og næringsliv. Ytterligere drivkraft kommer i form av EU-lovgivning, og redegjørelse etter åpenhetsloven. Likeledes regelverk for finansnæringen og spesielt innen «impact finance» i «lavt inntektsland».

Kontakt

Ved spørsmål angående UNICEF Norges redegjørelse etter åpenhetsloven, vennligst kontakt oss på: [email protected] 

Denne redegjørelsen gjelder for perioden 15. juni 2024 til 15. juni 2025.  

UNICEF Norges redegjørelse etter åpenhetsloven er godkjent og signert av styret og generalsekretæren i UNICEF Norge.

Styret og generalsekretær i UNICEF Norge 2024
Bak fra venstre: Erlend Andreas Methi, Arbab Dar, Ellen Stenseth, Elsbeth S. Tronstad, Wasim Rashid.
Foran fra venstre: Kyrre Lind, Maria Greenberg Bergheim, Hilde Britt Mellbye, Ellen Marie Nyhus.
Sara Bondø var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Underskrifter fra styret i UNICEF-komiteen i Norge, juni 2024