Undervisningsopplegg: rasisme og diskriminering

I UNICEF Norges rapport Hva mener barn og unge om rasisme? svarer mange unge at de må lære mer om det på skolen. Dette opplegget er en mulighet til å gjøre noe med det. Her finner du aktiviteter og oppgaver som skal bevisstgjøre og utfordre elevene på egne holdninger og hverdagsrasisme i samfunnet.

Opplegget bidrar til læreplanenes overordnede mål om å formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer likeverd og likestilling og imøtekommer flere mål i ulike fagplaner for ungdomsskolen. Det passer godt i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring med vekt på verdivalg og mellommenneskelige relasjoner. Velg aktiviteter og oppgaver fra listen nedenfor som passer dine elever i arbeidet med viktige rettigheter.

Undervisningsopplegget berører særlig følgende barnerettigheter

Artikkel 2 - Ingen diskriminering
Close card

Barnerettighetene gjelder alle barn uansett hvem de er, hvor de bor, hvilket språk de snakker, hva deres religion er, hva de tenker, hvordan de ser ut, hvilket kjønn de har, om de har en funksjonsnedsettelse, om de er rike eller fattige. De gjelder også uansett hvem deres foreldre eller familier er eller hva deres foreldre eller familier tror på eller gjør. Ingen barn skal behandles urettferdig, uansett grunn.

Artikkel 22 - Barn på flukt
Close card

Alle barn som flytter fra sine hjemland til et annet land som flyktninger (fordi det ikke var trygt for dem å bli i hjemlandet), skal få hjelp og beskyttelse og ha de samme rettighetene som barn som er født i det landet. Alle barn som flytter fra sine hjemland til et annet land som flyktninger (fordi det ikke var trygt for dem å bli i hjemlandet), skal få hjelp og beskyttelse og ha de samme rettighetene som barn som er født i det landet.

Artikkel 30 - Minoritetskulturer, språk og religion
Close card

Alle barn har rett til å bruke sitt eget språk, sin egen kultur og religion – selv om disse er annerledes enn hos flertallet i landet der de bor.

Les alle barnerettighetene i forenklet utgave

Sensitive temaer

Før du begynner er det viktig å tenke gjennom om det er elever i klassen som har vært utsatt for rasisme eller av andre grunner kan oppleve temaet som sensitivt.

Vi har samlet noen generelle råd for håndtering av sensitive temaer i klasserommet (pdf).

Aktiviteter og oppgaver

Stereotypier og fordommer

1. Meningslinjen

Rydd plass slik at alle elevene kan bevege seg fritt langs en av veggene i klasserommet. Definer den ene enden som «helt enig» og motsatt ende som «helt uenig». Fortell elevene at de nå skal ta stilling til en del påstander og finne en plass på linjen langs veggen som passer med deres mening. Etter hver påstand kan du be noen elever begrunne plasseringen de har valgt. Gi elevene mulighet til å endre posisjon etter at de har hørt på hverandres begrunnelser!

Forslag til påstander:

 • Små jenter liker rosa.
 • Gutter liker fotball.
 • Homofile menn er feminine.
 • Gamle mennesker er dårlige til å kjøre bil.
 • Tenåringer er uhøflige.
 • Alle utlendinger er kriminelle.

2. verdenskartet

Del elevene i grupper på tre–fire. Gi hver gruppe et stort ark og en tusj eller liknende. Be dem samarbeide om å tegne verdenskartet slik de husker det. Når de begynner å bli ferdige eller får problemer med å fortsette, samler du klassen og stiller spørsmål om prosessen:

 • Hva begynte de med å tegne?
 • Hvilke områder er mest detaljert?
 • Hvilke områder var vanskeligst?

Sannsynligvis er Norge og land elevene har spesielt kjennskap til mer detaljert enn resten av verden. Hva kan dette fortelle oss om fordommer og stereotypier?

3. Film

Ville du stoppet hvis du så denne jenta på gata? (youtube.com) Tre minutters film med skjult kamera som illustrerer fordommer knyttet til utseende/påkledning. Se filmen og diskutér deretter spørsmålene:

 • Hva tror dere var grunnen til folks ulike reaksjoner ut fra hvordan jenta var kledd?
 • Hvorfor tror dere folk reagerte negativt overfor jenta med fattigslige klær?
 • Har dere eksempler på situasjoner der dere har reagert forskjellig ut fra hvordan folk er kledd og stelt?
 • Hva mener dere om at folk behandlet den fattigslige jenta dårlig? Var det riktig / galt / ingen av delene?

Diskriminering

1. Rettighetsløp

En øvelse for å synliggjøre hvor urettferdig effekten av rasisme og fordommer er. Passer godt i en multikulturell klasse/gruppe.

Alle deltakerne står ved siden av hverandre på en linje. Før løpet settes i gang, gjennomgår du alle punktene nedenfor. Startposisjonen bestemmes ut fra svarene de gir.

 • Hvis norsk er ditt morsmål, ta et skritt fram.
 • Hvis du har vært den eneste personen i et rom med din opprinnelse, ta et skritt tilbake.
 • Hvis du aldri har blitt spurt om hvor du egentlig kommer fra, ta et skritt fram.
 • Hvis du aldri har vært redd for at noen i din familie skulle bli stoppet og undersøkt, ta ett skritt fram.
 • Hvis foreldrene dine har advart deg mot rasisme, ta et skritt tilbake.
 • Hvis du har blå øyne, ta ett skritt fram.

Når alle har inntatt sine nye posisjoner, starter du løpet. Med ulike startposisjoner sier det seg selv at det er lettere for noen enn for andre å lykkes. Du vil sannsynligvis få mange reaksjoner på at dette er urettferdig og dermed et godt utgangspunkt for samtale og refleksjon rundt hvordan disse forholdene også kan påvirke «livsløpet».

2. LEVE – musikkvideo med Mugisho og willy

En sterk video mot rasisme inspirert av Black Lives Matter-demonstrasjonen foran Stortinget i 2020. Videoen er et godt eksempel på hvordan samfunnsengasjement kan få forskjellige og sterke uttrykk med bruk av musikk og kunst.

Se finner du den originale musikkvideoen sammen med et intervju med brødrene Mugisho og Willy (p3.no)

Opptak med mange artister fra NRK-programmet «Hev stemmen» (youtube.com)


Hva ville du gjort?

1. fire hjørner

Elevene skal ta stilling til hvordan de ville reagert i en bestemt situasjon. Klasserommets fire hjørner representerer fire ulike svar, og elevene skal gå til det hjørnet som stemmer med deres svar. Be elevene tenke seg om og bestemme seg for hvilket hjørne de vil gå til på forhånd for å unngå at de påvirker hverandre i valg av hjørne.

Situasjon 1: Du går forbi en gruppe elever i skolegården som diskuterer høylydt. Plutselig hører du en av dem si til en med afrikansk opprinnelse: «Det vet ikke du noe om, din svarting!» Hvordan reagerer du?

 • Du vil ikke bli innblandet, later som du ikke hører og går forbi.
 • Du venter til situasjonen har roet seg og går så bort til den som ble plaget for å støtte vedkommende.
 • Du går for å finne en lærer som kan ordne opp.
 • Du blander deg inn, støtter den som ble plaget og sier ifra at dette er rasisme og ulovlig.

Be noen om å begrunne sine svar og gi elevene mulighet til å bytte plass hvis de har skiftet mening etter å ha hørt på hverandre.

Situasjon 2: Denne gangen er det du som blir kalt «korona» fordi du har et asiatisk utseende. Hvordan ønsker du at andre skal reagere?

 • De vil ikke bli innblandet, later som de ikke hører og går forbi.
 • De venter til situasjonen har roet seg og kommer så bort til deg for å støtte deg.
 • De går for å finne en lærer som kan ordne opp.
 • De blander seg inn, støtter deg og sier fra at dette er rasisme og ulovlig.

2. Film

Begynner å gråte når hun ser hvordan folk reagerer på rasisme (youtube.com). Film med skjult kamera og skuespillere som viser ulike reaksjoner på åpenlys rasistisk oppførsel. Vis filmen og spør elevene hvordan de ville ha reagert.


Fagartikkel og Kahoot!

En fagartikkel om rasisme i tre deler. Del klassen i grupper på tre og tre og gi gruppemedlemmene ansvar for å sette seg inn i, «bli eksperter på», hver sin del av artikkelen. Dette kan godt gis som hjemmeoppgave.

Når alle har lest og lært individuelt, møtes de som har satt seg inn i samme artikkeldel i en større «ekspertgruppe». Ekspertgruppene skal hjelpe hverandre med å forberede en presentasjon av det de har lært for de andre i sin treer-gruppe. Her får de mulighet til å oppklare misforståelser og forsterke læringen til den enkelte. Elevene går så tilbake til sine treer-grupper hvor de etter tur presenterer for de andre to hva de har lært. De andre kan stille spørsmål og notere.

Til slutt skal alle svare på en Kahoot med spørsmål fra hele artikkelen.

Last ned artikkelen:

Ta Kahoot om rasisme og diskriminering (kahoot.it)


To stjerner og et ønske

Del klassen i grupper på 4–6 og be dem diskutere spørsmålene nedenfor. Forbered dem på at de skal presentere «to stjerner og et ønske» (se spørsmål 3) for klassen samlet etterpå:

 1. Hvordan viser deres skole at den verdsetter forskjeller og mangfold?
 2. På hvilke måter får den alle til å føle seg inkludert?
 3. Kan dere bli enige om to positive ting som gjøres allerede og en ting som kan forbedres/en ny idé?

Gruppene presenterer så forslagene sine for samlet klasse. Klassen kan bli enig om «to stjerner og et ønske» som de deler med skolens ledelse, eller de kan melde det som sak til elevrådet.


Relevante ordforklaringer (pdf)

Fra læreplanene

Samfunnsfag
 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.
 • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast.
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

KRLE
 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.
 • Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn.
 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.

Norsk

Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.


Musikk

Utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar opp utfordringer i samtiden.


mer om folkehelse og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.