UNICEF med ekstraordinær appell

Publisert av Lise Larsen torsdag 05/03/2020 - 09:58

UNICEF Norge lanserer ekstraordinær appell til global covid-19 respons

UNICEF Norge lanserer denne ekstraordinære appellen i håp om å bidra til COVID-19-bekjempelsen. 

Pengeinnsamlingen vil bli brukt til nødhjelp i de mest berørte, og potensielt mest kritiske områdene, over hele verden. Det er avgjørende at barn og lokalsamfunn blir informert om hvordan COVID-19 smitter, og hva som kan gjøres for å slå ned viruset. Uten hjelp vil pandemien eskalere og få katastrofale konsekvenser, spesielt for sårbare barn. 

UNICEF Norge presenterer vanligvis et spesifikt prosjekt med definerte aktiviteter, detaljert budsjett, aktivitetsplaner, og mer, for våre samarbeidspartnere. Dette er vi rett og slett ikke i stand i den spesifikke COVID-19-situasjonen. Det vi kan garantere, er at alle donasjoner blir øremerket og tildelt direkte til tiltaks- og aktivitetsområdene beskrevet i denne søknaden. 

UNICEF Norge håper på din bedrifts tillit til vår organisasjon og forståelse for at søknaden, i likhet med hele COVID-19-krisen, er basert på et øyeblikksbilde som ingen vet det endelige omfanget av, men som uunngåelig blir verre, time for time og dag for dag. 

Vi er allerede tilstede i 190 land, hvorav noen av verdens mest sårbare. Vi samarbeider med helsemyndighetene i de fleste land, og i denne situasjonen vil vi gi støtte til svake helsevesen så de ikke kollapser.

Vi har dermed kapasitet til å koordinere og gjennomføre tiltak omgående og i nært samarbeid med myndigheter, lokale myndigheter, sivilsamfunnet og lokale NGO-partnerorganisasjoner. 

Bakgrunn for appellen

Utbruddet av COVID-19 startet i Kina i desember 2019, men spredte seg raskt til omkringliggende land og deretter til resten av verden, inkludert Norge.

11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) COVID-19 en pandemi, det vil si en epidemi i flere kontinenter. WHO har gitt den nye koronavirus-sykdommen forkortelsen COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 

I løpet av de siste 70 årene har UNICEF jobbet målrettet med nødhjelp. Men vi har aldri tidligere vært i en lignende situasjon som er så akutt, og med så kritiske konsekvenser globalt som nå. 

Norge er satt i høyeste beredskap, også EU, USA og Asia. Dessverre ser vi nå også COVID-19-utbrudd både på de afrikanske og søramerikanske kontinenter. 

STRATEGISKE COVID-19 MÅL 

UNICEF har to overordnede strategiske mål for den nåværende og fremtidige globale COVID-19-responsen: 

1) Å sette i gang og implementere aktiviteter som reduserer COVID-19-infeksjon og dødelighet.

2) Sikre kontinuitet og tilgang for barn til helse-, utdannings- og sosiale tjenester, til tross for utbruddet av COVID-19.

UNICEFs fokusområder i kampen mot COvid-19

1. KOMMUNIKASJON - Risk Communication and Community Engagement (RCCE) 

Viktigheten av å bruke sanitæranleggene er avgjørende for å stoppe COVID-19-infeksjonen i fremtiden. Som FNs barnefond har UNICEF lang erfaring med nettopp kommunikasjon til og for barn - og til hele samfunn generelt i nødssituasjoner. I alle COVID-19 berørte land informerer UNICEF om smittefaren, hvordan unngå smitte og hvilke forholdsregler som skal tas i fremtiden.

I flere land er det rapportert om høy stigmatisering av allerede utsatte grupper, på grunn av falske rykter og usannheter om opprinnelsen til COVID-19-viruset. Derfor er det avgjørende å få kommunisert nøyaktig informasjon ut til de enkelte lokalsamfunn, og her opplever UNICEF stor tillit på grunn av lokalbefolkningenes høye kjennskap til vår organisasjon. 

2. VANN, SANITÆRFORHOLD & HYGIENE - Infection, Protection and Control (IPC) / WASH-tjenester 

God hygiene og hyppig håndvask er et viktig virkemiddel i COVID-19-bekjempelsen.

For mer enn tre milliarder mennesker er imidlertid håndvask i rent vann med såpe ikke mulig i det hele tatt. De har rett og slett ikke tilgang til de beste og mest effektive virkemidler i kampen mot smittespredning.

Et av UNICEFs kjerneområder er å sikre tilgang til vann, sanitær- og hygieneprodukter (WASH), og vi intensiverer denne innsatsen betydelig for øyeblikket.

3. HELSE - Provision of Healthcare and Nutrition Service / Forsyning av helsetjenester og ernæringstjenester 

I land med et allerede svakt helsesystem og med begrenset / ingen tilgang til medisinsk pleie og utstyr, vil UNICEF og partnerorganisasjoner fortsette å sikre de aller fattigste og sårbare i områdene tilgang til helsetjenester (medisinsk behandling, ernæringshjelp osv.), noe som allerede var igangsatt før COVID-19-krisen. Dette gjelder spesielt hjelp til underernærte barn og hjelp til gravide. 

4. UTDANNING OG BESKYTTELSE - Tilgang til utdanning og beskyttelse av barn 

Utdanning - Akkurat nå står fremtiden for millioner av barn på spill – deres muligheter for et bedre liv er i faresonen. Vi vet at utdanning for barn og unge er en av de mest effektive måter å slå ned på fattigdom på. På grunn av COVID-19 har 1,2 milliarder elever og studenter ikke lenger tilgang til utdanning. I 125 land over hele verden er skoler stengt. Stenginger som gjør at barn risikerer å falle helt ut av utdanningssystemet, og dermed sette deres helse, deres muligheter og deres fremtid i fare.

UNICEF planlegger og har allerede satt i gang flere initiativer for at skolegang gjøres digitalt, slik vi ser det i Norge for tiden. I områder uten tilgang til nettverk eller digitale hjelpemidler har UNICEF brukt radioundervisning med stor suksess i tidligere nødhjelpssituasjoner. Radioen brukes også til å informere om COVID-19, hvordan du kan forhindre infeksjon og hvor du kan søke hjelp. 

I tillegg produseres og trykkes store mengder med undervisningsmateriell og informasjonsmateriell slik at det kan distribueres til elevene og studentene slik at de kan gjøre hjemmelekser. 

Beskyttelse - I tillegg til utdanning som er essensiell for ethvert barns muligheter i livet, er skolen et sentralt 'rom' for spesielt utsatte barn over hele verden. I UNICEFs skoleprogrammer lærer barn om de helt grunnleggende rettighetene, og får hjelp og råd fra spesialutdannede lærere i tilfeller av vold og seksuelle overgrep.

I mange deler av verden er skolen også det eneste stedet hvor det daglige måltidet tas for mange barn. Som skolestenginger over hele verden vil UNICEF finne nye måter å sikre at de spesielt utsatte barna fortsetter å ha tilgang til mat og beskyttelse. 

5. DATA, ANALYSE & FORSKNING - Data Collection, Analysis and Research / Datainnsamling, analyse og forskning 

UNICEF samler inn og analyserer data om forholdene, utviklingen og utfordringene i land rammet av  COVID-19. Vi dokumenterer fortløpende, analyserer og deler rapporter om de potensielle negative konsekvensene og risikoer som denne pandemien kan ha, spesielt for kvinner og barns sikkerhet og helse, slik at disse utfordringene kan løses nå og i tiden fremover. 

6. GLOBAL KOORDINERING OG TEKNISK SUPPORT  

UNICEF arbeider i det internasjonale FN-systemet. Et tett samarbeid og koordinering med verdens regjeringer er avgjørende for å sikre at de spesielle behovene til barn og kvinner er inkludert i responsplanene, som hvert land utarbeider for å bekjempe COVID-19. 

UNICEF er den primære samarbeidspartneren for WHO, som er det overordnede styringsorganet i COVID-19-responsen. På teknisk nivå deltar mange av UNICEFs eksperter i WHOs ekspertgrupper, inkludert rådgivning i saksbehandling og forskning og utvikling av vaksineløsninger. 

MÅLGRUPPER 

UNICEFs FN-mandat og ekspertise er i utgangspunktet å hjelpe barn, barnefamilier og gravide. I den nåvørende konteksten av vår felles innsats for å bekjempe og forhindre spredning av COVID-19, inkluderer vår nødhjelpsvirksomhet hele befolkningen i de COVID-19 berørte områder som trenger hjelp, informasjon, beskyttelse, utstyr og mat, vann og andre sanitære forsyninger. 

De mest utsatte barn får UNICEFs spesialisthjelp i land rammet av COVID-19. Det dreier seg i hovedsak om følgende:

- land med begrenset eller ingen tilgang til rent vann og gode sanitærforhold.

- land uten tilstrekkelig fungerende helsehjelp.

- land med høy andel fattigdom og befolkningstetthet.

- land med høy andel fattigdom og befolkningstetthet.land uten tilgang til smittevernsutstyr; såpe, håndsprit, masker, m.fl.land der millioner av fattige familier ikke har råd til å kjøpe beskyttelsesutstyr.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER I BL.A. KINA - DESEMBER 2019 

UNICEF var blant de første internasjonale organisasjonene som responderte på utbruddet av COVID-19 i Kina. UNICEF leverte viktige forsyninger til Shanghai, som ble fraktet videre til Wuhan 30. januar. Så langt har UNICEF stått for tre forsendelser på til sammen 30 tonn og til en verdi av over seks millioner kroner.

Følgende er eksempler på noen av leveransene UNICEF allerede har bistått med og vil skalere opp i fremtiden:

- UNICEF har levert 1,2 millioner par hansker, 187 221 masker, 28 861 beskyttelsesdrakter og 12 000 sett med vernebriller til Wuhan og Beijing. 

- Informasjon om viktigheten av god hygiene samt plakat med illustrasjon av riktig håndvask sendt via tweets til mer enn 20 millioner mottakere

- Råd til gravide om COVID-19 sendt til 2,6 millioner kommende mødre .

- UNICEF har nådd ut til mer enn 32 millioner innbyggere med informasjon om riktig forebygging og beskyttelse.

- Nødhjelpsutstyr (inkludert smitteverneutstyr som masker, briller og munnbind) levert og distribuert til 210 millioner mennesker over hele regionen; Kina, Korea, Stillehavet og Papua Ny-Guinea. 

UNICEFS GLOBALE ROLLE I COVID-19 INNSATSEN 

UNICEF, WHO og FN er etablert i konteksten av store hendelser som forandrer verden - det ligger derfor i vårt DNA å håndtere kriser og katastrofer.

Verden har gitt oss et mandat til å ivareta de mest sårbare. Dette gjør vi før, under og etter krisen. UNICEF, WHO og de andre FN-organisasjonene står skulder ved skulder i denne ekstraordinære, krevende situasjonen, og samarbeider også tett med Det internasjonale Røde Kors (IFRC) og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner. 

WHO og UNICEF utgjør FNs globale koordinerende organ, ettersom vi som organisasjoner sammen har særlig stor ekspertise og erfaring innen helse (WHO) og WASH (UNICEF), som inkluderer teknisk kunnskap og implementering av vann, sanitær og hygiene. Tre tiltaksområder som vil være avgjørende de kommende månedene for å redde liv og bekjempe COVID-19 over hele verden. 

På disse områdene kan UNICEF, i sammenheng med den nåværende COVID-19-situasjonen, trekke på mange års tilstedeværelse og erfaring med hjelp og utviklingsarbeid i mange av de berørte landene. Dette betyr at UNICEF allerede har etablert og velfungerende samarbeid med regjeringer, lokale myndigheter, sivilsamfunn og internasjonale / lokale NGO-partnerorganisasjoner. 

Hjelp til de mest sårbare barn og familier under koronakrisen

Med denne ekstraordinære humanitære appellen ber vi om støtte for å hjelpe og redde de mest sårbare barn og familier under COVID-19-krisen.

Vi ser allerede stadig flere land der mennesker blir smittet, mens antall smittede i land som allerede er berørte, eksploderer. Hva som idag er en liten prikk på kartet, kan raskt utvikle seg til noe veldig kritisk i løpet av de kommende ukene og månedene.

23. mars publiserte UNICEF et samlet globalt budsjettanslag på drøyt 635 millioner dollar for de land som er rammet allerede og for landene som potensielt blir berørt, og hvis alle de planlagte tiltakene og aktivitetene skal realiseres. 

Denne pengeinnsamlingen er basert på de spesifikke aktivitetene, og budsjettberegningene som de landkontorene som trenger det mest har bedt om hjelp til å løse. Potensielle donasjoner vil bli fordelt mellom regionene i henhold til fordelingsnøkkelen som vist nedenfor 

Søknadsbeløp: UNICEF Norge søker om ethvert beløp som bedrifter og organisasjoner har mulighet til å bidra med til UNICEFs COVID-19 tiltaksområder. 

RAPPORTERING OG KOMMUNIKASJON 

UNICEF vil fortløpende levere statusrapporter til bedrifter og givere. Statusrapportene vil holde din bedrift/organisasjon orientert om utviklingen og resultatene av UNICEFs innsats. Disse rapportene vil være på engelsk og vil bli utarbeidet på grunnlag av all innkommende rapportering fra hvert land og hver sektor.

UNICEF har gode systemer for monitoring, datainnsamling og kostnader. Gjennom våre rapporter vil vi dermed holde våre givere informert om COVID-19-utviklingen, hva UNICEF gjør for å hjelpe de berørte land og hvor mange ressurser som er brukt til formålet. 

Kommunikasjon av en mulig donasjon vil kunne gjøres på en rekke UNICEFs medieplattformer (f.eks. LinkedIn, Twitter og nettsted) etter nærmere avtale og selvfølgelig også på giverorganisasjonens egne plattformer – og kun med giverens samtykke. 

Les mer om vårt arbeid