Ressurssider for lærere

UNICEF Norge vil med sine pedagogiske ressurser hjelpe lærere og skoleledere til å drive rettighetsbaserte skoler der voksne og barn kjenner og respekterer egne og andres rettigheter. UNICEF har mandat fra FN til å fremme barnerettighetene og bidra til å gjøre dem kjent blant voksne og barn. Tematisk og metodisk er undervisningsoppleggene forankret i FNs barnekonvensjon. Vi legger vekt på elevmedvirkning og aktive elever - helt i tråd med barnekonvensjonen og Norges planer for barnehage og skole.

Barnerettighetene

Undervisningsopplegg og aktiviteter som øker kunnskapen om og etterlevelsen av barnerettighetene.  

Undervisningsopplegg om demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg og aktiviteter som gir elevene mulighet til å medvirke og lære hva demokrati betyr i praksis.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Opplegg og aktiviteter om globale utfordringer knyttet til barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. 

Folkehelse og livsmestring

Undervisningsopplegg og aktiviteter som bidrar til et inkluderende fellesskap, likeverd, respekt og et positivt selvbilde.

Barn løper

UNICEF-runden

Morsom og meningsfull solidaritetsaksjon for en av skolens utedager. Bli med på en aktivitetsdag med mening!

Smilende ungdommer med tommel opp

rettighetsskoler

Om UNICEFs rettighetsskoler og hvordan dere kan drive en rettighetsbasert skole 

Ressurssider for lærere

Ifølge fagfornyelsens overordnede del skal elevene få kunnskap om FNs barnekonvensjon, og opplæringen skal være i samsvar med barns menneskerettigheter.

Skolens tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestringdemokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling, er svært relevante i den forbindelse.

Barnehagene skal ifølge rammeplanen bygge på verdigrunnlaget fastsatt i blant annet barnekonvensjonen.

UNICEFs rettighetsskoler tar utgangspunkt i barnerettighetene i all sin virksomhet. Her hjelper vi deg til å drive en rettighetsbasert undervisning og barnehage i tråd med rammeplan og læreplan.

Andre nyttige sider