Norge signerte viktig erklæring for barn og klima

I dag erklærte Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide at Norge har signert en viktig erklæring, som tar på alvor at klimakrisa er en barnerettighetskrise, og at barn og unges prioriteringer, behov og rettigheter derfor skal veie tungt i det grønne skiftet.

Signeringen gir et viktig signal om at Norge står i solidaritet med barn og unge i klimasaken og ønsker å akselerere klimahandling på̊ en inkluderende måte. Dette beviser at Norge ønsker å gå frem som en forkjemper for barn og unges rettigheter, i tråd med FNs barnekonvensjon.

Signeringen av «The Declaration on Children, Youth and Climate Action» ble annonsert under dagens høynivåarrangement “The Climate Crisis – A Child Rights Crisis” på COP26.

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide er stolt av at Norge slutter seg til erklæringen:

Dette er en god og viktig erklæring, og jeg er stolt over at Norge slutter seg til dette. Det er viktig at barn og unge blir lyttet til og får en rolle i utformingen av klimapolitikken. Norge skal fortsette å arbeide for at barn og unge blir lyttet til både i nasjonale og internasjonale prosesser.

Barn og unges behov og rettigheter skal prioriteres

Til nå har over 20 land tilsluttet seg erklæringen, med mål om å sette søkelys på barn og unges rettigheter – særlig retten til et trygt klima og et sunt miljø – i implementeringen av Parisavtalen. 

Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, er takknemlig for at Norge tar ansvar for barn og unges fremtid på denne måten.  

– Vi er veldig glade for at Norge her stiller seg i bresjen for en progressiv, internasjonal koalisjon som anerkjenner at klimakrisa er en barnerettighetskrise, og derfor vil sørge for at barn og unges prioriteringer, behov og rettigheter veier tungt i det grønne skiftet.
 
– Ved å støtte denne erklæringen, utformet av barn og unge selv, sender regjeringen et sterkt signal til oppvoksende generasjoner om at Norge vil ta deres rett til å bli inkludert og lyttet til i klimapolitikken på alvor.
 

Erklæringen er den første av sitt slag, og forplikter statene til å konsekvent vurdere barns behov, rettigheter og perspektiver i klimapolitikken. Rammeverket i erklæringen baseres på det faktumet at klimakrisen er en barnerettighetskrise. Samtidig anerkjenner den barn og unges enorme kapasitet til å bidra, noe som er helt avgjørende for å kunne oppfylle barns rettigheter.

Generalsekretær Camilla Viken mener det er på høy tid at barn blir sett, hørt og tatt på alvor i klimapolitikken.

– Barn og unge har alt for lenge blitt forhindret fra å ha reell innflytelse på politikken som angår dem mest, men her viser regjeringen at de ønsker å være en internasjonal forkjemper for at ungdommen får sin rettmessige plass ved bordet, fastslår hun.

Publisert av Anne-Mali Thyrum torsdag 11/11/2021 - 12:59