Ordliste

Opprettelse av et testament kan for mange oppleves som en krevende oppgave, og det gjør ikke prosessen enklere at ord og uttrykk er vanskelige å forstå. Vi har derfor laget en ordliste som forklarer hva de forskjellige begrepene betyr og håper den kan være til hjelp.

Arvelater

Arvelater er den avdøde som etterlater seg verdier.


Folketrygdens grunnbeløp (G)

Fastsettes hvert år av Stortinget og er per mai 2020 kr 101 351. Les mer om G på NAV sine nettsider.


Legatar

Legatar er en som skal arve en bestemt gjenstand eller et bestemt beløp.


Livsarving

Livsarvinger er arvelovens benevnelse for alle som nedstammer fra arvelateren selv, dvs. barn, barnebarn, oldebarn.


Loddeier

Loddeier er en som skal arve en bestemt brøk eller andel av formuen, f.eks. en halvpart, en firedel.


Minstearv

Ektefellens krav på minimumsarv før noen andre kan bli tilgodesett.


Offentlig skifte

Offentlig skifte innebærer at tingretten eller byfogden oppnevner en advokat som styrer dødsboet. Dette er oftest aktuelt dersom arvingene er uenige om skiftet eller en av kreditorene eller loddeierne i dødsboet krever det.


Pliktdelsarv

Livsarvingers (barns/barnebarns) rett til arv, som arvelater ikke kan testamentere til andre.


Privat skifte

Privat skifte innebærer at arvingene tar hånd om skiftet selv. Det kan enten skje ved at en av dem får fullmakt til å forestå skifte av de andre, eller gjennom en nøytral tredjepart.


Særkullsbarn

Barn som en har med en annen person enn sin ektefelle eller samboer.


Uskifte

En enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Det betyr i praksis at arv ikke fordeles før den siste ektefellen dør eller eventuelt gifter seg igjen. Men hvis den ektefellen som dør har særkullsbarn, gjelder ikke hovedregelen om uskifte overfor særkullsbarna. Særkullsbarna kan da kreve å få sin arv med en gang, eller de kan samtykke til at lengstlevende ektefelle sitter i uskifte. Uskifteretten gjelder, på visse vilkår, også for samboere.


Testator

Den som skriver sitt testament.


Testamentfullbyrder

En testamentfullbyrder er en forhåndsbestemt navngitt person som har ansvar for å gjennomføre skiftet etter avdødes bortgang. Dette er som regel en advokat eller en person den avdøde har hatt tillit til. En testamentfullbyrder tar seg av alt det praktiske i forbindelse med et arveoppgjør, for at det som fremgår av testamentet blir gjennomført, og at testamentet behandles i henhold til lover og regler. Hovedansvaret er å sørge for at den avdødes verdier blir tatt hånd om på en ordentlig måte, og at arven fordeles i tråd med testament.


MER OM ARV OG TESTAMENTARISKE GAVER: