Nettvett og nettmobbing

Alle barn har rett til et privatliv.

Loven må beskytte barns privatliv, familie, hjem, kommunikasjon og rykte fra innblanding eller angrep. Barn har også rett til informasjon fra internett, radio, TV, aviser, bøker og ande kilder. Så lenge de ikke skader andre, kan de bli med i grupper, organisasjoner og møte andre.

I dag er det større mulighet enn noen gang til å skaffe seg og dele informasjon på nett. Det er fort gjort å dele informasjon og bilder uten å forstå rekkevidden av det en gjør. Derfor er det viktig å hjelpe elevene til å bli bevisste brukere av digitale medier.

En ung person med hendene foran ansiktet foran en laptop

Artikkel 16 i Barnekonvensjonen sier at «ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sitt hjem eller sin korrespondanse».

nyttige Ressurser

Det finnes mange gode ressurser til arbeidet med personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her er noen av dem:

  • Brukhue.no har gratis, interaktive undervisningsopplegg for henholdsvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet fra Telenor og Røde Kors. Elevene følger en kjent situasjon og skal selv ta stilling til spørsmål som dukker opp underveis via svar på mobiltelefonen.
  • Dubestemmer.no er en nettresurs for barn og unge fra 9–18 år om personvern og nettvett fra Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet. Ressursen omfatter artikler om relevante tema, faktaopplysninger, historier fra virkeligheten, diskusjonsoppgaver og filmer. Ressursene kan brukes både i undervisningen og på foreldremøter.
  • Barnevakten.no har samlet mange ressurser for «digital dannelse i både barnehage og skole».

Fra læreplanene

Samfunnsfag

Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser.

Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne.


Norsk

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.

Reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier.


KRLE

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.


Mer om folkehelse og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.