Fadderprogram for grunnskolen

En for alle – alle for en er UNICEF Norges inkluderende fadderprogram for barneskolen – en ressursbank for deg som har elever som skal være faddere for de nye førsteklassingene. Fadderordningen er en fin mulighet til å bygge et positivt, inkluderende miljø og forebygge mobbing. Den kan gi viktig kunnskap om og erfaring med barnerettigheter, og «lære elevene å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet» (LK20, overordnet del).

For de fleste barn er det stas å være fadder for nye elever. Det er en tillitserklæring og tegn på at en er blitt større. Det er også et stort ansvar å skulle bidra til å gjøre skolestarten god for små, forventningsfulle seksåringer. Oppgaven som fadder kan bidra til å gjøre elevene bevisste på seg selv, sine egne reaksjoner og relasjonene til hverandre. En for alle – alle for en hjelper deg med dette.

Ikke glem å involvere foreldrene! De kan være viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Snakk om fadderordningen på foreldremøter og send informasjon til hjemmene når dere starter opp.

Stor lenke med ti barnerettighetsikoner

innhold

  • Fadderkurs. Kurs for kommende faddere på et par dobbeltøkter. Her lærer de om barnerettighetene, reflekterer over potensielle utfordringer de kan møte som faddere, og får gode råd fra elever som har vært faddere før.
  • Fadderåret. Forslag til årshjul og månedlige samlinger for fadderklassene med fokus på ulike temaer og barnerettigheter.
  • Idébank med aktiviteter. Ute- og inneleker og øvelser som fadderklassene kan gjøre sammen.
  • Elevsider. Interaktive, nettbaserte oppgaver i tilknytning til fadderkurset, og oppgaver fadderne kan gjøre sammen med fadderbarna.
  • Kopioriginaler og andre ressurser. Du kan laste ned diplom, navneskilt, forslag til brev til de foresatte og andre kopioriginaler du trenger til ulike aktiviteter. Her er også instruksjonsfilmer og sang med lydfil. Du finner lenkene til de nødvendige ressursene på hver aktivitetsside. I tillegg ligger de samlet nederst på denne siden.

kopioriginaler og andre ressurser

Tusen takk til elever og lærere ved Åsgård, Gamlebyen og Fagerlund skoler for alle innspill og idéer!

Opplegget er støttet av Utdanningsdirektoratet.

fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (lk20)

Overordnet del

Opplæringen må være i samsvar med menneskerettighetene, samtidig som elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene.

Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar.

Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger.

Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.


KRLE

Kunne ta andres perspektiv (fra kjerneelementer).

Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer (kompetansemål, 4. trinn).

Samtale om hva menneskeverd, respekt, toleranse og samiske rettigheter betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen (kompetansemål, 4. trinn).

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer (kompetansemål, 7. trinn).


Norsk

Tekst i kontekst (fra kjerneelementer).

Låne og lese bøker fra biblioteket (komptansemål, 4. trinn).

Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving (kompetansemål, 4. trinn).

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler (kompetansemål, 7. trinn).


Samfunnsfag

Undring og utforsking (fra kjerneelementer).

Samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar (kompetansemål, 2. trinn).

Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane (kompetansemål, 2. trinn).

Samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling (kompetansemål, 2. trinn).

Utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap (kompetansemål, 7. trinn).


Kroppsøving

Bevegelse og kroppslig læring (fra kjerneelementer).

Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter (fra kjerneelementer).

Alle kompetansemål for 2. trinn er relevante.

Utforske og gjennomføre lek og spill sammen med andre i ulike bevegelsesaktiviteter (kompetansemål, 7. trinn).

Forstå ulikheter mellom seg selv og andre og delta i bevegelsesaktiviteter som kan være tilpasset ikke bare egne forutsetninger, men også andres (kompetansemål, 7. trinn).


mer om folkehelse og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.