Barnekonvensjonen

HVA ER FNS KONVENSJON OM BARNETS RETTIGHETER?

Alle barn skal ha like rettigheter. Uansett kjønn, identitet, rase, hudfarge, språk, religion, nasjonalitet, politisk syn, etnisitet, sosial opprinnelse eller funksjonshemming. Derfor mener vi at FNs konvensjon om barnets rettigheter er verdens viktigste dokument. Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år de samme grunnleggende rettighetene. Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Den ble ratifisert av Norge 8. januar 1991, og Barnerettighetene er nå en del av norsk lov.

LES HELE BARNEKONVENSJONEN

HVORFOR ER DEN VIKTIG?

Barn er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Det handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter. 

Rettighetene den beskriver gjelder absolutt alle barn. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt. Den gjelder alle under 18 år og under alle forhold - både i krig og fred. 

HVILKE LAND HAR SIGNERT?

Det er bare USA som ikke har ratifisert barnekonvensjonen.

Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. FNs barnekomité (CRC) overvåker hvordan barn har det i landene som har sluttet seg til konvensjonen om barns rettigheter, og kommer med anbefalinger om hvordan situasjonen kan bedres.

HVORFOR ER BARNERETTIGHETENE VIKTIG FOR UNICEF?


Vi mener at Barnerettighetene er et av verdens viktigste dokumenter. UNICEF er en selvstendig organisasjon i FN-systemet som forvalter Barnerettighetene. Vår oppgave er å kjempe for at de etterleves, og at alle barn får like rettigheter. I Norge, og i resten av verden. UNICEF får ingen økonomisk støtte fra FN. Vi finansieres av frivillige bidrag fra myndigheter, næringsliv og private givere. Derfor trenger vi enda flere engasjerte mennesker som ønsker å forandre verden sammen med oss!

VIL DU BLI MED?