Hvordan bli en Rettighetsskole?

I Norge er det to UNICEF Rettighetsskoler: Sten-Tærud barne- og ungdomsskole og Åsgård barneskole. Rettighetsskolene har en koordinator som har satt av ca. 20 prosent av sin stilling til å lede arbeidet med Rettighetsrådet, inspirere de ansatte og være bindeledd mellom skolen og UNICEF.

UNICEF Norge er avhengig av ekstern finansiering får å kunne starte et samarbeid og anerkjennelsesprosess med flere skoler. Imidlertid går det an å drive skolen etter modellen – som rettighetsbasert skole. På denne siden får du oversikt over hva som kjennetegner rettighetsskolene, et årshjul med seks trinn og ressurser/kopioriginaler knyttet til årshjulet.

fire byggestener

Arbeidet med fire byggestener foregår samtidig og kontinuerlig. Man blir aldri ferdig med noen av dem.

  1. Kunnskap: Elever, lærere og foreldre kjenner FNs barnekonvensjon og vet hvordan konvensjonens artikler etterleves i skolens kultur.
  2. Elevmedvirkning: Alle elevene har mulighet til å være med på å treffe avgjørelser som vedgår dem og deres hverdag.
  3. Undervisning: Alle elevene lærer hvilke konsekvenser barnerettighetene får for deres egen hverdag og i relasjon til medelever, men også i forhold til barn lokalt, nasjonalt og globalt. Undervisningen preges av barnerettighetene i metodevalg og temavinkling der det er naturlig.
  4. Lederskap: Ledelsen arbeider med en tydelig forankring av barnerettighetenes prinsipper i alle ledd av skolens virksomhet. Det nedsettes et rettighetsråd av barn og voksne som i samarbeid med elevrådet og på bakgrunn av undersøkelser blant barn og voksne skal skape positive endringer i skolens hverdag.
Medlemmer av rettighetsrådet på Sten-Tærud skole.

skoleårets syklus – seks trinn

Trinn 1: Nullpunktsundersøkelse og forberedelse

Elever og ansatte gjennomfører nettbaserte, anonyme nullpunktsundersøkelser om kunnskap og holdninger til barnerettighetene. Personalet øker sin kunnskap om barnerettighetene og deres konsekvens for skolen og undervisningen.

ressurser


Trinn 2: Rettighetsuke og rettighetsråd

Skolen gjennomfører en rettighetsuke som avsluttes med kick-off der hele skolen er samlet. Elevene inviteres til å søke om medlemskap i rettighetsrådet.

ressurser


Trinn 3: Trygghet og tilgjengelighet

Rettighetsrådet gjennomfører trygghetsundersøkelse og tilgjengelighetsvandring som sammen med nullpunktsundersøkelsen danner grunnlag for handlingsplanen (trinn 4).

ressurser


Trinn 4: Handlingsplan

Rettighetsrådet legger en handlingsplan for hvordan skolen kan gjøre noe med noen av utfordringene undersøkelsene avdekket.

ressurser


Trinn 5: Gjennomføring

Handlingsplanen gjennomføres under ledelse av rettighetsrådet. Parallelt reviderer skolens ledelse eksempelvis nettside, sorg- og kriseplan, satsingsområder osv., slik at satsingen som rettighetsbasert skole og relevante barnerettigheter synliggjøres.


Trinn 6: Evaluering

De nettbaserte undersøkelsene gjentas. Rettighetsrådet og skolens ledelse møtes og gjennomgår resultatene og evalueringsdokumentet.

ressurser


Mer under rettighetsskoler

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.