Psykisk helse

Barnerettighetene gjelder alle barn uten unntak. Barn har rett til beskyttelse mot misbruk og omsorgssvikt, ifølge artikkel 19 i FNs barnekonvensjon.

De har også rett til helsehjelp dersom de har blitt forsømt eller utnyttet slik at de kan få tilbake sin helse og verdighet. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til hjelp til å leve et fullverdig liv.

Økning i psykiske helseplager blant ungdom

Flere undersøkelser de siste årene har vist en økning i selvrapporterte, psykiske helseplager blant ungdom. En av skolens tverrfaglige oppgaver er å «gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse og fysisk helse» og «… bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang.» (Fra læreplanens overordnede del om Folkehelse og livsmestring.)

Samtidig som elevene har rett til et godt psykososialt miljø og hjelp når det butter imot, er det viktig at de får verktøy til å takle utfordringer når ikke alt går slik de ønsket. Problemstillinger knyttet til vanlige humørsvingninger, utfordringer eller alvorligere psykiske lidelser kan flettes inn i flere fag, for eksempel samfunnsfag, norsk, KRLE og naturfag.

Bilde av gutt med mangefargede hender.

Nyttige Ressurser

  • Undervisningsopplegg om barn og psykisk helse (rodekors.no) om følelser for 5.–7. trinn, med utgangspunkt i tre filmer om frykt, sinne og tristhet. Laget i samarbeid mellom Røde Kors, RVTS Øst og NRK i forbindelse med NRK Supers temadager.
  • Venn 1 (mentalhelse.no) er et landsdekkende forebyggende undervisningsprogram i psykisk helse. To Venn1-instruktører kommer på besøk og leder klassen gjennom opplegget som varer 1,5 time. Tilbudet er gratis.
  • Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober. På verdensdagen.no finner du informasjon om årets tema og tips til markeringer av dagen, blant annet opplegg for skoler og barnehager.

Les mer om barnerettighetene på elevsidene våre

fra læreplanene

Samfunnsfag

Presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane.

Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar. (10.trinn)


Norsk

Lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold.

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.

Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål.

Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon. (10. trinn)


KRLE

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.


Naturfag

Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet.


Mer om FOLKEHELSE og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.