Undervisningsopplegg: Barnas tale

Barn og unge har mange viktige synspunkter som fortjener å bli hørt. Alle under 18 år har rett til å bli lyttet til og tatt alvorlig i saker som angår dem, ifølge FNs barnekonvensjon. Barnas tale gir elevene øvelse i muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, og løfter deres tanker, meninger og engasjement.

Alle barn og unge under 18 år i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre. Elevene må selvfølgelig selv få velge om de vil sende inn talen sin eller ikke.
Innsendingsskjema for innsending av taler i 2024 kommer i august. Før det kan taler sendes til [email protected].

Soma fra Oppdal i Trøndelag holdt Barnas nyttårstale 2023. Programmet med talen ble sendt på NRK1 nyttårsaften og i reprise på NRK Super første nyttårsdag. Her kan du se innslaget som ble vist på NRK.

inspirasjon

Elevene står fritt til å velge et tema de brenner for. De kan sende inn bidrag til Barnas tale frem til overgangen september/oktober det aktuelle året.

Se vår lille inspirasjonsfilm for lærere med Stian Barsnes Simonsen. Lenger ned finner du også en motivasjonsvideo for elevene, med Ella Indregard.

Last ned kopioriginal med informasjon til foresatte.

Stian Barsnes-Simonsen med taletips til lærere

ideer til undervisningen

Ideene nedenfor kan tilpasses ulike aldersgrupper fra 5. trinn og oppover. Bruk dem slik de passer dine elever.

Motivasjonsvideo for elevene

Før du viser videoen under, kan du minne elevene på artikkel 12 i FNs barnekonvensjon: «Alle barn og unge under 18 år har rett til fritt å si sin mening i alle saker som angår dem. Voksne skal lytte til barna og ta deres mening på alvor.» Spør dem om de finner andre artikler som er viktige for at barn skal få si sin mening og bli tatt på alvor! På Junior-sidene våre finner du en barnevennlig versjon av barnerettighetene.

Ella Indregard gir og får tips om hvordan man lager en skikkelig bra tale:

 • Velg et aktuelt tema.
 • Gjør research.
 • Vær personlig.
 • Lag disposisjon.
 • Hold talen kort (2–4 minutter).
 • Bruk et språk du er trygg på – dine egne ord.
 • Se for deg mottakeren – den du snakker til.

En tale er en fantastisk mulighet til å påvirke mange mennesker i saker du er opptatt av!

innledning

Start gjerne med å spørre elevene om de har hørt en tale. Hvordan var den? Kanskje noen har holdt en tale selv? Når holder man tale? Hva er typisk for ulike taler? 17. mai-taler/nyttårstaler/taler i bryllup osv.

bestem tema for talen

En nyttårstale tar gjerne opp aktuelle saker som har preget nyhetene det siste året, og tanker om hva som blir viktig i året som kommer. Ha en idémyldring i klassen om aktuelle temaer elevene er opptatt av. Skriv idéene opp på tavla. Hvis de har vanskelig for å komme i gang, kan de få starthjelp av Ella i filmen over.

Dere kan enten bli enige om ett tema hele klassen arbeider videre med sammen, eller la elevene velge forskjellige temaer og jobbe videre i «temagrupper» eller individuelt.

innholdet i talen

Fortsett med å skrive stikkord for hva dere vil ha med i talen. Rydd deretter i notatene og bestem en rekkefølge for det dere vil si.

Hva vil dere begynne med for å fange oppmerksomheten, hva skal være i midten og hvordan vil dere slutte?

Hvilke fakta kan styrke budskapet (logos)? Kan dere ha med noe som vekker følelser hos de som hører på, for eksempel latter, medfølelse, sinne, overraskelse (patos)? Kan dere si noe som overbeviser publikum om budskapet deres – som får dem til å tro på det dere sier (etos)?

Gi elevene ro og tid til å skrive og gi hverandre respons. Ikke gjør talen for lang. Vi anbefaler 2–4 minutter. Husk å avslutte med et ønske om et godt nytt år!

fremføringen

Like viktig som innholdet i talen, er hvordan den fremføres og at den er godt forberedt. Øv på å fremføre talen for hverandre. Enten dere bruker talekort eller ikke, er det viktig at dere har øyekontakt med publikum og kan talen godt. Vær dere selv, og bruk kroppsspråk som er naturlig for dere, men tenk samtidig over om det er noe dere kan gjøre for å understreke viktige poeng. Er det noen ord som er ekstra viktige?

Hvor detaljert dere skal jobbe, er avhengig av elevenes alder og hvor trygge de er på hverandre. For mange vil det absolutt være aktuelt å jobbe med stemmebruk, artikulasjon og tempo.

send inn talen!

Vi håper mange filmer og sender inn talen til oss. Kanskje en fra din klasse får holde Barnas tale på TV før kongen og statsministeren i år!

Vi anbefaler at dere filmer talen på skolen. Innsendingsskjemaet for årets tale legges ut i august. Elevens foresatte får en SMS med informasjon om hvordan de kan godkjenne at vi ser på og bruker talen.

Før august kan taler sendes til [email protected]

Ekstraoppgave om kjente taler

Nederst på elevsiden om Barnas tale kan elevene prøve seg på en liten oppgave med sitater fra noen kjente taler.

Talene finner dere på Youtube (engelsk):

Barnas tale fra tidligere år

Nedenfor møter du noen av nyttårstalene som er sendt tidligere år. Refleksjonsspørsmålene til de ulike talene kan brukes til diskusjon i klassen. Hva slags virkemidler blir brukt? Hvilke barnerettigheter er spesielt aktuelle i de ulike talene? Bruk gjerne talene i arbeid med deres egne taler.

Soma, 2023: Om tilhørighet:

Soma er opptatt av at alle skal kunne føle at de er gode nok som de er.
 • Hvorfor ble Soma spurt om hvor hun egentlig kom fra?
 • Har noen av dere blitt spurt om det? – Hvordan føltes det?
 • Hva tror du Soma mener med at hun følte seg mellom to kulturer?
 • Hva mener Soma med "å føle tilhørighet?
 • Hva er det å være norsk?
 • Hva var det som fikk Soma til å føle seg norsk?
 • Hva var det Soma var redd skulle skje hvis hun sa at hun følte seg norsk?
 • Hvilket budskap har Soma til de som ser på talen?
 • Hvilke barnerettigheter er spesielt viktige for temaet Soma snakker om? Dere finner barnerettighetene her.

Embla, 2022: Om å bli respektert for den man er
Embla er opptatt av at alle er like mye verdt og hvor viktig det er at vi er forskjellige.
 • Hva mener Embla når hun sier «hat kan kan handle om hår, hud, stil og høyde»?
 • Embla snakker om at noen sier stygge ting om andre for å føle seg bedre. Hva mener dere om det?
 • Hvordan ville det bli om mange i klassen eller nabolaget gjorde det?
 • Hvordan tror dere det ville vært å leve i en verden der alle var helt like?
 • Hva tror dere Embla mener når hun sier «Å leve i en verden der man kan elske hvem man vil er fantastisk, men å bli respektert for det kan bli litt vanskeligere»?
 • Er det noe i Emblas tale dere synes er ekstra godt sagt?
 • Hvorfor tror dere Emblas tale ble valgt til Barnas nyttårstale 2022?

Timian, 2021: Om klimaendringene
Timian er opptatt av klimaendringene og hva som må til for å redde kloden.
 • Hva mener Timian når han sier «Vi barn rydder etter våre foreldre»?
 • Hva mener han er viktig for å redde kloden?
 • El-bil og forbud mot engangsbestikk av plast er eksempler på tiltak som er gjort for å bekjempe klimaendringene. Kan dere nevne flere eksempler?
 • Hva mener dere må til for å redde kloden?
 • Hva kan dere gjøre – på skolen, hjemme og på fritiden?
 • Har Timian tro på at det nytter?
 • Hva mener dere?

Josefine, 2020: Om rasisme og respekt
Josefine er opptatt av rasisme – en forskjellsbehandling på grunn av opprinnelse og kulturell bakgrunn.
 • Hvilke eksempler gir Josefine på at det er mange forskjellige mennesker i Norge?
 • Hvilke eksempler gir hun på rasisme?
 • Hva er forskjellen på rasisme og annen form for diskriminering?
 • Josefine nevner verdens mest berømte tale, «I have a dream» av Martin Luther King Jr. Vet dere hva talen handlet om?
 • Hvorfor mener Josefine at talen fremdeles er aktuell?
 • Hvilke eksempler gir Josefine på likheter mellom det som har skjedd i historien og det som skjer nå?
 • Hva mener Josefine må skje hvis vi skal få slutt på rasismen?
 • Hvorfor legger hun ansvaret på de voksne?
 • Hva mener Josefine med «mentalitet kan ikke alltid bli en realitet», tror dere?
 • Finnes det rasisme der dere bor/på deres skole?
 • Hva kan dere evt. gjøre for å få slutt på det?

fra læreplanene

Overordnet del

Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre.

De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning.

Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.


Norsk

Demokrati og medborgerskap i norskfaget:

I norskfaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og meninger og delta aktivt i samfunnsliv og demokratiske prosesser.

7. klasse:
Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkt.

Gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster.

10. klasse:
Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer.

Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på etterrettelig måte i egne tekster.

Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre of for ulike formål tilpasset mottaker og medium.

Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter.

Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler og muntlige presentasjoner om norskfaglige og tverrfaglige tema.


KRLE

7. klasse:
Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.

Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett, levekår og klodens framtid.

Gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet og trosfrihet i et demokratisk samfunn.

10. klasse
Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.


Samfunnsfag

7. klasse
Forstå kva respekt, toleranse, likeverd og likestilling har å seie i et demokrati, og drøfte korleis ein kan inkludere fleire og motarbeide rasisme og diskriminering.

Gjere greie for korleis ein kan vere ein aktiv medborgar, og reflektere over kvifor det er viktig å vere det.

10. klasse
Analysere korleis grupper i samfunnet og hendingar blir framstilte i ulike samanhengar, og drøfte korleis det kan påverke haldningane og handlingane til folk.


Mer om demokrati og medborgerskap

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.