UNICEF Rettighetsskoler

UNICEF Rettighetsskoler forener elever, foreldre og ansatte i et fellesskap som tar utgangspunkt i alle de gode verdiene som er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Skolene vektlegger raushet, respekt, likeverd, engasjement og ansvarsfølelse på en konkret måte i sitt arbeid. Elevmedvirkning står sentralt, og det arbeides systematisk og planmessig med skolens psykososiale miljø. Å være Rettighetsskole er å drive et langsiktig, skolebasert utviklingsarbeid rotfestet i barnerettighetene. Barn som kjenner egne og andre barns rettigheter og forstår dem i praksis, trives og behandler hverandre med respekt.

I den overordnede delen av læreplanverket står det:

«Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.»

UNICEF Storbritannia tok initiativ til de første «Rights Respecting Schools» i 2004. I dag er det over 5000 rettighetsskoler i Storbritannia, og flere europeiske land har sine nasjonale varianter. UNICEF Norge anerkjente Åsgård barneskole og Sten-Tærud barne- og ungdomsskole som UNICEF rettighetsskoler i 2018. Nå jobber de rettighetsbasert. Skolene har gitt uttrykk for at det å sette barnerettighetene øverst og synlig på agendaen blant annet har gjort dem mer bevisst på å lytte til elevenes stemme. Catrine Torbjørnsen Halås, Nord Universitet, fulgte skolene fra de startet samarbeidet med UNICEF i 2017 fram til høsten 2019. Les rapport fra undersøkelsen (pdf).

hvorfor rettighetsskole?

UNICEFs Rettighetsskoler legger vekt på respekt for egne og andres rettigheter hos alle tilknyttet skolen. De bygger all sin virksomhet – bevisst, uttalt og visuelt – på FNs barnekonvensjon. UNICEFs Rettighetsskoler er ikke et program, men en helhetlig måte å drive skole på, der barnas menneskerettigheter står i sentrum. Denne rammen gir en annen dynamikk når man tar opp spørsmål knyttet til for eksempel mobbing, nettvett og sosial kontroll.

Rettighetsskolene legger vekt på å styrke elevenes tro på egne krefter, trene dem i å si sin mening og ta initativ. Mangfold og likeverd er sentrale verdier. Elevene ved en rettighetsskole får en større forståelse for ulikhet og respekt for både egne og andres rettigheter.

Forskning og erfaringer som er gjort ved Rettighetsskolene viser gode resultater som:

  • mindre mobbing
  • økt forståelse og respekt for andres rettigheter
  • større aksept for ulikhet
  • høyere trivsel blant barn og voksne
  • større elevengasjement og evne til å løse konflikter selv
  • mer elevmedvirkning og aktivt medborgerskap

Universitetene i Brighton og Sussex gjorde en følgeforskning av noen Rights Respecting Schools i Storbritannia over en treårsperiode. Les et sammendrag av rapporten (pdf).

introduksjonsfilm om rettighetsskoler (engelsk)

ressurser for rettighetsbaserte skoler

Her finner du tips til hvordan drive en rettighetsbasert skole etter UNICEFs prinsipper, samt undervisningsopplegg, aktiviteter, kopioriginaler og annet materiell som er utviklet for UNICEFs rettighetsskoler:

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.