Ressurser for rettighetsskoler

På denne siden finner du tips til hvordan drive en rettighetsbasert skole etter UNICEFs prinsipper, samt undervisningsopplegg, aktiviteter, kopioriginaler og annet materiell som er utviklet for UNICEFs rettighetsskoler.

På de andre skolesidene våre finner dere flere undervisningsopplegg, tips og elevsider med utgangspunkt i barnerettighetene, fagfornyelsen og rammeplanen for barnehager.

rettighetsbaserte skoler i norge

UNICEF Norge anerkjente Åsgård barneskole og Sten-Tærud barne- og ungdomsskole som UNICEF rettighetsskoler i 2018. Nå jobber de rettighetsbasert. Skolene har gitt uttrykk for at det å sette barnerettighetene øverst og synlig på agendaen blant annet har gjort dem mer bevisst på å lytte til elevenes stemme. Catrine Torbjørnsen Halås, Nord Universitet, fulgte skolene de første årene de samarbeidet med UNICEF. Les rapport fra hennes undersøkelse (pdf)

Her deler vi erfaringer og materiell med andre skoler som ønsker å jobbe rettighetsbasert. Vi har tatt utgangspunkt i den nordiske modellen.
Fire «byggestener» gjennomsyrer kontinuerlig skolens drift:

  1. Kunnskap: Elever, lærere og foreldre kjenner FNs barnekonvensjon og vet hvordan konvensjonens artikler etterleves i skolens kultur.
  2. Elevmedvirkning: Alle elevene har mulighet til å være med på å treffe avgjørelser som vedgår dem og deres hverdag.
  3. Undervisning: Alle elevene lærer hvilke konsekvenser barnerettighetene får for deres egen hverdag og i relasjon til medelever, men også i forhold til barn lokalt, nasjonalt og globalt. Undervisningen preges av barnerettighetene i metodevalg og temavinkling der det er naturlig.
  4. Lederskap: Ledelsen arbeider med en tydelig forankring av barnerettighetenes prinsipper i alle ledd av skolens virksomhet. Det nedsettes et rettighetsråd av barn og voksne der barna er i flertall. Elevrådet kan også fungere som rettighetsråd. Rådet skal skape positive endringer i skolens hverdag på bakgrunn av undersøkelser blant barn og voksne.

Følgende seks trinn gjennomføres i løpet av skoleåret:

forslag til årssyklus

Trinn 1: Undersøkelse og forberedelse

Elever og ansatte gjennomfører nettbaserte, anonyme undersøkelser om kunnskap og holdninger til barnerettighetene. Personalet øker sin kunnskap om barnerettighetene og deres konsekvens for skolen og undervisningen i fellestid og på planleggingsdager.

ressurser


Trinn 2: Rettighetsuke og rettighetsråd

Skolen gjennomfører en rettighetsuke som avsluttes med kick-off der hele skolen er samlet. Elevene inviteres til å søke om medlemskap i rettighetsrådet.

ressurser


Trinn 3: Trygghet og tilgjengelighet

Rettighetsrådet gjennomfører trygghetsundersøkelse og tilgjengelighetsvandring som sammen med nullpunktsundersøkelsen danner grunnlag for handlingsplanen (trinn 4).

ressurser


Trinn 4: Handlingsplan

Rettighetsrådet legger en handlingsplan for hvordan skolen kan gjøre noe med noen av utfordringene undersøkelsene avdekket.

ressurser


Trinn 5: Gjennomføring

Handlingsplanen gjennomføres under ledelse av rettighetsrådet/elevrådet. Parallelt reviderer skolens ledelse eksempelvis nettside, sorg- og kriseplan, satsingsområder osv., slik at satsingen som rettighetsbasert skole og relevante barnerettigheter synliggjøres.


Trinn 6: Evaluering

De nettbaserte undersøkelsene gjentas. Rettighetsrådet/elevrådet og skolens ledelse møtes og gjennomgår resultatene og evalueringsdokumentet.

Ressurser


Ressurser

Plakat med barnerettighetene
Barnerettighetene

Alle barnehager og klasserom bør ha plakaten med barnerettighetene hengende godt synlig – ikke minst rettighetsbaserte skoler.

Bestill plakat med barnerettighetene
Plakaten er gratis – du dekker kun porto og ekspedisjon.


Idéhefte for Rettighetsskoler

Heftet tar utgangspunkt i et ressurshefte UNICEF Danmark har utviklet for sine Rettighetsskoler med aktiviteter for både ansatte og elever. Aktivitetene bidrar til å øke kunnskapen om barnerettighetene, konsekvensene de har for vårt barnesyn og respekten for egne og andres rettigheter. Kopieringsoriginaler er inkludert. Last ned heftet og skriv ut hele eller det du har bruk for.

Last ned idéheftet (pdf)


Undervisningsopplegget «Kjenn dine rettigheter»

Undervisningsopplegg for 5.–7. trinn. Elevene lærer at de har rettigheter, hva rettighetene går ut på og hvorfor de har disse rettighetene. Flere refleksjonsoppgaver utfordrer elevene til å tenke selv og finne løsninger når flere rettigheter ser ut til å være i konflikt med hverandre.

Undervisningsopplegget inneholder arbeidsbok og lærerveiledning.

Last ned lærerveiledning (pdf)

Last ned arbeidshefte (pdf)


Informasjon til nyansatte og vikarer

Et word-dokument med informasjon om hva det vil si at skolen er en rettighetsbasert skole. Skolens navn fylles ut av skolen.

Last ned Informasjon til nyansatte og vikarer om rettighetsbasert skole (word, 61kb)


Informasjon til foresatte

Forslag til kort informasjonstekst til foresatte om hva det vil si at skolen er en rettighetsbasert skole. Teksten kan brukes på skolens nettside, sendes som informasjon til hjemmene eller inkluderes i en mer omfattende informasjon om skolen. Bør være inkludert i øvrig informasjon til nye elever. Skolens navn og koordinators navn pluss kontaktinformasjon fylles ut av skolen.

Last ned Informasjon til foresatte om rettighetsbasert skole (word, 2,2mb)


Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.