Barnas rettigheter i Norge

Norske myndigheter har lovet å følge barns rettigheter slik de er beskrevet i barnekonvensjonen. Mye er gjort, men mye kan også bli bedre.

Barneombudet

I 1981 fikk Norge verdens første barneombud. Barneombudets oppgave er å spre kunnskap om barn og unge og passe på at deres interesser og rettigheter blir tatt hensyn til. Barn kan sende e-post til barneombudet og spørre om ting de lurer på her

Barnekonvensjonen godkjent i Norge

Den 8. januar 1991 ratifiserte Norge Barnekonvensjonen. Det betyr at regjeringen og Stortinget i Norge lovet å jobbe for barns rettigheter i Norge. Myndighetene skal hvert femte år sende inn en melding om hvordan barn i Norge har det til FNs komité for barnets rettigheter. Komiteen består av barneeksperter fra flere land som følger opp landene som har godkjent konvensjonen. De gjennomgår rapportene, har møter med myndighetene og sier hva som må bli bedre. Den første rapporten blir sendt to år etter at myndighetene har ratifisert konvensjonen.

I 2003 ble Barnekonvensjonen en del av norsk lov.

Verdens første barneminister

Norge fikk verdens første barneminister i 1991. Barneministeren er den personen i regjeringen som jobber med de fleste saker som har med barn å gjøre. Solveig Horne ble barneminister etter valget i 2013.

Rapporter til FNs barnekomité

Norges første rapport til FNs barnekomité ble levert i 1993. I 2008 leverte norske myndigheter sin fjerde rapport. Mange organisasjoner i Norge som jobber med barns rettigheter, er med i "Forum for barnekonvensjonen". De har de siste gangene levert en "ekstrarapport", en såkalt supplerende rapport,  der de skriver om forhold de er opptatt av som kan bli bedre. Barneombudet skriver også en egen rapport. De supplerende rapportene er også viktige for barnekomiteen for å kunne gi råd om hva det bør jobbes mere med.

Norge kan bli bedre

Selv om mye er bra i Norge i dag, er det også mye som kan bli bedre. FNs barnekomité har behandlet Norges rapporter og skrevet tilbake om saker vi bør jobbe med å forbedre. Våren 2018 var norske myndigheter i møte hos barnekomiteen i Geneve og snakket om og forsvarte den den siste rapporten de sendte, høsten 2016. Etter møtet skrev barnekomiteen merknader til myndighetene med råd om hva de kunne gjøre for at flere barn skal få oppfylt sine rettigheter. Du finner en norsk oversettelse av merknadene her.