Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer

Det viser en fersk undersøkelse fra UNICEF Norge. Samme undersøkelse viser også at nesten én av ti nordmenn gruer seg til sommerferien.

UNICEFs årlige sommerundersøkelse har i mange år påvist at de med lav inntekt gjennomgående har vært de minst optimistiske med tanke på sommeren. Dette gjelder også i år, men årets undersøkelse viser at det også i gruppene med høyere inntekt er en økende pessimisme knyttet til sommeren og hvorvidt den blir like bra som tidligere.

I gruppen med lavest husstandsinntekt svarer mer enn halvparten at de tror sommeren vil påvirkes negativt av strammere økonomi, og nesten tre av fem at de ikke tror sommeren blir bedre for barna.

– At de med lavest inntekt opplever sommeren som vanskelig, er ikke lenger overraskende. Det er blant disse flest gruer seg til sommeren, og i denne gruppen flest synes det er utfordrende å gi barna sine hyggelige ferieopplevelser.

– Men i år ser vi også en svak tendens til at flere også i gruppene med høyere inntekt frykter at sommeren kan bli vanskelig, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

I gruppen med høyest husstandsinntekt er det 34 prosent som svarer at de tror strammere økonomi vil påvirke sommeren negativt, en økning på 6 prosentpoeng fra i fjor.

I den samme gruppen svarer hver femte at de ikke tror barna vil få en bedre sommer enn i fjor, som er en økning på 4 prosent fra 2022. 

familier med eldre barn utsatt

Undersøkelsen viser også at det særlig er familier med eldre barn som tror sommeren vil bli vanskelig. 21 prosent i denne gruppen svarer at de føler de ikke evner å gi barna den sommeren de fortjener, mens det i gruppen med mindre barn er 14 prosent som svarer det samme.

Én av fire i denne gruppen frykter også at årets sommer ikke vil bli bedre enn i fjor.  Og halvparten tror strammere økonomi påvirker negativt.

– Familier med eldre barn kjenner nok i større grad enn andre på forventninger og press fra omverden, og frykter trolig at egne barn ikke vil få like spennende opplevelser som vennene sine. Kanskje føler de også at det krever mer å gi ungdommene sine en spennende sommer, enn da de var mindre, sier Oudmayer.

Mor og barn i telt
Som tidligere år er det flest familier med lavere inntekt som tror at stram økonomi vil gå ut over barnas ferieopplevelser. Men nytt i år er at også familier med høy inntekt svarer dette. (Foto: UNICEF)

still opp for hverandre

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen ville stilt opp for et barn som trenger en positiv ferieopplevelse om de fikk mulighet.

Men kun én av tre med barn svarer at det er sannsynlig at de ville benyttet seg av et slikt tilbud. Oudmayer oppfordrer alle til å senke terskelen både å hjelpe og til å ta imot muligheten til fine opplevelser for barna.

– Det er ingen tvil om at det kan være vanskelig å be om, eller ta imot hjelp fra andre. Men jeg oppfordrer alle som har mulighet til det til å benytte den. Ofte er det lite som skal til for å gi et barn gode sommerminner, sier Oudmayer.

Kristin Oudmayer. FOTO
Kristin Oudmayer oppfordrer folk til å både tilby og ta i mot tilbud for barna i sommer. (Foto: Carl J Aquini)

om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 31. mai – 4. juni 2023 gjennomført til sammen 1005 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. I tillegg er det gjort et ekstra antall intervjuer med personer med hjemmeboende barn, slik at antallet barnefamilier som er representert i undersøkelsen er til sammen 404.

spørsmål og svar

I hvilken grad gruer du deg til sommerferien?

 • 9 prosent av de spurte svarer at de i stor grad gruer seg til sommerferien. Tilsvarende svarte 8 prosent det samme i 2022.
 • Det er særlig gruppen med eldre hjemmeboende barn som svarer at de gruer seg til sommerferien. I denne gruppen svarer 14 prosent at de gruer seg, og i gruppen med små barn svarer 10 prosent det samme.
 • Det er flere i urbane strøk som gruer seg enn de som bor ruralt. Blant de som bor i hovedstadsområdet svarer 12 prosent at de gruer seg, mens det blant de som bor på steder med mindre enn 5.000 innbyggere kun er 5 prosent som svarer det samme.
 • I gruppen med lavest inntekt (husstandsinntekt under 300`) svarer 17 prosent at de gruer seg til sommerferien. Dette er omtrent like mange som i 2022. I gruppen med høyest husstandsinntekt (over 700`) er det kun 7 prosent som svarer det samme. Dette er en liten oppgang fra 2022, da 5 prosent i denne gruppen svarte at de gruet seg.

I hvilken grad føler du at du evner å gi dine egne barn den sommerferien de fortjener?
(404 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 19 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at de føler at de i liten grad evner å gi egne barn den ferien de fortjener. Dette er en nedgang som i fjor, da 23 prosent svarte det samme. Kvinner mener i noen grad mer enn menn at de ikke evner å gi barna den ferien de fortjener (19 vs 17 prosent). I fjor var forholdet motsatt.
 • Det er i Innlandet/Viken hvor 24 prosent av det spurte svarer at de i liten grad evner å gi barna sommerferien de fortjener.
 • Det er i større grad familier med eldre barn som mener de ikke evner å gi barna ferien de fortjener. 21 prosent svarer dette i denne gruppen, mot 14 prosent i gruppen med små barn. Dette er en nedgang fra i fjor hvor tallene var hhv 27 og 18 prosent.

I hvilken grad føler du et en strammere økonomi som følge av økte strømpriser, matvarepriser og drivstoffpriser vil påvirke din sommer negativt?

 • 37 prosent av de spurte svarer at strammere økonomi som følge av økte strøm-, mat- og drivstoffpriser påvirker sommeren negativt. Dette er like mange som svarte det samme i 2022.
 • Det er særlig på Sørlandet de opplever at strammere økonomi påvirker sommeren negativt. Her svarer 44 prosent dette, mot 32 prosent i Trøndelag/Nord-Norge. I fjor var det kun 33 prosent på Sørlandet som opplevde det samme.
 • I gruppen med eldre barn er det hele 50 prosent som svarer at strammere økonomi påvirker sommeren negativt, mens det blant de med yngre barn er 43 prosent som svarer det samme. Blant pensjonistene er det 30 prosent som svarer strammere økonomi påvirker sommeren negativt.
 • Naturlig nok er det flest i gruppen med lavest husstandsinntekt som føler strammere økonomi påvirker sommeren negativt. I denne gruppen er det 51 prosent som svarer dette. Det er en liten nedgang siden 2022, hvor det var 54 prosent. Tilsvarende er det 34 prosent i gruppen med høyest husstandsinntekt som det samme, som er en økning på 6 prosentpoeng siden i fjor.

I hvilken grad tror du som forelder eller foresatt at barna dine vil få en bedre sommerferie i år, sammenliknet med fjorårets sommerferie? (404 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 23 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at de i liten grad tror barna vil få en bedre sommerferie enn i fjor. Dette er omtrent som i 2022, da 22 prosent svarte det samme.
 • Det er særlig de med eldre barn som i liten grad tror på en bedre sommerferie enn i fjor, 25 prosent av denne gruppen svarer dette, mot 21 prosent av de med yngre barn.
 • I hvor stor grad man tror barna vil få en bedre sommer enn i fjor, øker med inntekt. I gruppen med lavest husstandsinntekt (under 300`) er det 58 prosent som svarer at de ikke tror ferien blir bedre for barna. Dette er en betydelig økning fra i fjor, da 41 prosent svarte det samme. I gruppen med høyest husstandsinntekt (over 700`) er det 20 prosent som svarer det samme, som også er en økning fra 2022 da tallet i denne gruppa var 16 prosent.

Dersom du kunne få hjelp fra andre til å gi dine egne barn flere positive opplevelser i sommerferien, hvor sannsynlig er det at du ville benyttet denne muligheten? (404 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 35 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at det er sannsynlig at de ville benyttet muligheten til hjelp for å gi barna flere positive opplevelser i sommerferien. Dette er på nivå med tidligere år.
 • Kvinner ville i større grad enn menn takket ja til en slik mulighet (40 vs 30 prosent).
 • Det er flest på Sørlandet som ville takket ja til hjelp. Her er det 45 prosent som svarer dette, mot kun 23 prosent i Oslo.
 • I gruppen med lavest husstandsinntekt 48 prosent at de ville gjort dette (nedgang fra 65 prosent i 2021), mot 32 prosent i gruppen med høyest husstandsinntekt, som er en liten økning fra 29 prosent i 2022.

Dersom du hadde mulighet til å gi et barn som trenger det en positiv ferieopplevelse, hvor sannsynlig er det at du ville gjort det?

 • 46 prosent av de spurte svarer at de ville gitt et barn som trenger det en positiv ferieopplevelse om de hadde mulighet. Dette er en liten nedgang fra 2022 hvor 53 prosent svarte det samme.
 • Det er særlig på Vestlandet at folk ville bidratt til en positiv opplevelse for et barn, hvor 60 prosent svarer dette.
 • Familier med barn er gruppen hvor flest svarer at de ville bidratt med en positiv opplevelse for et annet barn. I de to gruppene svarer 58 prosent at de ville gjort dette.
 • Viljen til å bidra positivt for et annet barn påvirkes i liten grad av inntekt.
Publisert av Anne Nilsen mandag 12/06/2023 - 13:12