Seksuelle overgrep

Barn har rett til beskyttelse mot alle former for seksuelt misbruk, samt rett til beskyttelse mot omsorgssvikt fra foresatte og andre omsorgspersoner.

Undersøkelser viser at rundt to av ti ungdommer har opplevd vold fra minst en foresatt, og/eller seksuelle krenkelser. Det er sannsynlig at dette gjelder flere av barna du er i kontakt med. Det er viktig at du er våken for om barnet formidler noe som kan gi grunn til bekymring og at barnehage og skolen har gode rutiner og planer for hvordan en håndterer slik bekymring.

Noen barn som vokser opp med vold og overgrep, skjønner heller ikke at dette er ulovlig og unormalt. Derfor er det viktig å være proaktiv og sørge for god og trygg undervisning om dette i barnehage og skole.

Under finner du tips til filmer og opplegg du kan bruke.

Nyttige Ressurser

  • Barnas rettighetskort er 15 samtalekort om sentrale rettigheter til bruk i barnehage og småskole. To av kortene handler om henholdsvis barns rett til å bestemme over sin egen kropp, og retten til å være trygg. Kortene har fotografi på den ene siden og bakgrunnsinformasjon og forslag til samtalespørsmål på den andre. Det følger med et ressurshefte med mer informasjon for pedagogen og forslag til aktiviteter. Du kan bestille Barnas rettighetskort gratis mot dekking av porto og ekspedisjon.
  • Redd Barna har utviklet filmer og opplegg om vold og overgrep for småskole og mellomtrinn, blant annet i samarbeid med NRK Super. Her finner du også foreldretips.
  • Brukhue.no har gratis, interaktive undervisningsopplegg for henholdsvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet fra Telenor og Røde Kors. Elevene følger en kjent situasjon og skal selv ta stilling til spørsmål som dukker opp underveis via svar på mobiltelefonen. Undervisningsopplegget for ungdomsskolen, «Hvem ødela livet til Klara?», handler om spredning av nakenbilder.

Les mer om barnerettighetene på elevsidene våre

Bilde av fortvilt ung gutt som dekker for ansiktet.

Fra læreplanene

Samfunnsfag

Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved& brot på desse rettane.

Samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast. (2. trinn)

Samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep. (4. trinn)

Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne. (7. trinn)

Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne. (7. trinn)

Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser. (10.trinn)

Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett. (10. trinn)


KRLE

Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer.

Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen. (4.trinn)


Mer om folkehelse og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.