Utdanning

HVORFOR ER UTDANNING VIKTIG?

Alle barn har rett til å lære! Utdanning er nøkkelen til et barns framtid og løsningen for å bryte den onde sirkelen av fattigdom, sykdom og død. Det er vanskelig å få seg jobb uten utdanning. Uten grunnleggende ferdigheter og kunnskap har barna få muligheter. Dermed opererer utdanning som en katalysator, og ringvirkningene er enorme.

UTDANNING ER GRUNNLAGET FOR …

At barn overlever

Et barn født av en mor med utdanning har 50 prosent større sjanse for å overleve. Skolegang og utdanning øker kunnskapen rundt hygiene, ernæring, smittefare, vaksinering og generell helse.

AT BARN LØFTES UT AV FATTIGDOM

Med utdannelse i ryggen er det lettere å få seg jobb, og dermed en inntekt. Når barna selv stifter en familie, står de bedre rustet til å ta vare på egne barn.

At barn får en framtid

Med en utdannelse blir barna kunnskapsrike og kompetente. Dette fører igjen til at de får seg jobb og en inntekt, som igjen bidrar til at hele samfunn utvikler seg økonomisk.

At barn får leve i en likestilt verden

Kunnskap øker bevissthet rundt rettigheter. Utdanning løfter særlig jenter og kvinner frem. Dette bidrar til økt likestilling og demokratisk deltakelse på samfunnsnivå.

HVORFOR FÅR IKKE BARN UTDANNING?

Foto: UNICEF

Mange steder der barn bor finnes det ikke skoler eller klasserom. Og i mange områder hvor det er bygget skoler, er det ofte stor mangel på utdannede lærere og skolemateriell. I tillegg er det ofte mangel på sanitære fasiliteter, noe som gjør at jenter i puberteten slutter på skolen, i mange tilfeller er også familiens økonomi så utsatt at barna må jobbe for å forsørge seg selv og familien.

Selv om et barn får gå på skole, spiller alle disse faktorene inn på et barns mulighet til å faktisk lære. Med andre ord – å sikre at et barn får ordentlig utdanning er krevende, og derfor er det enda viktigere at det er et av UNICEFs aller største satsingsprosjekt.

617 millioner barn og unge …

Når ikke minimumskrav i lesing og matte, selv om de har gått på skole. Dette er et resultat av for lav kvalitet på utdanningen.

60 millioner barn …

Har ikke tilgang på utdanning på verdensbasis. Heldigvis går flere barn og unge i dag på skole enn noen gang før.

HVA GJØR UNICEF for å sikre barn skolegang?

Med støttespillernes hjelp sørger UNICEF for at millioner av barn får tilgang til skole. Vi bygger skoler, sørger for skolebøker og skolemateriell, og sikrer at skolene er trygge områder hvor barn kan lære og utfolde seg. Vi finner innovative løsninger for å nå ut til de barna som har det aller vanskeligst – særlig de som er rammet av krig eller naturkatastrofer, barn med funksjonsnedsettelser, minoriteter og jenter.

Utdanning er viktig for fremtiden til hvert enkelt barn, men også for hele samfunn. Det er dagens barn som er morgendagens lærere, leger og ingeniører. De utgjør også fremtiden i land hvor det i dag er krig og konflikt og skal en dag bygge opp igjen alt som krigen har revet ned.

MODU får endelig gå på skole igjen

Sammen med familien flyktet Modu fra Monguno i Nigeria etter at byen ble angrepet av Boko Haram. Det var for farlig å oppholde seg der, og Modu mistet flere måneders skolegang. I dag er det igjen forholdsvis trygt i Monguno.

Fordrevne familier har vendt tilbake. Men de trenger fortsatt trygge steder å bo, og mange skoler har blitt omgjort til leirer for flyktninger. Normal skolegang virket umulig, men med støtte fra UNICEF er fire klasserom på Mongunos sentrale grunnskole gjenåpnet. I dag kan Modu igjen gå på skolen og ta igjen tapt undervisning.

Jeg kjente tårene presse på da jeg så andre barn på vei til skolen i uniformene sine, sier 13 år gamle Modu.

SAMMEN KAN VI GI BARNA EN FREMTID!