Hvert år kartlegger og rangerer UNICEF Norge kommunene sitt tilbud til barn gjennom Kommuneanalysen. Analysen ser på fem ulike sektorer der kommunene møter barna: Barnehage, barnevern, grunnskole, helsetjenesten og kulturtilbud.

I våre tre dashboards kan du søke opp og se hvordan vi har vurdert din kommune. Her finner du opplysninger om:

  • Hvordan din kommune leverer innad i de ulike sektorene
  • Hvordan kommunene scorer i Kommuneanalysen
  • Pengebruken på barn i hver kommune

Datagrunnlaget for Kommuneanalysen baserer seg utelukkende på tall kommunene selv rapporterer til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA).

SØK OPP DIN KOMMUNE

Se hvordan din kommune leverer innenfor de ulike sektorene

Her kan du se hvordan din kommune leverer innenfor de ulike sektorene. Scoren som kommunene tildeles i UNICEF sin kommunenanlyse tar ut gangspunkt i disse tallene. Du kan selv velge for hvilket år du ønsker å se på dataene. For å ta hensyn til årlig variasjon representerer tallene et gjennomsnitt over tre år. Det vil si at dersom du ser på eksempelvis 2018 representerer tallene et gjennomsnitt av data fra 2016 - 2018.

Søk opp her

Slik er pengebruken på barn i hver kommune

Her kan du se hvor mye penger som brukes på hvert barn i alderen 0 til 20 år i de ullike kommunene. Du kan også se hvor stor andel pengebruken på barn utgjør av deres totale forbruk. Tallene tar utgangspunkt i kommunens brutto driftsutgifter i tjenestesektorene: Barnehage, Barnevern, Grunnskole, Helsetjeneste og Kulturtilbud. For å ta hensyn til årlig variasjon representerer tallene et gjennomsnitt over tre år. Det vil si at dersom du ser på eksempelvi 2018 representerer tallene et gjennomsnitt av data fra 2016 - 2018.

Søk opp her

Se hvordan kommunene scorer

Her kan du se hvilken score kommunene har fått tildelt innenfor hver sektor og på tvers av sektorene. Det er mulig å se på resultatene fra og med 2015 til og med 2018 (årets analyse). Videre er det også mulig å filtere for sektor, kommuner, fylker, størrelse (innbyggertall) og kommunegruppe. Ved å ta i bruk de ulike filterene kan du sammenlige scoren til kommunene over tid, på tvers av sektorene, innad i fylker, for kommuner med lik størrelse og innad i kommunegruppene.

Søk opp her

VURDERINGSGRUNNLAG

Kommunene vurderes med utgangspunkt i utvalgte variabler innenfor hver sektor. Basert på dette får hver kommune en score som beskriver hvordan kommunen gjør det sammenlignet med andre kommuner. Høyeste score er 5,00 og betyr at kommunene er rangert høyere enn alle andre kommuner for samtlige variabler. Det motsatte er gjeldende for en score på 1,00.

I tillegg ser analysen på den totale pengebruken for sektorene per barn (0 – 20 år) og hvilken andel dette utgjør av kommunenes totale brutto driftsutgifter.

Du kan lese mer om hvordan Kommuneanalysen er utarbeidet her.

LAST NED

Last ned årets rapport her:

PDF icon Kommuneanalysen 2019

PDF icon Kommuneanalysen 2019: Oslo

 

Last ned tidligere rapporter her:

PDF icon Kommuneanalysen 2018

Unicef