Demokrati og medborgerskap

Barns rett til å bli hørt og tatt hensyn til i alle saker som angår dem er et hovedprinsipp i FNs barnekonvensjon og sentralt i verdigrunnlaget for læreplanverket. Ifølge overordnet del skal skole gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati er i praksis.

Rammeplanen for barnehager sier Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.

undervisningsopplegg og tips:

Vi har samlet noen ideer til hvordan du kan legge til rette for at alle elevene får delta aktivt i timene.

Her får du opplegg for en elevledet, demokratisk prosess med skolen, trinnet eller klassen. 

Alle barn inviteres til å filme og sende inn en nyttårstale. En av talene blir vist på NRK1. Se hvordan du kan bruke denne muligheten i arbeidet med skriving og fremføring!

Også de yngste barna har rett til medvirkning. Eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk i Karljohansvern barnehage.