Folkehelse og livsmestring

Grunnleggende ferdigheter omfatter ikke bare det å kunne lese, skrive og regne, men også livsferdigheter. Dette slås fast av FNs barnekomité og gjenspeiles i våre læreplaner, både i overordnet del og de enkelte fagplaner.

Om folkehelse og livsmestring står det blant annet:

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv...
...Aktuelle områder områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grener og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

undervisningsopplegg

SAMMEN og aktiv med mening

SAM er et undervisningsopplegg om psykisk helse, tilpasset mellomtrinnet og ungdomsskolen. Det gir elevene et verktøy for å ta vare på sin psykiske helse.

Undervisningsopplegg for ungdomsskolen med aktiviteter og refleksjonsoppgaver om fordommer, stereotypier og rasisme.

Fem korte filmer som utgangspunkt for samtale om kjente utfordringer fra elevenes hverdag.

Opplegg fra ulike avsendere om hva seksuelle overgrep er og hva barn kan gjøre hvis de selv blir utsatt.

Tips om undervisningsopplegg og ressurser til arbeidet med personvern, nettvett og digital dømmekraft.