Arbeid i Norge

ALLE BARN SKAL HA GODE OPPVEKSTVILLKÅR

Barn som vokser opp i Norge har trukket vinnerloddet, og har de beste forutsetningene i verden for å lykkes og så sine rettigheter oppfylt. Men i Norge har vi fortsatt et stykke å gå på enkelte områder. Derfor jobber vi med beslutningstakere, samfunnsaktører og næringslivet for å sikre at barns rettigheter og barnas beste alltid ligger til grunn for beslutninger som angår barn. 

LIKE MULIGHETER UAVHENGIG AV KOMMUNE

Kommuneanalysen

UNICEF er opptatt av at barn har like muligheter uansett hvor man bor. Det skal være barnas behov som er bestemmende for hvilke tjenester de mottar, ikke kommunenummeret.

UNICEF gjennomfører hvert år en kommuneanalyse for å kartlegge om norske kommuner prioriterer barn og unge.

Barnas tale

Barnas Tale

Gjennom Barnas Tale inviterer UNICEF alle barn i Norge til å filme og sende inn sin tale om et tema de brenner for.

Bidrag kan sendes inn når som helst og tema er valgfritt. Én av talene blir valgt ut og spilt inn igjen i Rikssaken på Eidsvoll, og blir vist på TV i forkant av H.M Kongens tale på nyttårsaften og statsministerens tale 1.nyttårsdag.

BARNEVENNLIGE KOMMUNER

Barnevennlige kommuner

I 2018 startet UNICEF Norge et prosjekt i samarbeid med Rollag kommune. Intensjonen var at Rollag kommune blir Norges første barnevennlige kommune.

Et bevis på kommunens innsats og fokus på å skape gode og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn.

DET HANDLER OM Å BLI SETT

Den Ene

Den Ene formidler kunnskap om hva som gjør barn sårbare i Norge i dag. Hvordan sårbarhet kommer til uttrykk i barns liv. Hvordan voksne kan gjenkjenne barn som strever, og hvordan de bidra til å skape trygge, gode oppvekstmiljøer. 

En viktig del av dette arbeidet retter seg mot forebygging og håndtering av mobbing, utestenging, baksnakking og sosial eksklusjon.

U-Report Norge

U-report Norge

UNICEF Norge vil løfte frem barn og unges stemmer, og har derfor lansert den digitale plattformen U-Report. Der kan alle mellom 13 og 19 år gi sin mening om saker som betyr mye for dem. Tjenesten er gratis og anonym, og meninger gis via Facebook-tjenesten Messenger. Resultatene blir delt med politikere, myndighetene, og andre som kan bidra til at Norge blir et enda bedre sted for barn og unge.  

U-Report baserer seg på frivillig deltakelse fra dem som ønsker å si sin mening og skape endring, og brukes aktivt i over 71 land.

SKOLE OG BARNEHAGE

UNICEF Skole og barnehage
Foto: Truls Brekke

Alle barn har de samme rettighetene til en trygg oppvekst og medvirkning. Men for å kunne hevde egne og andres rettigheter må de kjenne dem.

På egne elev- og lærersider finner du undervisningsopplegg, tekster, filmer, og oppgaver som tar utgangspunkt i barnehagens rammeplan og fagfornyelsen for rettighetsbaserte skoler og barnehager.

FERIESENTRALEN

Feriesentralen

Feriesentralen er en digital møteplass hvor de som har noe å låne- eller gi bort i feriene, kan legge ut en annonse om dette.

Barnefamilier som har behov for et friminutt i løpet av ferien kan så ta direkte kontakt med de som tilbyr noe.

LÆR MER OM: