Rent vann

Rent vann er en rettighet

Rent vann er helt essensielt for barns helse og overlevelse. Hver eneste dag dør 1000 barn under 5 år av sykdommer de har fått på grunn av skittent vann eller dårlig hygiene.

Verden står ovenfor en vannkrise hvor klimaendringer, urbanisering og økende konkurranse om vannkildene forverres for hvert år som går. Dette setter barns liv og fremtid i fare.

I dag bor 1,42 milliarder mennesker, inkludert 450 millioner barn, i områder med høy eller ekstremt høy vannsårbarhet. Mindre enn 3 prosent av verdens vannressurser er ferskvann, og det blir bare mindre.

Ifølge artikkel 24 i Barnekonvensjonen har alle barn rett til rent drikkevann.

Vårt mål: Alle barn skal ha tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Foto: UNICEF

VANNKRISEN FORVERRES HVER DAG

Flere tiår med misbruk, dårlig forvaltning, overutvinning av grunnvann og forurensning av ferskvannsforsyninger har forverret situasjonen. Samtidig øker etterspørselen etter vann på grunn av rask befolkningsvekst, urbanisering og økende vannbehov fra forskjellige sektorer. Klimaendringer og ekstremvær gjør at enda flere mister tilgangen til rent vann.

2 milliarder mennesker

mangler tilgang til trygt drikkevann.

Mer enn halvparten

av verdens befolkning har ikke tilgang til trygge sanitærforhold.

3 milliarder mennesker

har ikke tilgang på håndvaskeanlegg med såpe.

Nå haster det å gi barna rent vann!

Hvordan påvirkes barna?

Mangel på rent vann, sanitæranlegg og hygieneprodukter påvirker mer enn bare barns helse. Det påvirker deres fysiske utvikling og forverrer underernæring. Når barn får vannbårne sykdommer som kolera eller diaré, klarer ikke kroppen å absorbere de livsviktige næringsstoffene de trenger for å vokse. Over lengre tid kan dette påvirke både barns mentale og fysiske utvikling.

Mangel på vann påvirker også utdanningen deres, og noen tvinges til å droppe skolen for å hente vann til familien. Vannmangel reduserer mulighetene for familier og lokalsamfunn og kan føre til migrasjon, konflikt og barnearbeid.

Til tross for at COVID-19 rettet søkelyset på viktigheten av håndhygiene for å forhindre spredning av sykdom, har tre milliarder mennesker over hele verden, inkludert hundrevis av millioner skolebarn, ikke tilgang til å vaske hendene med vann og såpe. Mennesker som bor i landlige strøk, urbane slumområder, katastrofeutsatte områder og lavinntektsland, er de mest sårbare og mest berørte.

Rent vann kan...

Gi barn en bedre helse

Sykdommer fra skittent vann dreper flere mennesker på verdensbasis enn alle former for vold, inkludert krig, hvert år. Rent drikkevann kan redde millioner av liv, hvert år.

Få flere barn på skolebenken

Når et samfunn får tilgang til rent drikkevann, får særlig jenter og kvinner livene sine tilbake. Istedenfor å bruke tid på å skaffe vann, kan de gå på skolen, arbeide og bruke mer tid på egen familie og eget liv.

Forhindre spedning av sykdom

Bare tre av fem mennesker i verden har mulighet til å vaske hendene i rent vann. Håndvask med såpe er et av de mest effektive tiltakene mot smittsomme sykdommer. Millioner av barn mangler i dag denne muligheten.

Når Vann ikke kommer fra springen

Tretten år gamle Aysha bruker omtrent 8 timer på å hente vann hver dag i Etiopia, der hun bor. Rundt klokken 06:30 hver eneste dag, laster Aysha tomme vannkanner på kamelen som skal være med på turen. Som regel er hun ikke hjemme før etter 16. Det er først da hun har mulighet til å leke, lære og bare være et barn.

Hva gjør UNICEF for å sikre barn rent vann?

UNICEF har satt et ambisiøst mål om å nå 450 millioner barn og deres familier (1,42 milliarder mennesker) som bor i områder med høy eller ekstremt høy vannsårbarhet, med robuste løsninger innen 2025. Innen 2030 er målet vårt at alle barn å ha tilgang til en trygg og rimelig vannforsyning, og at de skal leve i vannsikre lokalsamfunn.

UNICEF jobber kontinuerlig i over 100 land med å gi lokalsamfunn tilgang til rent vann og trygge sanitæranlegg. Samtidig jobber vi med å informere om hvor viktig det er å sikre et rent miljø for å unngå smittsomme og dødelige sykdommer.

Ditt bidrag Nytter!

Med ditt bidrag sikrer vi rene og rimelige drikkevannskilder som er bærekraftige og i nærheten av der folk bor.

Med ditt bidrag bygger vi vann- og sanitæranlegg som tåler klimaendringer og som styrker lokalsamfunns motstandsdyktighet og tilpasningskapasitet.

Med ditt bidrag forhindrer vi vannmangel ved å sikre bærekraftige vannuttak og effektiv bruk samt gjøre forebyggende tiltak tidlig i prosessen.

Med ditt bidrag jobber vi for samarbeid om vann for fred ved å støtte lokalsamfunn og sentrale interessenter i konfliktsoner, slik at fordelingen av vann blir rettferdig. Det bidrar til samhørighet, politisk stabilitet og fred i konfliktsoner.

Sammen kan vi gi barna en framtid!