FNs tusenårsmål

På FNs første toppmøte etter tusenårsskiftet i 2000 ble verdens ledere enige om åtte mål for å bekjempe fattigdommen i verden. Tusenårsmålene skal nås innen 2015.

Alle FNs medlemsland har skrevet under på Tusenårserklæringen, noe som gjør toppmøtet i 2000 til en stor historisk begivenhet. For første gang finnes det en felles agenda for den globale utviklingen. Det gjør at det er mulig å gjøre noe med at 2,8 milliarder av jordens 6,2 milliarder mennesker lever i fattigdom.
Tusenårsmålene

1.Utrydde ekstrem fattigdom og sult

 • mellom 1990 og 2015, halvere andelen mennesker med inntekt på mindre enn 1 USD om dagen.
 • mellom 1990 og 2015, halvere andelen mennesker som lider av sult

2. Utdanning for alle

 • sikre at alle barn, både gutter og jenter, har muligheten til å fullføre grunnskoleutdanning

3.  Fremme likestilling og styrke kvinners stilling

 • fjerne forskjellen mellom andel jenter og gutter i grunnskolen, fortrinnsvis innen 2005, og på alle utdanningsnivå senest i år 2015

4.  Redusere barnedødeligheten

 • redusere barnedødeligheten hos barn under fem år med to tredeler mellom 1990 og 2015

5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

 • redusere svangerskapsrelatert dødelighet med tre firedeler mellom 1990 og 2015

6.  Bekjempe hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

 • stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids innen 2015
 • stoppe, og begynne å reversere, forekomsten av malaria og andre dødelige sykdommer

7.  Sikre bærekraftig utvikling

 • integrere prinsippene om bærekraftig utvikling i landenes politikk og programmer, og reversere tapet av miljøressurser 
 • halvere andelen mennesker uten varig tilgang til trygt drikkevann
 • oppnå betydelig forbedring i livskvalitet for minst 100 millioner slumboere innen 2020

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

 • videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart, ikke-diskriminerende handels- og finanssystem
 • inkludere innsats for godt styresett, utvikling og fattigdomsbekjempelse.
 • ta hensyn til de minst utviklede landenes (MUL) spesielle behov. Toll- og kvotefri eksporttilgang for MUL; styrke gjeldsletteprogram for fattige land (HIPC), sletting av offentlig bilateral gjeld, mer bistand til de fattige landene.
 • ta hensyn til de særskilte behov hos u-land uten kystlinje eller som er små øystater
 • finne løsninger på u-landenes gjeldsproblemer

 

Unicef