Sammen og aktiv med mening for ungdomstrinnet

barn og unge har rett til best mulig helsehjelp

Sammen og aktiv med mening 2 (SAM 2) er et undervisningsopplegg om psykisk helse for ungdomstrinnet. Opplegget gir elevene et verktøy for å ta vare på sin psykiske helse.

Sammen og aktiv med mening 1 (SAM 1) er et tilsvarende opplegg for mellomtrinnet.

SAM er forankret i læreplanverkets overordnede del og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Det gir elevene et utgangspunkt for samtaler om psykisk helse og hva de kan gjøre for å fremme god psykisk helse.

Opplegget dekker kjerneelementer og kompetansemål i flere fag. Les mer om det nederst på siden.

Når du har brukt undervisningsopplegget, håper vi du vil bruke et par minutter til en kort evaluering av SAM 2. Det er viktig for oss i arbeidet med å kvalitetssikre og forbedre skoletilbudet vårt.

Artikkel 24 i barnekonvensjonen: Helse, vann, mat, miljø. Illustrasjon

veiledning, pdf-er og nettsider

Bakgrunn og veiledning

Sammen og Aktiv med Mening
For å opprettholde en god fysisk helse finnes det mange enkle anbefalinger tilgjengelig, men det har manglet et godt, systematisk tilbud for psykisk helse. I tillegg er det lite bevissthet rundt hva psykisk helse faktisk er, både blant voksne og barn. Artikkel 24 i FNs barnekonvensjon gir barn rett til best mulig helsehjelp, og til informasjon om hvordan de kan holde seg trygge og sunne. SAM 1 og 2 bygger på en modell utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark, kalt ABC. Navnet er satt sammen av de tre engelske ordene Act, Belong og Commit. Akershus universitetssykehus har innført modellen til Norge under det som kalles Health Promoting Hosipitals (HPH). På deres nettsted abcmentalsunnhet.no finner du utfyllende informasjon om modellen.

UNICEF Norge kaller sitt opplegg SAM – Sammen og Aktiv med Mening. Dette for at det skal være lettere for ungdommene å huske de forskjellige delene i modellen, ved at de kan knytte de tre bokstavene til innholdet i hver del.

Videoer og refleksjonsaktiviteter
SAM 2 består av 6 undervisningsvideoer på ca. 35 minutter totalt, og forslag til oppgaver. Videoene kan legges ut som omvendt undervisning til elever som er borte fra en økt, og du kan velge ut enkelte videoer som omvendt undervisning for hele klassen hvis du ønsker å frigjøre mer tid i timen. Etter hver film er det forslag til elevaktiviteter og oppgaver individuelt, med læringspartner og i gruppe. Aktiviteter som foreslås er

 • individuell refleksjon
 • diskusjon med læringspartner
 • arbeid i grupper på ca. 4
 • klassesamtale
 • kafe-dialog
 • fire hjørner.

Som en oppsummering anbefales at elevene lager intervjuer eller videodagbøker som demonstrerer hvordan SAM kommer til uttrykk i hverdagen. Vi anbefaler at gruppeoppgavene samles i et felles arbeidsdokument i Word eller i OneNote, som leveres inn til slutt.

Barns rettigheter
Undervisningsopplegget kan også bygges ut og knyttes tettere opp mot barns rettigheter og FNs barnekonvensjon. Tosidig plakat med UNICEFs barnevennlige versjon av barnets rettigheter og 42 tosidige kort med hver av barnerettighetene kan bestilles gratis på UNICEF Undervisning. Med kortene får du også et hefte med 18 tips om hvordan du som lærer kan bruke kortene i undervisningen.

Kontaktlærer og sensitive temaer
Vi anbefaler at det er kontaktlærer som gjennomfører opplegget med elevene, da det er kontaktlærer som best kjenner elevene og eventuelle hensyn som må tas. Se også tips for håndtering av sensitive temaer i klasserommet. Vi anbefaler dessuten at elevene er koblet med en læringspartner de er trygge på, og at to og to læringspartnere som fungerer godt sammen er satt opp i firergrupper før du starter med undervisningsopplegget.

Anbefalt tidsbruk
2 timer à 60 minutter. Opplegget er fleksibelt og kan lett tilpasses kortere økter, eller strekkes over flere. Det inneholder forslag til flere oppgaver både individuelt og i gruppe, hvis du ønsker å jobbe med teamet over tid. Som hjemmearbeid mellom de to øktene foreslår vi at elevene ser episoden «Psyk» av Folkeopplysningen, som er på 40 minutter. Denne kan man med fordel også se på skolen, hvis det er mulig å sette av tid til det. I tillegg har opplegget forslag til andre filmer/tv-serier klassen kan se.


PDF-er med veiledning og oversikt over undervisningsopplegget

Læringsmål

 • Vite at alle barn og unge har rett på best mulig helsehjelp.
 • Vite at helse både har en fysisk og en psykisk side som påvirker hverandre.
 • Vite hva psykisk helse er og bli bevisst på forskjellen mellom diagnoser og normale svingninger.
 • Vite hvordan jeg kan påvirke min egen psykiske helse gjennom å være sammen andre, være aktiv og gjøre noe med mening.
Sammen Aktiv Mening

første økt

Lærerstyrt dialogisk undervisning

Introduser begrepene helse og uhelse

Samtalepunkter (15 minutter):


• Vi har bare én helse som består både av en fysisk og en psykisk del. Vi er ett menneske i én kropp. Det forskjell på å være litt forkjølet og det å være skikkelig syk med influensa, og det er forskjell på å ha litt vondt i beinet og ha brukket det. På samme måte er det også forskjell på det å være litt lei seg og å være deprimert. Det er vanlig å kjenne på både positive og negative følelser i et menneskeliv, uten at du er syk av den grunn. Men på samme måte som vi kan bli fysisk syke, så kan vi også bli psykisk syke. (5 minutter)

• Introduserer barnerettighetene og vis dem på storskjerm. Klikk på rettighet nr. 24 og les høyt: «Barn har rett til best mulig helsehjelp … Alle voksne og barn skal ha informasjon om hvordan de kan holde seg trygge og sunne.» (NB! Barn er i denne sammenhengen alle under 18 år). Reflekter sammen rundt hva best mulig helsehjelp innebærer for psykisk helse. (5 minutter)

• Introduser SAM-modellen: SAM er en enkel måte alle mennesker kan jobbe med sin psykiske helse på hver dag; på samme måte som vi jobber med fysisk helse ved å trene og spise god og næringsrik mat. SAM handler om hva du kan gjøre hver dag for å ta vare på din psykiske helse. Navnet er en forkortelse for å være Sammen, gjøre noe Aktivt og gjøre noe med Mening. (3–5 minutter)

 1. Vær sammen med noen! Du kan være sammen med en eller mange venner, du kan se en film med moren din, besøke besteforeldrene dine eller klappe litt ekstra på hunden din. Det å være sammen med andre og ha gode relasjoner frigjør dopamin og beskytter mot depressive symptomer.
 2. Vær aktiv! Gå på trening, jogg en tur, gå en tur med hunden, spill fotball med lillebror eller hjelp til med å skifte dekk på bilen. Det å være aktiv er ikke bare godt for din fysiske helse, men får deg også i bedre humør!
 3. Gjør noe med mening! Vi mennesker har grunnleggende behov for å føle at vi er til nytte, at vi er viktige for noen og at livet vårt har mening. Hvis livet ditt føles tomt, let etter noe du kan gjøre som gir mening og verdi for deg. Hvis du i tillegg finner noe du kan gjøre sammen med andre, og som er aktivt, så har du slått tre fluer i en smekk og produsert masse av kroppens eget sunne lykkedop!

EPISODE 1: Fysisk eller psykisk

Sammendrag/kort innledning før episoden vises

Psykisk og fysisk helse henger sammen. Vi har én kropp, og alt påvirker hverandre. Hvordan du har det psykisk, påvirker hvordan du har det fysisk – og omvendt. Det er vanskelig å si sikkert i hvilken grad psykiske plager hos ungdom har økt de siste tiårene, men forskning viser at ungdom selv rapporterer flere psykiske plager nå enn før.

Ved sterke og langvarige psykiske plager som hemmer deg i hverdagen, bør du snakke med en voksen som kan sørge for at du får den hjelpen du trenger (foreldre, helsesykepleier, lærer eller en annen du stoler på). Ellers vil psykisk ubehag være noe vi alle kjenner på i perioder av livet, og noe vi må lære oss å håndtere. Her er det flere ting du kan gjøre selv for å ta vare på din psykiske helse.


Oppfølging av filmen

En og en

Alle skriver ned stikkord på arket de har fått eller i arbeidsboken sin. Hva synes du var interessant? Hvorfor det? (2 minutter)


Fire og fire

Diskuter oppgavene under og bli enige om et svar som dere skriver inn i arbeidsdokumentet deres. (15–20 minutter)

 • Finn ut hvordan din kommune skårer på ungdata-undersøkelsen (ungdata.no). Diskuter om dere er enige i funnene – stemmer dette med deres inntrykk?
 • Bli enige om gode ordforklaringer på begrepene «helse», «fysisk helse», «psykisk helse».
 • Er dere enige i at begrepet «angst» brukes i dagligtale om noe som ikke egentlig er angst?
 • Hva er forskjellen på det du trenger hjelp til fra helsesykepleier eller psykolog, og det du kan du takle selv sammen med venner eller familie?

Episode 2: koblinger, kaos og kontroll

Sammendrag

Ungdomshjernen er under konstruksjon, den er ikke ferdig. Hjernen modnes bakfra og forover, først alle funksjoner som trengs for å overleve (pust, fordøyelse, hjerterytme osv.), så følelser, og til slutt vurdering og konsekvenstenkning. Hjernen bruker over 20 år på å bli helt ferdig, og pannelappen, som jobber med vurdering og konsekvens, blir altså sist ferdig. Følelser oppstår når signaler sendes mellom nevroner i hjernen. Alle mennesker har litt ulike koblinger i hjernen basert på personlige erfaringer og genetikk, og dette gjør at vi oppfatter ting ulikt og reagerer forskjellig.

I ungdomstiden er følelser spesielt sterke på grunn av hormoner og at ungdomshjernen er veldig rask og effektiv. Ungdom kan lære seg nye ting mye raskere enn voksne. Samtidig er ikke pannelappen som demper sterke følelser og kan snakke kroppen til fornuft hvis den overreagerer, fullt utviklet. Dette kan føre til sterke reaksjoner og overveldende følelser i ungdomstiden. Det kan også føre til at ungdom tar større risikoer enn voksne uten å tenke på konsekvensene.


(Marianne Heske: «Hodet, 2014» © Marianne Heske/BONO 2022)

oppfølging av filmen

En og en

Alle skriver ned stikkord på arket de har fått eller i arbeidsboken sin. Hva synes du var interessant? Hvorfor det? (2 minutter)


Fire og fire

Jobb med spørsmålene nedenfor (20 minutter)

 • Hva er det som gjør at hjernecellene kan kommunisere?
 • Hvordan er hjernecellene koblet til hverandre?
 • Hvordan skjer disse koblingene mellom hjernecellene? Hva er det som bidrar til at de skapes?
 • Hvorfor tenker vi mennesker forskjellig?
 • Hvorfor kobler Emma snus til ingefær, og hvorfor får Odin julestemning av å være hos mormor om sommeren?
 • Anaya og Emma forteller om minner knyttet til musikk. Har dere sanger som minner dere om da dere var små? Hvilke er det, og hvorfor tror dere at dere husker disse?
 • Hjerneforsker Marte forteller at ungdomshjernen er forskjellig fra voksenhjernen. På hvilken måte er den forskjellig?
 • Hva mener hjerneforsker Marte med at hjernecellene danner stier som informasjonen kan sendes på? Hva er forskjellen på sterke og svake stier?
 • Hva skjer når vi er unge med alle stiene hjernecellene har samlet opp gjennom barndommen? (Tips: gartnervirksomhet.)
 • Hvorfor må vi repetere ting for å lære det?
 • Hva menes med at ungdomshjernen er under oppbygging? Hva er det siste området i hjernen som blir ferdig? Når er det?

Klassesamtale

Samtalepunkter (5–10minutter)

 • Hvilke motorveier og stier har du i hjernen? Synestesi er når samme område i hjernen er koblet opp på flere punkter samtidig. Da får du en sanseopplevelse knyttet til flere sanser samtidig, selv om du bare påvirker ett av dem. Et vanlig eksempel er at farger er knyttet til det du hører eller ser, for eksempel at en musikklåt eller bokstaver har en spesiell farge knyttet til seg. Har dere opplevd noe sånt før?
 • Hjernen er plastisk. Det betyr at den alltid kan forandre seg. Et godt eksempel på det er taxisjåfører i London. Siden dette er en veldig vrien by å lære seg kartet til, så vokser den delen av hjernen hvor stedsansen ligger når disse taxisjåførene er i opplæring. Hjernen din blir altså bedre på det du øver på. Derfor er det viktig å ikke gi opp de første gangene man prøver på noe nytt. Som et forsøk, kan dere prøve å børste tennene med motsatt hånd av det dere pleier resten av uken, og legge merke til hvor klønete det er. Hvis du gjør dette hver dag i en periode, vil du bli flinkere til det! Å huske på å si til deg selv at du ikke får noe til ENNÅ, er viktig. Det at du ennå ikke får til noe, er noe helt annet enn at du aldri vil få det til. Hvem er det som er ekspert på noe første gang man prøver?

Episode 3: fight, flight or freeeze

Sammendrag

Pannelappen i hjernen kan ses på som kontrollsenteret, og det utvikles sist. Først når ungdommen er mellom 20 og 25 år er pannelappen ferdig utviklet. Pannelappen har en dempende funksjon på følelser, vurderer situasjoner og tenker konsekvens. Midt inne i hodet sitter amygdala som er en slags alarmknapp. Den aktiveres når den oppfatter farlige situasjoner og setter kroppen i alarmberedskap (fight, flight, freeze). Koblingen mellom pannelappen og amygdala er ikke fullt utviklet i ungdomsårene, slik at alarmen går oftere hos amygdala uten at pannelappen får roet den ned. Slik sett vil ungdom være mer utsatt for angst, panikk og sinne enn voksne.

Det kan være flere ulike følelser som gir de samme fysiske reaksjonene – man får adrenalin, store pupiller, hjertebank – kroppen forbereder seg på at man skal gjøre noe. Hjernen kan misforstå både situasjonen og følelsene som oppstår som følge av en kroppslig reaksjon.


(I denne episoden vises også «Hodet, 2014» © Marianne Heske/BONO 2022)

oppfølging av filmen

En og en

Alle skriver ned stikkord på arket de har fått, eller i arbeidsboken sin. Hva synes du var interessant? Hvorfor det? (2 minutter)


Fire og fire

Jobb med spørsmålene nedenfor (15 minutter)

 • Hvilke råd gir psykolog Benjamin om hvordan man kan styre følelsene sine?
 • Bli enige om en kort forklaring på begrepene «fight», «flight» og «freeze».
 • Hjerneforsker Marte forklarer hvordan hjernen er bygget opp. Se på arket dere har fått utdelt av bildet av hode-statuen, og sett pil inn hvor punktene reflekshjernen, følehjernen, og tenkehjernen hører hjemme. Bli enig om en kort forklaring på disse forskjellige delene av hjernen og hvilke funksjoner de har, og skriv det inn i arbeidsdokumentet deres.

Pusteøvelse

Når vi er redde, sinte eller nervøse, hjelper det å puste rolig. Når vi puster dypt ned i lungene, får kroppen vår masse oksygen som gir hjernen beskjed om at vi er trygge, og at vi kan bli rolige igjen. (5–7 minutter)

 • Demp lyset og spill gjerne rolig musikk i klasserommet.
 • Elevene står ved siden av pulten sin, senker skuldrene og holder en hånd på mellomgulvet.
 • Pust rolig inn helt ned i magen mens lærer teller 1–2–3.
 • Pust rolig ut mens lærer teller 1–2–3.
 • Kjenn med hånden at magen løfter seg og synker.

Episode 4: dårlige dager

Sammendrag

Hjernen legger merke til det som passer til humøret, og henter også opp minner som passer til humøret. Derfor kan det føles som om alt går dårlig noen dager, og bra andre dager. Ungdom er mer selvkritiske enn barn og voksne. Den delen i pannelappen som tenker selvkritisk, utvikles før den delen som vurderer og demper følelser. Ungdom har i større grad tendens til å tenke at dette er min skyld og det kommer alltid til å være sånn, enn å tenke at dette er på grunn av situasjonen og det vil endre seg neste gang.

Hvis man er i dårlig humør eller nedstemt over lengre tid, er det lurt å finne teknikker for å komme seg ut av dette. Det hjelper å snakke med andre, være sammen med andre og gjøre noe konkret og aktivt som får deg over på andre tanker. Det kan være fint å ha tenkt gjennom hva man kan gjøre som hjelper hvis man er nedstemt over lengre tid, og lage seg en liste over mulige grep og tiltak du kan ta frem ved behov.


oppfølging av filmen

En og en

Alle skriver ned stikkord på arket de har fått, eller i arbeidsboken sin. Hva synes du var interessant? Hvorfor det? (2 minutter)


Klassesamtale

Samtalepunkter (5–10 minutter)

 • Hvorfor er ungdommer ofte strenge og kritiske med seg selv? (Hjerneforsker Marte forteller at pannelappen modnes i forskjellig tempo, og at et av de områdene som blir først ferdige i ungdomstiden er det å være selvkritisk.)
 • Hvorfor er det viktig at ungdom sover nok? (Siden pannelappen er avhengig av søvn for å kunne fungere godt, så gjør lite søvn at hukommelsen blir dårligere, konsekvenstenkingen blir dårligere og humøret blir dårligere. Derfor er det spesielt viktig at ungdom sover nok.)
 • Hvordan har søvn påvirkning på hvordan du oppfører deg mot andre? Mange ungdommer mener de konsentrerer seg like godt med musikk på øret og meldinger konstant tikkende inne på mobilen. Hva tenker dere?

Andre økt

Episode 5: jeg og de andre

Sammendrag

Ungdom får ofte høre at det er viktig «å finne» seg selv og være seg selv. Dette kan være et forvirrende budskap, de aller fleste oppfører seg ulikt med forskjellige mennesker og i ulike situasjoner. Man kan si at det å være seg selv i hovedsak handler om å finne ut hvilke verdier du har og hva som er viktig for deg, og så forsøke å leve i tråd med disse verdiene uavhengig av situasjoner eller personer. Hvis en persons handlinger går mot personens indre verdier, vil man kunne kjenne på ubehag og dårlige følelser. Dette kan gå utover personens psykiske helse.

Behovet for å «høre til» er ikke bare en følelse, men et biologisk instinkt. Uten tilhørighet til en flokk ville ikke mennesker overlevd i tidligere tider. Tilhørighet er et sterkt behov i ungdomstiden, og avvisning føles ekstra vondt. Et sterkt behov for tilhørighet, kraftige følelser og et aktivt belønningssenter kombinert med lavere vurderingsevne og konsekvenstenkning vil gjøre ungdom utsatt for påvirkning og gruppepress. Ungdomstiden er på mange måter en kamp mellom det å være tro mot seg selv og egne verdier, og det å sørge for å passe inn og høre til ønskede grupper.


I denne episoden vises også «Hodet, 2014» © Marianne Heske/BONO 2022)

oppfølging av filmen

En og en

Alle skriver ned stikkord på arket de har fått, eller i arbeidsboken sin. Hva synes du var interessant? Hvorfor det? (2 minutter)


Klassesamtale

Samtalepunkter (5–10 minutter)

 • Mennesket er et flokkdyr, og før i tiden var det livsnødvendig å tilhøre en flokk for å kunne overleve. En av de sterkeste straffemetodene har alltid vært å bli utvist fra flokken. Hvorfor føles avvisning så vondt?
 • Må man være sammen fysisk, eller går det an å ha gode nettverk bare digitalt?
 • På hvilke måter kan behovet for å ha en gruppe man hører til ha negative konsekvenser?
 • Psykolog Benjamin sier at selv om du gjør det dårlig på en prøve, så betyr ikke det at du er dårlig på skolen. Hva menes med «Du er ikke handlingene dine»?

Episode 6: hvordan takle følelser?

Sammendrag

I ungdomstiden er følelsene ekstra sterke samtidig som evnen til å vurdere situasjoner rasjonelt og å tenke fremover ikke er ferdig utviklet. Når vi i tillegg vet at ungdom rent biologisk også er mer selvkritiske enn barn og voksne, er det ikke så rart at det iblant kan bli overveldende. Det er mye du kan gjøre selv for å få en bedre psykisk helse!

 1. Vær sammen med noen! Du kan være sammen med en eller med mange venner, du kan se en film med moren din, besøke besteforeldrene dine eller klappe litt ekstra på hunden din. Det å være sammen med andre og ha gode relasjoner frigjør dopamin og beskytter mot depressive symptomer.
 2. Vær aktiv! Gå på trening, jogg en tur, gå en tur med hunden, spill fotball med lillebror eller hjelp til med å skifte dekk på bilen. Det å være aktiv er ikke bare godt for din fysiske helse, men får deg også i bedre humør!
 3. Gjør noe med mening! Grunnleggende behov hos mennesker er å føle at de er til nytte, at de er viktige for noen og at livet deres har mening. Hvis livet ditt føles tomt, let etter noe du kan gjøre som gir mening og verdi for deg. Hvis du i tillegg finner noe du kan gjøre sammen med andre, noe som er aktivt og gir deg mening, så har du slått tre fluer i en smekk og produsert masse av kroppens eget sunne lykkedop!

oppfølging av filmen

En og en

Alle skriver ned stikkord på arket de har fått, eller i arbeidsboken sin. Hva synes du var interessant? Hvorfor det? (2 minutter)


Fire hjørner

På fire forskjellige stasjoner i hvert hjørne av klasserommet legges det et stort papirark og flere tusjer. (10–15 minutter)

 • På arket til bord 1 står spørsmålet: Hva kan du gjøre sammen med andre?
 • På arket til bord 2 står spørsmålet: Hva kan du gjøre som er aktivt fysisk eller mentalt?
 • På arket til bord 3 står spørsmålet: Hva kan du gjøre som gir deg en følelse av mening?
 • På arket til bord 4 står spørsmålet: Hva kan du gjøre sammen med andre som både gir deg en følelse av mening og som er aktivt?

Del klassen opp slik at de gruppevis starter på forskjellige bord, og skriver inn forslagene sine til spørsmålet på arket før de går videre til neste bord. Alle gruppene skal innom samtlige fire bord før de er ferdige.


Dialogkafé

Dialogkafe er en måte å strukturere samtaleprosessen for utforskende samtaler gjennom å jobbe i grupper. Et tema utforskes gjennom bruk av egne notater og dialog ved å rotere fra kafébord til kafébord. Hver gang gruppene kommer til et nytt bord, blir de introdusert for hovedpunktene i forrige gruppes samtale av det bordets kafévert. Målet er at samtaleformen gjør at gruppene deler innsikt og kunnskap og sammen bygger på hverandre. (50 minutter)

Før oppstart: Hvis elevene ikke er kjent med å jobbe med dialogkafé fra før, må de introduseres for gangen i dette og hvordan det gjennomføres. Det er viktig at lærer understreker at det å utvide perspektivet, innebærer at man både skal lytte og snakke, slik at man bygger på hverandres tanker og ideer.

Deltakerne deles i grupper på 6, og en på hver gruppe får rollen som kafévert. Hver gruppe har sitt bord, og på bordet ligger et stort papirark og en tusj. På arket er temaet/spørsmålet som skal diskuteres skrevet i midten. Vi foreslår følgende tema (ett for hvert bord): «Pannelappen og ungdomshjernen», «SAM-modellen», «Fight, Flight or Freeze», «Hvorfor er søvn så viktig?» og «Hvordan lærer hjernen nye ting?»

 1. Gruppene snakker utforskende sammen om temaet/spørsmålet ved å lytte til hverandres innspill og tanker. Hovedpunkter skrives på arket.
 2. Gruppene bytter bord etter 10 minutter, mens kaféverten blir sittende. Verten informerer den nye gruppen om hovedpunktene som har kommet fram hittil, og samtalen fortsetter. Nye tanker skrives på arket.

  Kafédialogen fortsetter til alle gruppene har besøkt alle bordene.
 3. Før erfaringsdeling i plenum gis elevene et par minutter til å reflektere rundt prosessen. Hvert bords kafévert oppsummerer for sitt bord i plenum, med evt. innspill fra andre elever. Lærer skriver opp på storskjerm/tavle hovedpunktene gruppene har kommet fram til under hvert tema.

Hjemmearbeid
 1. Elevene intervjuer tre personer om hvordan de er sammen andre, aktive og gjør noe med mening. Minst en av intervjuobjektene skal være i en annen aldersgruppe enn dem selv. De kan lage intervjuet skriftlig (350–500 ord) eller som en video (3–5 minutter)
 2. Lag en video-dagbok med voice-over på 3–5 minutter hvor du viser forskjellige måter du praktiserer det å være sammen med andre, er aktiv og gjør ting med mening (SAM) i ditt liv.

fra læreplanene

Tverrfaglig tema – Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

… Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.


Samfunnsfag – kjerneelement og kompetansemål

Kjerneelement: Identitetsutvikling og fellesskap
Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid.

 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

KRLE – kjerneelement og kompetansemål

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv
Faget skal gi elevene mulighet til å utvikle egne synspunkter og holdninger i møte med andre gjennom innenfra- og utenfra-perspektiver og gjennom dialog og refleksjon over likheter og forskjeller. På den måten skal faget bidra til at elevene utvikler interesse og respekt for hverandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene utvikler mangfoldskompetanse.

Etisk refleksjon
Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander.

 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

Naturfag – kjerneelement

Kjerneelement: Kropp og helse
Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen. De skal også forstå hvordan kroppen utvikler seg, og hvordan fysisk og psykisk helse kan ivaretas. Kunnskap om kroppens systemer og hvordan de påvirker hverandre, skal hjelpe elevene til å ta vare på egen kropp og helse i et livslangt perspektiv.


Norsk – kjerneelement og kompetansemål

Kjerneelement: Muntlig kommunikasjon
Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser.

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Kroppsøving – kjerneelement

Kjerneelement: Bevegelse og kroppsleg læring
Elevane skal bli kjende med å vere i bevegelse åleine og saman med andre ut frå eigne interesser, intensjonar og føresetnader. Elevane utforskar eigen identitet og eige sjølvbilete, og reflekterer over og tenkjer kritisk om samanhengane mellom bevegelse, kropp, trening og helse. Kroppsøving gir rom for kroppsleg læring gjennom leik og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar. Kroppsleg læring handlar om allsidig motorisk læring, utvikling av kroppsmedvit og stimulering til bevegelsesglede.


ta deg tid til en kort evaluering

Når du har brukt undervisningsopplegget, håper vi du vil bruke et par minutter til en kort evaluering av SAM 2. Det er viktig for UNICEF i det videre arbeidet med å kvalitetssikre og forbedre skoletilbudet vårt.

Mer om folkehelse og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.