UNICEF Rettighetsskoler

UNICEF Rettighetsskoler forener elever, foreldre og ansatte i et fellesskap som tar utgangspunkt i alle de gode verdiene som er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Skolene vektlegger raushet, respekt, likeverd, engasjement og ansvarsfølelse på en konkret måte i sitt arbeid. Elevmedvirkning står sentralt, og det arbeides systematisk og planmessig med skolens psykososiale miljø. Å være Rettighetsskole er å drive et langsiktig, skolebasert utviklingsarbeid rotfestet i barnerettighetene. Barn som kjenner egne og andre barns rettigheter og forstår dem i praksis, trives og behandler hverandre med respekt.

I den overordnede delen av læreplanverket står det:

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.

UNICEF Storbritannia tok initiativ til de første "Rights Respecting Schools" i 2004. I dag er det over 5000 rettighetsskoler i Storbritannia, og flere land har sine nasjonale varianter, blant annet Tyskland, Italia, Danmark, Island og Sverige. I Norge er to skoler anerkjent som UNICEF Rettighetsskoler; Sten-Tærud barne- og ungdomsskole og Åsgård barneskole. Catrine Torbjørnsen Halås, Nord Universitet, har fulgt skolene fra de startet samarbeidet med UNICEF i 2017 fram til høsten 2019. Du kan laste ned rapporten fra undersøkelsen her.

norske rettighetsskoler

De norske rettighetsskolene bygger på den danske modellen. Fire "byggestener" gjennomsyrer skolens drift; kunnskap, elevmedvirkning, undervisning og lederskap. Følgende seks trinn gjennomføres i løpet av skoleåret:

 1. Nullpunktsundersøkelser og forberedelse
 2. Rettighetsuke og rettighetsråd
 3. Trygghet og tilgjengelighet
 4. Handlingsplan
 5. Gjennomføring
 6. Evaluering

hvorfor rettighetsskole?

UNICEFs Rettighetsskoler legger vekt på respekt for egne og andres rettigheter hos alle tilknyttet skolen. De bygger all sin virksomhet - bevisst, uttalt og visuelt - på FNs barnekonvensjon. UNICEFs Rettighetsskoler er ikke et program, men en helhetlig måte å drive skole på, der barnas menneskerettigheter står i sentrum. Denne rammen gir en annen dynamikk når man tar opp spørsmål knyttet til for eksempel mobbing, nettvett og sosial kontroll.

Rettighetsskolene legger vekt på å styrke elevenes tro på egne krefter, trene dem i å si sin mening og ta initativ. Mangfold og likeverd er sentrale verdier. Elevene ved en rettighetsskole får en større forståelse for ulikhet og respekt for både egne og andres rettigheter.

Forskning og erfaringer som er gjort ved Rettighetsskoler viser gode resultater som:

 • Mindre mobbing
 • Økt forståelse og respekt for andres rettigheter
 • Større aksept for ulikhet
 • Høyere trivsel blant barn og voksne
 • Større elevengasjement og evne til å løse konflikter selv
 • Mer elevmedvirkning og aktivt medborgerskap

Universitetene i Brighton og Sussex gjorde en følgeforskning av noen Rights Respecting Schools i Storbritannia over en treårsperiode. Les et sammendrag av rapporten her.

introduksjonsfilm om rettighetsskoler (engelsk)

Mer under rettighetsskoler