UNICEF kjemper mot mobbing i skolen

UNICEF har gjennom mange år fått svært mange tilbakemeldinger fra skoleansatte om behov for råd og veiledning om hvordan ta de vanskelige samtalene, og hvordan møte barn og foreldre i mobbesaker. Det har ført til nettressursen Mobbestopp.

Fokus på barns beste

Kristin Oudmayer, fagansvarlig for oppvekst og inkludering hos UNICEF, jobber med prosjektet. – Vi i UNICEF fokuserer på å forstå hvordan barna har det, og hvordan man møter både barn og foreldre i mobbesaker. Andre ressurser fokuserer på hvordan man oppdager og stopper mobbing, sier hun.

- Vi skal ikke lære de ansatte å oppdage eller stoppe mobbing, det er det mange som kan bedre enn oss. Vår oppgave er å ta på alvor behovet foreldre og barn har for å bli møtt på en måte som sikrer dem den hjelpen de har rett til. I tillegg skal vi bygge tillit og skape gode relasjoner i en vanskelig situasjon. Navnet Mobbestopp kommer av at dette er de viktige og avgjørende første skrittene på veien til å stoppe mobbing.

Barnekonvensjonen definerer mobbing som vold. Mental vold, som konvensjonen henviser til, beskrives ofte som psykisk mishandling, mentalt misbruk, verbalt misbruk, følelsesmessig misbruk eller forsømmelse.

Overraskende få føler de har nok kunnskap

UNICEF har gjennomført en undersøkelse i norske skoler for å kartlegge omfanget av mobbing. Der fant man ut at:

 • Åtte av ti ansatte i skolen mener barn som utsetter andre for mobbing først og fremst er barn som har det vanskelig, og trenger hjelp til atferdsendring
 •  93 % av de ansatte i skolen har opplevd mobbesituasjoner i sitt arbeid
 •  45 % av de ansatte har opplevd at skolen ikke har vært i stand til å løse en mobbesituasjon
 • En av tre ansatte føler ofte usikkerhet i arbeidet med å løse mobbesituasjoner
 • Utfordrende foreldredialog, vanskeligheter med å bruke retningslinjer og manglende kunnskap er viktigste årsak
 • Kun 49 % opplever at de har god nok kunnskap til å løse mobbesituasjoner
 • 73 % opplever at de får god støtte fra skolens administrasjon
 • 30 % mener det finnes nok tilgjengelige verktøy og hjelpemidler til å løse mobbesituasjoner
 • 29 % opplever I stor grad at dagens regelverk bidrar til at det blir lettere å løse mobbesituasjoner
 • Skolens systemer og samtaler med kolleger er viktigste kilde til informasjon

Målgruppen for Mobbestopp er i første omgang alle ansatte på barne- og ungdomsskolen, men vi ønsker å utvide ressursen til også å gi råd og veiledning til foreldre. Vi håper siden også vil bli brukt som utgangspunkt for diskusjoner om holdninger og verdier på personalmøter og lignende fora. 

Gratis nettressurs

- Mobbestopp er en gratis nettressurs for alle ansatte i skolen, hvor man kan hente råd og tips til hvordan man kan møte barn og foreldre i en svært vanskelig situasjon, slik at de får den hjelpen de har rett på, og samtidig får ivaretatt sin verdighet og integritet. Vi har også samlet andre kunnskapsbaserte ressurser, samt relevant lovverk på nettsiden, slik at det skal bli lettere å orientere seg, forteller Oudmayer. 

Mobbestopp - en ressurs for ansatte i skolen

 

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

 • Sårbar gutt

Endelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing

Du kan bety noe positivt for andre

Unicef