UNICEF skal skape Barnevennlige Kommuner

Gjennom prosjektet «Barnevennlige kommuner» har UNICEF Norge i samarbeid med Kongsbergregionene og kommunene i regionen gjennomført et pilotprosjekt hvor vi ønsket å få bedre informasjon om barns oppvekstvilkår.

Nest etter familien er sannsynligvis kommunen den viktigste arenaen for å gi barn en god start på livet, gjennom deres ansvar for å yte grunnleggende tjenester til barn og unge i sitt nærmiljø.  UNICEF Norge jobber med å sikre at alle barn skal ha en god barndom der de får innfridd sine rettigheter ifølge FNs barnekonvensjon. Dette skjer gjennom fokus på at alle avgjørelser som fattes og som berører barn, ivaretar hensynet til barnets beste.  

Dette innebærer:

 • Jobbe strategisk for å sikre barn en hverdag uten mobbing,
 • Gi alle et godt læringsmiljø på skolen,
 • Sikre at alle barn har mulighet til å si sin mening i alt som angår dem,
 • Gi alle barn tilgang til helsehjelp og beskyttelse når de trenger det,
 • Omsorgsfulle voksne hjemme og på skolen
 • Ivareta og fremme en god balanse mellom skolearbeid, fritidsaktiviteter og hvile.

Som oppfølging av det kartleggingsarbeidet som har blitt gjennomført i Rollag kommune er vi glade for å kunngjøre at UNICEF Norge og Rollag kommune vil inngå et tettere og mer forpliktende samarbeid hvor vi sammen skal se på hvordan vi kan styrke innsatsen for å ivareta barns rettigheter i kommunen, og gi alle mulighet til deltakelse og medborgerskap. Det er UNICEF Norges og Rollag kommunes intensjon at samarbeidet skal lede til at Rollag kommune blir Norges første Barnevennlig kommune. Et bevis på kommunens innsats og fokus på å skape gode og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn.

I kartleggingen som ble gjennomført i 2016 og 2017 identifiserte UNICEF Norge flere områder som vi i fellesskap vil jobbe videre med. Dette inkluderer blant annet:

 • Etablere et ungdomsråd i kommunen, hvor barn og unge opplever reell medvirkning
 • Kartlegge om egenandeler og foreldrebetaling hindrer barn deltakelse i fritids- og aktivitetstilbud
 • Intensivere forebyggende helsearbeid
 • Se på inntekstberegning ved tildeling av økonomisk stønad
 • Bedre kunnskap om FNs barnekonvensjon blant alle kommunenes ansatte og deres innbyggere

Barnevennlig kommune er en del av et globalt UNICEF prosjekt hvor byer og kommuner inviteres til samarbeid med fokus på å styrke barns deltakelse og rettigheter i lokalsamfunnene.

UNICEF har stor tro på at lokalt fokus på å sikre barna optimale tjenester, bedre medvirkning og mer rettighetsinformasjon gir bedre og mer bærekraftige samfunn på sikt. Et samfunn hvor man har større respekt for ulikhet, større kunnskap om egen rettigheter og hvordan disse skal innfris.

 

 

trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

2 millioner barn er truet av krise på Afrikas Horn

Et næringsliv for barn

UNICEF intensiverer hjelpen i Syria

Unicef