Arendalsuka: Barns rettigheter på agendaen

Alle UNICEFs arrangementer på Arendalsuka handler på en eller annen måte om hvordan vi kan ta vare på, og fremme barn og unges rettigheter. Mellom 15. og 19. august inviterer vi til spennende debatter og panelsamtaler om en rekke viktige temaer.

Her finner du en oversikt over alle arrangementene vi arrangerer og eller bidrar til.

GLOBAL HELSEFINANSIERING ETTER COVID-19 PANDEMIEN

Når: Klokken 16:00 - 16:55, mandag 15/8 2022

Hvor: Kirkeskipet

Arrangører: UNICEF Norge, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Den norske kirke

Tilgang til universell helsehjelp er avgjørende for å bekjempe fattigdom og for å sikre barns oppvekst og trygge liv. FNs bærekraftsmål 3 om helse har som mål å sikre god helse og livskvalitet for alle, uansett alder. Selv om det er gjort store fremskritt de siste 10 årene avdekket Covid-19 pandemien svakheter i verdens helseberedskap og de nasjonale helsesystemene.

Det gjenstår mye arbeid for å nå alle barna med barnevaksinene. Fremdeles dør for mange mødre i forbindelse med graviditet. Altfor mange barn overlever ikke sine fem første år. Bedre opplysning om seksuell og reproduktiv helse vil kunne hindre at unge jenter blir ufrivillig gravide i ung alder, miste skolegang og muligheter.

Å få til dette vil kreve stor innsats fra sivilsamfunn, næringsliv, giverland og stater i sør. Covid-19 pandemien har vist sårbarhetene i mange fattig lands helsesystemer, og disse landene vil trenger støtte til å styrke sine helsetjenester, ta igjen det tapte fra pandemien, og iverksette bedre og mer tilgjengelige tjenester for alle i alle aldre.

Vil Norge fortsette å ta en lederrolle internasjonalt på global helse og markere seg politisk og økonomisk gjennom utviklingspolitikken?

Mer info om arrangementet finner du her.


BLIR NYE GENERASJONER HØRT? BARN OG UNGES RETT TIL MEDVIRKNING I NORGE

Når: Klokken 10:00-11:00, tirsdag 16/8 2022

Hvor: Hjertekammeret, Kulturkammeret

FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem – og beslutningstakere må ta barnas innspill på alvor. I en tid med klima- og naturkrise, dystre perspektivmeldinger og store økonomiske, teknologiske og sosiale omveltninger er det tydeligere enn noen gang: Dagens beslutningstakere bestemmer hvordan nye generasjoners framtid blir. Men lytter de til ungdommen? 

Hvordan legger vi til rette for barn og unges deltakelse i demokratiske prosesser i Norge i dag? Hvem blir IKKE hørt? Hvordan sikre best mulig medvirkning i alle saker som angår barn og unge? Hva hindrer reell medvirkning?

UNICEF Norge inviterer ungdomsorganisasjoner og sentrale politikere til samtale om ungdommens medvirkningsvilkår i Norge – nå og for framtida!

Mer info om arrangementet finner du her.

Her kan du melde deg på Facebook-arrangementet.


BARN SOM FRATAS MOR ELLER FAR: BARNS RETTIGHETER I UTVISNINGSSAKER

Når: Klokken 09:30 - 10:30, onsdag 17/8 2022

Hvor: Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus

Arrangører: Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Redd Barna, UNICEF, Norsk Folkehjelp

Et relasjonsbrudd ved adskillelse fra en omsorgsperson kan være traumatiserende for barn. Små barn er særlig sårbare for de negative konsekvensene av relasjonsbrudd, på grunn av barnas fysiske avhengighet av og følelsesmessige tilknytning til mor og far.  

Ifølge FNs barnekonvensjon skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Allikevel vektlegges innvandringsregulerende hensyn ofte mer enn hensynet til barnets beste i utvisningssaker, og barna gis sjeldent anledning til å bli hørt muntlig. 

Svikter vi barn i utvisningssaker? Hva skal til for å sikre barnas egne rettigheter? 

Velkommen til debatt! 

Mer info om arrangementet finner du her.


HVORFOR KLARER IKKE MYNDIGHETENE Å REDUSERE FAMILIEFATTIGDOM I NORGE?

Når: Klokken 09:00 - 10:00, torsdag 18/8 2022

Hvor: Frelsesarmeen

Arrangører: UNICEF, Redd Barna, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Sanitetskvinnene, Voksne for barn, Røde Kors

Gjennom FNs Bærekrafts mål nr. 1, har Norge forpliktet seg til å minst halvere andelen barn som lever i fattigdom, innen 2030. Men i Norge går vi i motsatt retning. Antall barn som vokser opp i en familie med vedvarende lavinntekt har siden 2001 blitt tredoblet. Selv om det er satt inn mange politiske tiltak og utviklet strategier, klarer vi ikke å snu den negative trenden. Ifølge tall fra SSB vokser 115 000 barn opp i en lavinntektsfamilie. Forskning viser at dette har store konsekvenser for barns mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse, et godt sted å bo og være med på fritidsaktiviteter. Og det gjør det vanskelig for foreldre å være gode omsorgspersoner for barna sine. Barn fra fattige familier prøver å skjule at familien ikke har penger, og sier at det er flaut, trist og ensomt, og de har mindre håp for framtiden.

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Røde Kors, Sanitetskvinnene, Unicef og Voksne for barn inviterer våre partiledere til å stille opp i politisk debatt der tema er hva må gjøres for å snu den negative utviklingen og for å lykkes med å bekjempe familiefattigdom i Norge. Vi ønsker gjennom debatten å løfte løsninger og god praksis for å bekjempe familiefattigdom i Norge.

Deltakere og program vil oppdateres fortløpende.

Les mer om arrangementet her.

Her kan du melde deg på Facebook-arrangementet.


DEN ENE FOR HVERANDRE: PSYKTUNG – HVORDAN GJØRE EN FORSKJELL I BARNS LIV?

Når: Klokken 17:30 - 18:30, torsdag 18/8 2022

Hvor: Torvscenen

Arrangører: UNICEF Norge, Gjensidigestiftelsen

UNICEF Norge ønsker å rette oppmerksomheten mot at det fortsatt, i altfor stor grad, fokuseres på å håndtere symptomer i stedet for å utvikle oppvekstmiljøer som fremmer velvære og forhindrer psykisk uhelse.

Sammen med barn, unge og fageksperter vil UNICEF Norge belyse hvordan alle som er i kontakt med barn og unge, kan gjøre en forskjell i et barns liv- særlig for dem som strever.

Alle barn er våre barn, og vi vil presentere enkle verktøy for hvordan vi kan imøtekomme barn og unge som strever, særlig i en krevende og usikker tid.  

Les mer om arrangementet her.

Her kan du melde deg på Facebook-arrangementet.


DEN STORE UTVIKLINGSDEBATTEN: SOFASAMTALE MED KLIMA- OG MILJØMINISTEREN & UTVIKLINGSMINISTEREN

Når: Klokken 18:30 - 19:30, onsdag 17/8 2022

Hvor: Bærekraftscenen

Arrangører: UNICEF, Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet, Utviklingsfondet, Spire, SAIH, Norges Røde Kors, SLUG - nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, KFUK-KFUM Global, SOS-Barnebyer, Digni, FORUT, Sex & Politikk, Atlas-alliansen, FOKUS, Plan International Norge, Framtiden i våre hender, ZERO, WWF Verdens naturfond, Norges Kristne Råd, Changemaker, ADRA Norge, Norges Vel, Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen, Caritas Norge

I Hurdalsplattformen står det at «Klima- og utviklingspolitikken skal forenes».

Under “Den store Utviklingsdebatten” søker et bredt spekter av utviklings- og miljøorganisasjoner å bedre forstå hva denne formuleringen innebærer.

Etter at den nye regjeringen tiltrådte har det kommet en lovnad om å doble klimainnsatsen fra 7 til 14 milliarder. Samtidig har det kommet tvetydige signaler om innretningen på den doblede klimafinansieringen opp mot bistandsprosenten. Vil for eksempel regjeringen at lån skal telle som klimafinansiering?

I lys av IPCC-rapporten som kom tidligere i år, og at klima er en såpass stor driver av fattigdom, er det mye å tjene på å se klima og utvikling i sammenheng. Samtidig viser også en kartlegging foretatt av Norad i 2021 at Norge er helt på topp i å bruke bistandskroner på globale fellesgoder. Hva betyr dette for fremtidig bistand? Hvordan kan Norge møte sine forpliktelser for økt klimafinansiering uten å undergrave andre utviklingspolitiske prioriteringer?

Det nye klimainvesteringsfondet gir også Norfund et annet mandat enn fattigdomsbekjempelse innrettet via næringsutvikling i utviklingsland. Hva blir rollen til privat kapital, og forholdet mellom investeringsorientert bistand og gavebistand?

Velkommen til sofasamtale med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)!

Les mer om arrangementet her.


HVEM ER DE TRYGGE VOKSNE PÅ NETT?

Når: Klokken 18:00 - 19:00, tirsdag 16/8 2022

Hvor: Thon hotel Arendal

Arrangør: Norsk senter for informasjonssikkerhet, Kripos

Medvirkende: Kristin Oudmayer, Direktør Barns rettigheter og bærekraft, UNICEF

Det er en kjensgjerning at barna våre er på nett og at de tilbringer svært mange timer der. Men hvordan skal barn og unge vite hvem det er trygt å få hjelp av på nett? Slettmeg-tjenesten til NorSIS og Politiets nettpatrulje er to av mange hjelpetilbud. Det finnes en rekke andre hjelpetilbud, men få driver oppsøkende virksomhet der barna er, eller er tilpasset målgruppen.

NorSIS og Kripos inviterer til korte faginnlegg og samtale om hva vi mener mangler og hvordan vi sammen kan bidra til at de unge finner trygge voksne når de har behov på nett, både i dag og i fremtiden.

Les mer om arrangementet her.

Siste nytt

Om barna våre: Fryktelig vond tanke
Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge

Om barna våre: Fryktelig vond tanke

Les mer
Her er UNICEF på Arendalsuka
Barn i Arendal. FOTO

Her er UNICEF på Arendalsuka

Les mer
Camilla Viken går av som generalsekretær

Camilla Viken går av som generalsekretær

Les mer
Publisert av Anne-Mali Thyrum mandag 08/08/2022 - 13:00