Undervisningsopplegg: bærekraft

Undervisningsopplegg: bærekraft

seks læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling for 7. trinn

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for 7. trinn med en helhetlig tilnærming til et av fagplanenes tverrfaglige temaer; bærekraftig utvikling. Oppgavene inneholder animasjonsfilmer og seks varierte læringsaktiviteter i tråd med læreplanene i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Læringsaktivitetene kan brukes over en uke eller enkeltvis etter behov. Opplegget er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge, i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen.

Læringsaktivitetene rommer oppgaver som krever samarbeid. De har sin styrke ved at de kombinerer læring av sentral faglig kunnskap med systematisk trening i å sette ord på læringen som foregår. Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del av læringsaktivitetene. Elevene skal gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Derfor inneholder flere av læringsaktivitetene bare forslag til fasit.

Begrepsinnlæring og kontekstuell forståelse vil være med på å gi elevene en tverrfaglig handlingskompetanse i klasserommet, i nærmiljøet og verden forøvrig. Læringsaktivitetene er utformet for å aktivisere elevene og utfordre deres fantasi og skaperevne, oppmuntre til tverrfaglig samarbeid og gi helhetlig kunnskap.

Undervisningsoppleggets struktur

Alle læringsaktivitetene inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering. Det er også laget en egen ordliste med nøkkelbegreper knyttet til bærekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom hele opplegget.

Undervisningsopplegget er tilpasset kompetansemål fra læreplanen, tilrettelagt for tverrfaglig undervisning. Materiellet er beregnet på 7. trinn, men noen av oppgavene kan med fordel brukes på resten av mellomtrinnet og ungdomsskolen også.

Opplegget er tilrettelagt for omvendt undervisning, som er en form for blandet læring hvor eleven introduseres for tematikken gjennom en film på nett. Elevene kan enten se filmen hjemme eller i klassen.

Læringsaktiviteter

Kick-off: film og fagtekst

Fag: Norsk og samfunnsfag

Introduksjonsøvelse til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

loop

Fag: Norsk, samfunnsfag og naturfag

Enkel og aktiviserende kortlek for å trene på ord og begreper.

en må ut

Fag: Norsk, samfunnsfag og naturfag

Enkel øvelse som går ut på å diskutere seg fram til bildet som skiller seg ut.

reale nøtter

Fag: Matematikk og samfunnsfag

Matematikkoppgaver med bærekraftig utvikling som tema.

Barnevennlige skoler

Fag: Norsk og samfunnsfag

Eksempel på bærekraftig utvikling i skolen.

forbudte ord

Fag: Norsk, samfunnsfag og naturfag

Enkel ordlek der elevene beskriver ord og begreper uten å bruke de forbudte ordene på kortet.

Tilleggsressurser

Fra læreplanene

Samfunnsfag

I samfunnsfag skal elevane reflektere over og drøfte dilemma og spenningsforhold knytte til dei ulike dimensjonane ved berekraftig utvikling og sjå at handlingar på både individ- og samfunnsnivå har betydning.


Norsk

I norsk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utvikle kunnskap om hvordan tekster framstiller natur, miljø og livsbetingelser, lokalt og globalt …

… faget norsk bidrar til å bevisstgjøre elevene og ruste dem til å handle og påvirke samfunnet gjennom språket.

… lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.


Naturfag

I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer.

Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.

Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.

Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen.


KRLE

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.

Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid.


Matematikk

Matematikkoppgavene i «Reale nøtter» knytter matematiske problemstillinger sammen med samfunnsfaglige utfordringer.


Mer om bærekraftig utvikling

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.