Beskyttelse

RETTEN TIL BESKYTTELSE

I alle land, kulturer og miljøer blir barn utsatt for smertefulle og traumatiske opplevelser, både i hverdagen og i sammenheng med krig, konflikt og naturkatastrofer. Problemene er omfattende og komplekse. Det handler om barnearbeid, menneskehandel, kjønnslemlestelse, seksuelt misbruk, barneekteskap og andre forhold der barn utnyttes eller misbrukes.

Det er vanskelig å prøve å forstå hvordan mennesker kan sette barn på frontlinjen, bruke dem som våpen og rekruttere dem som barnesoldater. Barn er jo barn. Uansett. De skal beskyttes. Det som vi har sett utspille seg det siste tiåret, er rett og slett en moralsk krise. Det har blitt en ny normal vi absolutt aldri kan godta. 

Noen barn kjenner bare til et liv i krig og konflikt

Barn har rett på en trygg barndom. Slik er det dessverre ikke for mange barn i dag. I dag bor hele et av fire barn i et land rammet av konflikt eller krise. Bare det siste tiåret har FN registrert over 170.000 tilfeller av alvorlig misbruk av barn i konflikt. Det betyr at hver eneste dag skjer det 45 slike tilfeller. Og det er kun det vi har klart å registrere. 

Krigen i Syria

En 10-åring som er født og oppvokst i Syria, vil i 2021 kun kjenne til et liv med krig. I løpet av de ti årene med krig, er nesten 12.000 syriske barn blitt drept eller skadd. 

Mange syriske barn har tålt mer enn barn skal måtte tåle. Saja var bare sju år da konflikten startet. Hun forteller:

"Før krigen var det trygt å gå ut. Vi bekymret oss ikke for om noe vil skje med oss. Livet var herlig! Vennene mine mistet livet da vi ble bombet. Mine venner Fatima, Zahra, Cedra, and Wala’a. Og meg, jeg mistet foten."

Les mer om Saja sin historie og krigen i Syria

Ei jente med høye ambisjoner: Saja elsker å spille fotball, og drømmer om å delta i de paralympiske leker. Foto: UNICEF

Stå på barnas side i kampen mot urettferdighet og overgrep!

Background Image
Konflikter verden over varer lenger, er voldeligere og tar flere barneliv enn før.

HVORDAN PÅVIRKER VOLD BARN?

Vold, utnytting og misbruk ødelegger barndommen og setter spor for livet. Vold påvirker alle sider av et barns liv, og omfanget er sjokkerende.

Hvert år opplever nærmere én milliard barn over hele verden fysisk vold – i sine hjem, på skolen, på jobb eller i samfunnet. Og nesten hver tiende jente under 20 år, 120 millioner jenter, har opplevd seksuell vold.

Barn leker i et barnevennlig område i Cox Bazar, Bangladesh
Disse Rohingabarna leker trygt i et barnevennlig område i Cox Bazaar i Bangladesh 2017. Barna måtte flykte fra grusomhetene i Myanmar sammen med familiene sine.

HVORDAN JOBBER UNICEF?

Vold mot barn kan forhindres og forebygges. UNICEF har klart å gi barndommen tilbake til noen av de mest utsatte og sårbare barna i verden. Vi jobber ikke bare med akutt hjelp og rehabilitering, men bruker vår tyngde til å påvirke lovgivning, politiarbeid og utdanningstilbud.

Vi hjelper barn ved å få på plass hjelpetilbud for dem og familiene, vi jobber for å endre holdning til vold mot barn i lokalsamfunn, og vi jobber med myndigheter for å sikre at barns rettigheter ivaretas og at nasjonale barnevernsinstitusjoner er effektive. Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

Gutt vaksineres mot kolera i Jemen
Jemen, 2018. En UNICEF-ansatt vaksinerer en gutt mot kolera. Konflikten i landet har ødelagt vannsystemene, noe som har først til det største kolera-utbruddet i moderne tid.
Elever får endelig komme tilbake til skolen etter konflikter i Mali
Mali, 2018: 12 år gamle Koumbere kan endelig gå på skole igjen på det UNICEF-støttede Community Learning Center. Hennes tidligere skole måtte stenge på grunn av en konflikt i landet.

Barn får terapeutisk melk som behandling mot underernæring
Bangladesh, 2017. Et Rohinga-barn som måtte flykte fra en voldelig konflikt i hjemlandet får terapeutisk melk som behandling mot underernæring fra en UNICEF-ansatt.

NOEN AV VÅRE VIKTIGSTE ARBEIDSOMRÅDER

BARNEFATTIGDOM

Stadig flere barn i Norge vokser opp i det vi i Norge kaller relativ fattigdom. Totalt vokste 98 200 barn under 18 år opp i familier med vedvarende lavinntekt i 2015 viser tall fra SSB. Noe som utgjør 10 prosent av alle barn i Norge, en tredobling siden 2001. Barn som vokser opp i familier med svært dårlig økonomi dårligere materielle levekår enn andre barn. I tillegg er det en sammenheng mellom svak økonomi og sosiale og psykososiale levekår. Forskning viser også at fattigdom har negative konsekvenser for barnas helsetilstand. UNICEF Norge er derfor opptatt av at myndighetene både iverksetter tiltak som skal redusere de negative konsekvensene oppvekst i familier med lavinntekt har for barna, samt at det gjøres grep for å redusere antallet barn som vokser opp i lavinntekt.


BARN PÅ FLUKT

I 2015 søkte over 10 000 barn om asyl i Norge. Barna, som i hovedsak kommer fra land som Afghanistan, Syria, Eritrea eller Irak. Barna søker om beskyttelse med bakgrunn i forfølgelse, krig, vold og overgrep og dårlige framtidsutsikter i sine hjemland. En studie fra NTNU fra 2015 viser at levekårene for barna i asylsøkerprosessen er dårligere enn for andre barn i Norge. Asylsøkende barn har mer psykiske og sosiale problemer enn andre barn i Norge. Til tross for dette får barn som har flyktet til Norge uten omsorgspersoner, såkalte enslige mindreårige asylsøkere dårligere omsorgstilbud enn det andre barn uten omsorgspersoner får. UNICEF Norge er opptatt av å styrke omsorgssituasjonen til barn som søker om asyl i Norge


SEKSUELLE OVERGREP

Nesten 3,5 prosent av barna i Norge har opplevd seksuelle overgrep som defineres som voldtekt før fylte 13 år. I tillegg har nesten 15 prosent av norsk ungdom opplevd noen form for seksuelle overgrep som voldtekt, rusrelaterte overgrep, beføling ved bruk av makt eller press til seksuelle handlinger eller krenkelser. Barn har rett til å bli beskyttet fra overgrep og vold. I tillegg til at overgrep mot barn dermed representerer et klart brudd på deres rettigheter vil overgrepene påføre barna andre negative konsekvenser. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom overgrep og psykiske helseproblemer blant barn. Dette vil kunne medføre ytterligere negative konsekvenser som blant annet frafall i videregående opplæring, redusert arbeidsevne og livskvalitet. UNICEF Norge jobber for å styrke barns beskyttelse mot seksuelle overgrep. Over hele verden fikk 4,6 millioner jenter, gutter og kvinner fikk traumehjelp og medisinsk behandling etter å ha vært utsatt for voldtekt og andre former for seksualisert vold i 2016.


BARNEARBEID

Barnearbeid hindrer barn i å utvikle og utfolde seg. Det frarøver dem skolegang, skader helsen deres, og setter dermed fremtiden på spill. Arbeid gjør det også vanskelig å leke og være barn.
Løsningen er ikke alltid å ta barnet helt ut av arbeidet. Det er viktig å finne det underliggende problemet, og å jobbe helhetlig i lokalsamfunnet. Mikrokreditt, økonomiske støtteordninger og tilpasset undervisning for barn som må arbeide for å hjelpe familien er eksempler på våre tiltak.


BARNEEKTESKAP

UNICEF hadde initiativer for å stanse barneekteskap i 42 land i 2016. Mer enn 60 millioner jenter i verden blir giftet bort før de er 18 år. Flesteparten av disse jentene har større risiko for sykdommer og for å bli gravide før kroppen er moden. Jenter som føder før de er 15 år har fem ganger større sjanse til å dø under fødselen enn kvinner i tyveårene, viser studier. Også spedbarna til barnemødre står ovenfor en stor risiko. Hvis en mor er under 18 år, har barnet hennes 60 prosent større sjanse for å dø i dets første leveår enn barnet til en mor eldre enn 19 år.


BARNESOLDATER

Barn hører ikke hjemme i krig. Likevel tjener mange tusen barn som soldater. I en rekke væpnede konflikter verden over rekrutteres barn til å bære våpen og tjene som soldater. De er budbringere eller bærehjelper, og mange av disse blir seksuelt utnyttet.

UNICEF jobber for å forhindre at barn blir rekruttert som soldater, og vi organiserer prosesser for å få tidligere barnesoldater frigitt og tilbakeført til et normalt liv i fred gjennom avvæpning, demobilisering, rehabilitering og reintegrasjon. I 2016 bidro vi til løslatelsen av 21.000 barnesoldater.

Det var dobbelt så mange som året før. 11.000 av dem er så langt gjenforent med sine familier.


MENNESKEHANDEL

Handel med barn er en stadig større del av en kriminell industri som baserer seg på misbruk og utnyttelse. Menneskehandel er tett knyttet til fattigdom. De fleste barn og familier som blir offer for menneskehandel er intetanende om konsekvensene.

UNICEF var en pådriver for å få en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. UNICEF arbeider med politisk påvirkning for å sikre lover som forbyr menneskehandel. Vi legger stor vekt på informasjonsarbeid, og å etablere beskyttelsessentre for barn som er eller har vært utsatt for menneskehandel.

UNICEF arbeider på alle nivåer for å stanse menneskehandel med barn. Verden over har vi kontakt med regjeringer, organisasjoner og lokalsamfunn i utsatte områder der ungdom er ledere og har blitt lært opp til å informere om menneskehandel. Dette arbeidet forebygger og søker å få slutt på systematisk utnytting av barn.


KJØNNSLEMLESTELSE

Kjønnslemlestelse praktiseres fremdeles i mange land, tross innsats for å stoppe det. Hensikten er at jentene skal respekteres og beholde sin ære. Disse jentene utsettes for store smerter, og lemlestes for resten av livet.
UNICEF har etablert omfattende programmer for å stanse omskjæring av jenter i 22 av de 29 landene hvor denne praksisen er mest utbredt. Fordi dette er et kulturelt følsomt tema, arbeider vi tett med lokale ledere i landene det gjelder. Når man ønsker å nå frem med et budskap har budbringeren ofte større effekt enn selve budskapet, og vi knytter derfor til oss lokale ressurser i arbeidet med å spre informasjon.


FØDSELSREGISTRERING

Et barn som ikke er fødselsregistrering er et ”usynlig” barn. Det finnes ingen bevis på barnets eksistens. Dette barnet blir frarøvet goder som helsetjenester, utdanning, muligheten til utvikling og ikke minst beskyttelse. Fødselsregistrering er en ekstremt viktig rettighet som alle barn har.

UNICEF jobber verden rundt for å øke antallet barn som blir registrert. Fødselsregistrering er en forutsetning for at barn skal få innfridd sine øvrige rettigheter. UNICEFs innovasjonssenter har utviklet SMS-teknologi for å fødselsregistrering, med stor suksess.

UNICEF samarbeider med myndigheter om nasjonale fødselsregistreringssystemer og støtter tiltak på lokalplan som skal sikre at barn blir registrert. Vi jobber med å spre kunnskap om fordelene ved fødselsregistrering ved bruk av diverse medier som TV, radio og aviser.

Når det ikke foreligger bevis på barnet alder blir det vanskeligere å forhindre at barn blir barnesoldater, barnearbeidere, at det inngås ekteskap med mindreårige eller at de blir straffet som voksne. Uregistrerte barn vil ha problemer når de vokser opp med å søke jobb, få bankkontoer, pass og stemmerett. Uten formell registrering blir det ekstremt vanskelig å returnere barnesoldater, barnearbeidere eller barn utsatt for menneskehandel tilbake til sine familier.

Med andre ord, å vokse opp uten å være registrert kan ekskludere barn og voksne fra samfunnet totalt.


BEARBEIDE TRAUMER

Mange barn og unge i Norge har erfart ting som gjør dem redde, krenker dem eller får dem til å følge seg hjelpeløse. Fordi barn og unge er forskjellig vil de reagere forskjellig på ulike hendelser. Opplevelser som krig og flyktningrelaterte opplevelser, overgrep, å være vitne til vold mellom foreldrene eller plutselig død hos nære familiemedlemmer kan være potensielt traumatiserende for barn. For å sikre at barn som opplever slike erfaringer som traumatiserende får nødvendig hjelp og støtte er det nødvendig å ha et tilstrekkelig hjelpeapparat tilgjengelig. Dersom barn ikke får støtte til å bearbeide traumer kan barna utvikle alvorlige nevrofysiologiske-, emosjonelle-, sosiale- og psykologiske vansker etter traumatiske hendelser. UNICEF Norge er opptatt av å sikre barn tilgang til nødvendig helsehjelp og behandling når de har behov for det.

I flyktningeleirer oppretter vi provisoriske skoler og dagsenter for barn, hvor de kan føle seg trygge og beskyttet. Vi gir undervisning, gruppeterapi og hjelp til å bearbeide traumer, slik at barna er bedre rustet for fremtiden. 3 millioner barn fikk slik støtte gjennom UNICEF i 2016.


STÅ PÅ BARNAS SIDE I KAMPEN MOT URETTFERDIGHET OG OVERGREP!