UNg agenda på timeplanen

barnerettigheter, bærekraft og klimaendringer

Undervisningsopplegget skal gi elevene kunnskap om at bærekraftig utvikling er avhengig av en balanse mellom økonomiske og sosiale forhold, klima og miljø. Videre skal det inspirere dem til å engasjere seg og bruke sine egenskaper og interesser i kampen for en bærekraftig fremtid. Filmer, aktiviteter, refleksjons- og diskusjonsspørsmål peker på muligheter og er handlingsorientert.  

Møt profilerte fagfolk og politikere

Siste økt i opplegget er en direktestrømmet time for ungdomsskoleklasser over hele landet, fredag 19.november kl.11.00-12.00. Timen sendes fra Klimahuset i Oslo og er første del av UNg agenda –UNICEFs bærekraftskonferanse. Der møter elevene profilerte politikere og fagfolk som kan svare på spørsmål, kommentere ungdommenes initiativ og fortelle om arbeidet med klimakrisen.  

NB! Klassen inviteres derfor til å sende spørsmål til regjeringen om klimapolitikk og barnerettigheter! Spørsmålene sendes til [email protected] . 

Klasser som melder seg på strømmetimen 19. november vil kostnadsfritt få tilsendt «Barnerettighetskortene med aktiviteter» - materiell som dere trenger til noen av oppgavene.

Dette er ikke et naturfaglig opplegg med forskningsbaserte resultater om årsaker til og virkninger av klimaendringene. Der finnes det mye på markedet allerede. Opplegget består av seks økter (nedenfor) med forslag til aktiviteter, videoer, kopieringsoriginaler og refleksjonsspørsmål som tar utgangspunkt i ungdommenes engasjement for klimaet. Nederst på siden finner du tips om relevante nettsider og ressurser. 

Bærekraftig utvikling

Fag: Samfunnsfag og norsk

Filmer og oppgave om bærekraftig utvikling, bl.a. intervju m. Gro Harlem Brundtland.

Klimaendringer

Fag: Samfunnsfag og KRLE

Aktiviteter om rettigheter/nødvendig-heter/ønsker, samt klimaendringer og barnerettigheter.

nødvendige tiltak

Fag: Samfunnsfag og norsk

Film, aktiviteter og samtale om hva som må gjøres for å begrense klimaendringene .

Klimahelter

Fag: Samfunnsfag, norsk

Rollespill der seks kandidater blir intervjuet for å bli tatt ut til «klimaheltenes drømmetrio».

Påvirkningsarbeid

Fag: Samfunnsfag, norsk, mm

Elevene velger en oppgave ut fra evner og interesser og presenterer for hverandre.

 

UNg agenda 2021

Fag: Samfunnsfag, KRLE

Direktesendt fra Klimahuset 19.11. kl.11-12 for ungdomsskolen. Møt ungdommer, politikere og fagfolk!

Relevante nettsteder og ressurser:

Fra NRK skole

Foredrag om bærekraftsmålene og barnerettighetene. (13 ½ min.) 

Annet

fra læreplanene

Overordnet del

Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling. 

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. 

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. 


Samfunnsfag
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 

KRLE
 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning  
 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, urfolks rettigheter, bærekraft og fattigdom 

Norsk
 • Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer 
 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

Naturfag
 • Beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer

Kunst og håndverk
 • Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 
 • …. skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 
 • Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess  

Musikk
 • Samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår 
 • Selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller individuelt 
 • Skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder

Engelsk
 • Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk 
 • Skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon 
 • Utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser

mer under bærekraftig utvikling: