Skjult vold rammer en milliard barn

  • vold.nov13.jpg

    Denne jenta fra Den sentralafrikanske republikk ble tvunget til å være barnesoldat og sexslave. Et grovt brudd på barnekonvensjonens artikkel 19. Nå får hun hjelp på et UNICEF-senter for tidligere barnesoldater.

Verden må åpne øynene og se den skjulte volden mot barn, mener UNICEF på FNs barnekonvensjonsdag. 

- Vold mot barn skjer altfor ofte i skyggen, uten å bli oppdaget og rapportert. Og enda verre, ofte blir volden akseptert, sier generalsekretæren i UNICEF Norge, Bernt Apeland.

I følge UNICEFs internasjonale forskningsenter Innocenti opplever mer enn en milliard barn vold og overgrep i hverdagen. Det er nesten halvparten av alle barn i verden. Volden tar ulike former. Det kan være vold i hjemmet, seksuelle overgrep, harde disiplinære avstraffelsesmetoder og overgrep som skjer i krig og konfliktsituasjoner.

- Vi har alle et ansvar for å gjøre den usynlige volden synlig. Dette gjelder myndighetene i hvert enkelt land, som ikke bare må vedta, men også håndheve lover som beskytter barn. Og det gjelder privatpersoner, som må bryte tausheten og si ifra når de er vitne til eller mistenker vold mot barn, sier Apeland.

Rett på beskyttelse mot vold
I følge FNs barnekonvensjon har alle barn i verden rett til å overleve, vokse opp og bli beskyttet mot alle former for vold.

For å forebygge og stoppe volden mot barn må man støtte foreldre, sårbare familier og andre som har omsorg for barn. Og man må jobbe for å endre holdninger og sosiale normer som aksepterer vold og diskriminering. UNICEF lanserte tidligere i år kampanjen # ENDViolence Against Children, og i dag lanserer UNICEF Norge og Barneombudet et undervisningsopplegg og en plakat som sendes ut til samtlige skoler i landet, der det fokuseres på barns rettigheter i familien, på skolen, i nærmiljøet, i Norge og i verden.

Barn må kjenne sine rettigheter
- Det er svært viktig at barn kjenner til sine rettigheter. Ved å kjenne til barnekonvensjonen vil de også være bedre i stand til å beskytte seg mot vold, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

Undervisningsopplegget ble i formiddag presentert for politikere fra kirke, undervisnings- og forskningskomiteen, og fem barn fra Gamlebyen skole og Volla skole var med for å stille spørsmål til politikerne om hva de vil gjøre for barns rettigheter i Norge.

- Det at ingen må bli skadet eller misbrukt er en av de viktigste rettighetene i barnekonvensjonen. Jeg syns også det er fint og viktig at alle barn har rett til å si sin mening og bli tatt på alvor, sier 12 år gamle Marcos Wassihun fra Gamlebyen skole.

24 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt
FNs barnekonvensjon vedtatt 20.november 1989. Barnekonvensjonen er den menneskerettighetskonvensjonen med størst tilslutning. Den er ratifisert av 193 stater – alle i verden bortsett fra Somalia og USA. Det vil si at myndighetene har forpliktet seg til å ivareta barns rettigheter i sine land og anerkjent at barn har egne rettigheter. I Norge ble barnekonvensjonen ratifisert 8.januar 1991, og Norge ble da den 62. staten som ratifiserte. Barnekonvensjonen ble gjort til en del av norsk lov i 2003. Det skjedde ved at barnekonvensjonen ble en del av menneskerettighetsloven.

Når barn føder barn

8 av 10 unge utnyttes under flukten over Middelhavet

Når barn blir soldater

Unicef