Undervisningsopplegg: allmøte

Her får du opplegg for en elevledet, demokratisk prosess med skolen, trinnet eller klassen.

Nyskolen i Oslo er en liten friskole, som vektlegger demokratiske verdier og elevdemokrati i praksis. De har saksmøte (allmøte) en gang i uka. Saksmøte er Nyskolens øverste organ hvor elever og ansatte tar opp saker de vil skal diskuteres og/eller stemmes over. Strukturen for et saksmøte kan også brukes for demokratiske prosesser i klasser og på trinn der skolene er for store til at dette er gjennomførbart med hele skolen. På UNICEF Rettighetsskoler er det naturlig at rettighetsrådet får en lederrolle på linje med elevrådet i forbindelse med møtene.

Allmøte i Nyskolen. Foto: Pedagogisk Profil

Skal en elev eller ansatt melde en sak inn til saksmøtet, må de skrive den opp i saksmøteboka. Elevrådet/elevråderepresentanter tar imot alle sakene og legger dem fram på saksmøtet. Noen saker er rene diskusjonsaker, mens andre er saker som blir avgjort ved avstemming. Alle har én stemme.

hvorfor saksmøte?

Gjennom saksmøtene får elever og ansatte en mulighet til å påvirke sin egen hverdag på skolen. De får praktisk trening i en demokratisk prosess rundt saker som opptar dem. Elevrådet eller elevråderepresentantene i klassen/på trinnet avgjør hvilke saker som skal opp.

Oppgavene som møteleder, ordstyrer og referent kan gå på omgang og slik bli en viktig del av elevenes opplæring i samfunnsfag og norsk. En felles gjennomgang/trening av de ulike oppgavene før en starter opp med saksmøter kan inngå som en viktig del av undervisningen.

Alle som er til stede på et saksmøte, har et ansvar for å gjøre møtet så godt som mulig, for eksempel ved å følge med, komme med innspill, stemmebruk, passe på at ingen forstyrrer, osv.

rollene

Møteleder har hovedansvaret for å lede møtet. Eleven skal kjenne godt til og lese opp sakene på møtet. Møteleder bør delta på et forberedende møte med elevrådet/representantene der sakene til møtet blir gjennomgått, slik at de kan sette seg godt inn i det som tas opp. Møteleder har ansvar for å holde ro og orden i møtet og se til at de som ber om ordet holder seg til saken.

Ordstyrer skal holde oversikt over hvem som tegner seg og kjenne til hvilke tegn som betyr hva (en finger; nytt argument/innspill. To fingre; replikk/kommentar). Det er viktig å kjenne saksgangen for å styre ordet, og eleven må derfor sette seg inn i den før møtet. Ordstyrer skal også kunne gripe inn hvis diskusjonen ikke er relevant for saken eller hvis den som tegner seg ikke følger saksgangen.

Referenten må stille forberedt med PC (alternativt skrivesaker) og kjenne til hvor referatet er. For å kunne referere, er det en fordel å kjenne saksgangen. Referenten skal notere hvor mange som er til stede, stemmegivning (hvor mange for/mot/blanke) og eventuelle endringer av sakene.

Ved diskusjonsaker hvor det i første omgang ikke skal fattes endelige vedtak, er det viktig at referenten skriver ned forslag og innspill som eventuelt kan brukes ved en senere anledning.

Elev venter på å kommentere på allmøte i Nyskolen. Foto: Pedagogisk Profil

saksmøtet trinn for trinn

 1. Møteleder, med hjelp fra ordstyrer og referent, sørger for ro og orden, ønsker velkommen og sjekker at alle med spesielle oppgaver er klare.
 2. Alle som er til stede telles og føres opp i referatet.
 3. Forrige møtes referat og eventuelt referat fra elevråd/rettighetsråd gjennomgås.
 4. Alle sakene på dagsorden leses opp. Møteleder sier hvem som har fremmet sakene.
 5. Møteleder leser deretter første sak på ny. Den/de som har fremmet saken, får anledning til å utdype/forklare.
 6. Møteleder spør om noen har noen spørsmål til saken. Spørsmål, ikke meningsytringer, blir stilt. Ordet styres av ordstyrer.
 7. Første avstemming: les opp saken. Elevene stemmer ved håndsopprekning. Stemmene noteres.
 8. Mindretallet får så ordet og kan komme med sine argumenter. Deretter slipper flertallet til. Det kan eventuelt åpnes for diskusjon.
 9. Hvis det kommer forslag om endringer til saken, skal disse vurderes av forslagsstiller(e).
 10. Andre avstemming. På den måten blir det mulig å endre synspunkt når man har hørt alle argumentene. Stemmene telles opp og noteres. Viktig: Møteleder og ordstyrer må stoppe utrop og kommentarer under avstemmingen. Avstemmingen skal være fri for press.
 11. Neste sak leses opp, og samme prosedyre følges.
 12. Avslutning: Når det er ca. 5 minutter igjen av møtetiden, bør møtet avrundes. Referenten noterer i referatet hvor langt en var kommet.

Les mer om Nyskolens saksmøter på Lærerbloggen, og om skolens erfaringer med elevmedvirkning generelt i boka «Reell elevmedvirkning» av Martin Johannessen og Sunniva Sandanger.

fra læreplanene

Overordnet del

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.


Norsk

7. trinn

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.

Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.

10. trinn

Gjenkjenne og bruke språklige virke-midler og retoriske appellformer.

Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.


KRLE

Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning. (10. trinn)


Mer under demokrati og medborgerskap

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.