Barnekonvensjonen

Hva er barnekonvensjonen?

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) er et av verdens viktigste dokumenter. Det gir alle barn og unge under 18 år de samme grunnleggende rettighetene, uansett hvem de er og hvor de bor. Den sier også at barn og unge har krav på spesiell beskyttelse.

Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Den ble ratifisert av Norge 8. januar 1991, og barnerettighetene er en del av norsk lov.

UNICEF er en selvstendig organisasjon i FN-systemet, som forvalter Barnekonvensjonen. Vår oppgave er å kjempe for at barnerettighetene etterleves, og at alle barn får like rettigheter – både i Norge, og i resten av verden.

FN hovedkvarter
FN-bygningen i New York

FNs barnekonvensjon enkelt forklart

1. Definisjon av et barn

Alle under 18 år regnes som barn.

2. Ingen diskriminering

Barnerettighetene gjelder alle barn uansett hvem de er, hvor de bor, hvilket språk de snakker, hva religionen deres er, hva de tenker, hvordan de ser ut, hvilket kjønn de har, om de har en funksjonsnedsettelse, om de er rike eller fattige. De gjelder også uansett hvem foreldrene eller familiene deres er, tror på eller gjør. Ingen barn skal behandles urettferdig, uansett grunn.

3. barnets beste

Når voksne bestemmer noe, skal de alltid tenke på hva som er best for barna. Myndighetene skal sørge for at barn blir beskyttet og passet på av foreldrene sine eller andre voksne når det er behov for det. Myndighetene skal sørge for at de som passer på barn gjør en god jobb.

4. Oppfyllelse av barns rettigheter

Myndighetene må gjøre alt de kan for at alle barn i deres land får oppfylt alle rettighetene i barnekonvensjonen.

5. Barns utvikling under familiens veiledning

Myndighetene skal la familier og lokalsamfunn veilede barna sine i bruken av rettighetene. Veiledningen skal følge barnets utvikling, og jo eldre barn blir, desto mindre veiledning trenger de.

6. Liv, overlevelse og utvikling

Alle barn har rett til å leve. Myndighetene må sørge for at barn overlever og utvikler seg på best mulig måte.

Les om hvordan UNICEF jobber med å beskytte barn.

7. Navn og nasjonalitet

Alle barn skal registreres når de blir født og få et navn som er godkjent av myndighetene. Barn må ha et statsborgerskap (tilhøre et land). Når det er mulig, skal barn kjenne foreldrene sine og bli passet på av dem.

8. Identitet

Barn har rett til sin egen identitet – dokumenter som viser hvem de er, som inkluderer deres navn, statsborgerskap og familieforhold. Ingen kan ta dette fra dem, men hvis det skjer, skal myndighetene hjelpe barn å få sin identitet tilbake raskt.

9. holde familier sammen

Barn skal ikke bli skilt fra foreldre sine, unntatt når de ikke blir godt nok passet på – for eksempel om en forelder skader eller ikke tar vare på et barn, eller hvis foreldrene ikke bor sammen. Barn har uansett rett til kontakt med begge foreldrene, unntatt når det ikke er bra for barnet.

10. Kontakt med foreldre i utlandet

Hvis et barn bor i et annet land enn foreldrene sine, skal myndighetene la barnet og foreldrene reise, slik at de kan beholde kontakten og være sammen.

11. Beskyttelse mot kidnapping

Myndighetene må hindre at barn blir tatt ulovlig ut av landet – for eksempel hvis barn blir kidnappet av noen, eller holdt i utlandet av en forelder når den andre forelderen ikke er enig.

12. Respekt for barns meninger

Barn har rett til fritt å si sin mening i alle saker som angår dem. Voksne skal lytte og ta barnets mening på alvor.

13. Ytringsfrihet

Barn har rett til fritt å dele med andre det de lærer, tenker og føler, ved å snakke, tegne, skrive eller på andre måter, så lenge det ikke skader andre.

14. Tanke- og religionsfrihet

Barn kan tenke hva de vil, mene hva de vil og ha den religionen de vil, så lenge det ikke går utover andres rettigheter. Foreldre kan veilede barn i bruken av denne rettigheten. Jo eldre barn blir, desto mindre veiledning trenger de.

15. Starte eller delta i grupper

Alle barn kan bli med i eller starte grupper eller organisasjoner, og de kan møte andre, så lenge det ikke skader andre mennesker.

16. Rett til privatliv

Alle barn har rett til et privatliv. Loven må beskytte barns privatliv, familie, hjem, kommunikasjon og rykte fra innblanding eller angrep.

17. Tilgang til informasjon

Alle barn har rett til å få informasjon fra internett, radio, tv, aviser, bøker og andre kilder. Voksne skal sørge for at informasjonen barn får ikke er skadelig. Myndighetene skal oppfordre media til å dele informasjon fra mange forskjellige kilder, på språk alle barn kan forstå.

18. Foreldres ansvar

Foreldre har hovedansvaret for barns oppvekst. Når et barn ikke har foreldre, har andre voksne – verger – ansvaret. Foreldre og verger skal alltid tenke på hva som er best for barnet. Myndighetene skal hjelpe dem. Når et barn har begge foreldre, skal begge være ansvarlige for barnets oppvekst.

19. Beskyttelse mot vold

Myndighetene skal beskytte barn mot vold, misbruk og omsorgssvikt fra de som passer på dem.

Les om hvordan UNICEF jobber med å beskytte barn mot vold og overgrep.

20. Barn uten familier

Alle barn som ikke kan bli tatt vare på av sin egen familie, har rett til å bli godt tatt vare på av voksne som respekterer barnets religion, kultur, språk og andre forhold ved barnets liv.

21. Barn som er adopterte

Når barn blir adoptert, er det viktigst å gjøre det som er best for dem. Om et barn ikke kan bli godt nok tatt vare på i sitt eget land – for eksempel ved å bo hos en annen familie – kan de bli adoptert til et annet land.

22. BARN PÅ FLUKT

Alle barn som flytter fra hjemlandet sitt til et annet land som flyktninger, skal få hjelp og beskyttelse og ha de samme rettighetene som barn som er født i landet de kommer til.

23. Barn med nedsatt funksjonsevne

Alle barn med funksjonsnedsettelse har rett til å leve et fullverdig og best mulig liv. Myndighetene skal fjerne alt som hindrer barn med funksjonsnedsettelse i å bli selvstendige og delta aktivt i samfunnet.

24. Helse, vann, mat, miljø

Barn har rett til best mulig helsehjelp, rent drikkevann, sunn mat og et rent og trygt miljø å bo i. Alle voksne og barn skal ha informasjon om hvordan de kan holde seg trygge og sunne.

Les om hva UNICEF gjør for å sikre barn rent vann.

25. Vurdering av barns bosted

Alle barn som ikke bor hjemme fordi de trenger omsorg, beskyttelse eller helsehjelp, har rett til å få situasjonen sin sjekket med jevne mellomrom der de bor, for å se om alt går bra og om dette fortsatt er det beste stedet for barnet å være.

26. Sosial og økonomisk hjelp

Myndighetene skal sørge for penger eller annen støtte for å hjelpe barn fra fattige familier.

Les om hva UNICEF gjør for å bekjempe familiefattigdom.

27. Mat, klær og et trygt hjem

Barn har rett til mat, klær og et trygt sted å bo, slik at de kan utvikle seg på best mulig måte. Myndighetene skal hjelpe familier og barn som ikke har råd til dette.

Les om hvordan UNICEF jobber med ernæring.

28. Tilgang til utdanning

Alle barn har rett til en utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis. Videregående skole og høyere utdanning bør være tilgjengelig for alle barn. Barn bør oppfordres til å ta utdanning på høyest mulig nivå. Disiplin i skolen må respektere barns rettigheter, og vold skal aldri brukes.

Les om hva UNICEF gjør for å sikre at barn får tilgang til utdanning.

29. Utdanningens mål

Barns utdanning skal hjelpe dem til å utvikle sin personlighet, evner og egenskaper fullt ut. Den skal lære barn å forstå sine egne rettigheter og til å respektere andres rettigheter, kulturer og forskjeller. Utdanningen skal hjelpe barn til å leve i fred og til å beskytte miljøet.

30. Minoritetskulturer, språk og religion

Alle barn har rett til å bruke sitt eget språk, sin egen kultur og religion – selv om disse er annerledes enn hos flertallet i landet der de bor.

31. Hvile, lek, kultur, kunst

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek og til å være med på kulturelle og kreative aktiviteter.

32. Beskyttelse mot skadelig arbeid

Barn har rett til beskyttelse mot arbeid som er farlig eller som går utover deres utdanning, helse eller utvikling. Om barn arbeider, har de rett til å være trygge og til å få rettferdig lønn.

33. Beskyttelse mot narkotika

Myndighetene må beskytte barn mot å bruke, lage, frakte eller selge narkotika.

34. Beskyttelse mot seksuelt misbruk

Myndighetene skal beskytte barn mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk, inkludert mot mennesker som tvinger barn til å ha sex mot betaling eller som tar seksualiserte bilder eller filmer av dem.

35. Forhindring av menneskehandel

Myndighetene skal sørge for at barn ikke blir kidnappet eller solgt, eller tatt med til andre land eller steder for å bli utnyttet.

36. Beskyttelse mot utnytting

Barn har rett til å bli beskyttet mot alle andre former for utnyttelse, selv om disse ikke er nevnt spesielt i denne konvensjonen.

37. Barn i fengsel

Barn som beskyldes for lovbrudd, skal ikke bli drept, torturert, behandlet grusomt, bli dømt til livstid i fengsel eller satt i fengsel sammen med voksne. Fengsling skal alltid være siste utvei og vare kortest mulig. Barn i fengsel skal få juridisk hjelp og muligheten til å holde kontakten med sine familier.

38. Beskyttelse i krig

Barn har rett til beskyttelse i krig og konflikt. Ingen barn under 15 år kan bli med i forsvaret eller delta i krigføring.

Les om hva UNICEF gjør for å beskytte barn i krig.

39. Hjelp etter misbruk og skade

Barn har rett til hjelp hvis de har blitt skadet, forsømt, utnyttet, behandlet dårlig eller påvirket av krig, slik at de kan få tilbake sin helse og verdighet.

40. Barn som bryter loven

Barn som blir beskyldt for å bryte loven, har rett til hjelp av advokat og til å bli behandlet rettferdig. Det bør være mange ordninger for å hjelpe disse barna til å bli gode medlemmer av samfunnet. Fengsel skal være siste utvei.

41. Beste lov for barn gjelder

Hvis lovene i et land beskytter barns rettigheter bedre enn barnekonvensjonen, skal disse lovene brukes.

42. Alle må kjenne barns rettigheter

Myndighetene skal fortelle om barnekonvensjonen til barn og voksne, slik at alle kjenner til barns rettigheter.

43.–54. Hvordan konvensjonen fungerer

Disse artiklene forklarer hvordan myndighetene, FN – inkludert FNs barnekomité og UNICEF – og andre organisasjoner arbeider for at alle barn skal få alle sine rettigheter oppfylt.

Les hele barnekonvensjonen

På regjeringen.no kan du lese og laste ned en fullstendig versjon av FNs konvensjon om barnets rettigheter på norsk og samisk.

Der finner du også de forenklede barnerettighetene på nynorsk, samisk, engelsk og spansk.

Barnekonvensjonen-plakat

Sammen med Barne- og familiedepartementet og Bufdir har vi lagd en barnevennlig plakat av Barnerettighetene som du kan laste ned.

Jobber du i skole eller barnehage, kan du bestille plakaten gratis i skolebutikken vår. Du betaler bare for porto og frakt.

Hvorfor er barnerettighetene så viktige?

Barn er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Det handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter.

Rettighetene den beskriver gjelder absolutt alle barn. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt. Den gjelder alle under 18 år og under alle forhold – både i krig og fred.

HVILKE LAND HAr signert BARNEKONVENSJONEN?

Alle land i verden bortsett fra USA har ratifisert barnekonvensjonen. Men flere land har reservert seg mot deler av den.

Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. FNs barnekomité (CRC) overvåker hvordan barn har det i landene som har sluttet seg til konvensjonen om barns rettigheter, og kommer med anbefalinger om hvordan situasjonen kan bedres.

Ditt bidrag nytter!

UNICEF får ingen økonomisk støtte fra FN. Vi finansieres av frivillige bidrag fra myndigheter, næringsliv og private givere. Derfor trenger vi enda flere engasjerte mennesker som ønsker å forandre verden sammen med oss!