Ber om stans i tvangsretur til Afghanistan

UNICEF er FNs barnefond, og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF jobber med å sikre barns rettigheter i hele verden, og å bistå offentlige myndigheter med inkorporering av FNs barnekonvensjon.

FNs barnekonvensjon pålegger statene å sikre barns grunnleggende rettigheter. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er i dag så usikker at UNICEF Norge mener at retur av barnefamilier samt opprettholdelse av praksis med retur til internflukt i Afghanistan medfører brudd på Barnekonvensjonenes forpliktelser.
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt betydelig forverret de siste månedene1. Den Afghanske regjeringen har mistet kontroll over stadig flere regioner, i tillegg til at det har vært en stor økning i voldshendelser både i og utenfor Kabul. I tillegg registrerer UNICEF en økning i rekruteringen av barn til væpnede grupper. FNs generalsekretær beskrev i juni 2017 situasjonen i Afghanistan som «intensely volatile».

Med bakgrunn i den alvorlige eskaleringen av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan mener UNICEF Norge at tvangsreturer av barn må stanses. UNICEF Norge mener at landinformasjonen norske utlendingsmyndigheter baserer sine vurderinger på er mangelfull og ikke inneholder detaljerte redegjørelser for barn og unges situasjon i Afghanistan. Landinformasjonen vurderer heller ikke hvordan alvorlige sikkerhetsmessige og humanitære forhold direkte innvirker på barn og unges oppvekstvilkår, som mangel på husly, vold og eksponering for kriminalitet, rekruttering til væpnede styrker, overgrep, vold og utnyttelse.Barn er særlig utsatt for menneskerettighetsbrudd. I tillegg er barn særlig utsatt for vold, utnytting og andre rettighetsbrudd i krig og konfliktområder.

For å ivareta barns grunnleggende rettigheter er det avgjørende at barns særskilte sårbarhet blir tilstrekkelig vurdert og vektlagt. Etter hva UNICEF Norge har bragt på det rene har ikke utlendingsmyndighetenes fagenhet for landinformasjon publisert egen rapport om forholdene for barn og unge siden februar 20142. UNICEF Norge mener dette gir grunn til å stille spørsmål ved om norske utlendingsmyndigheter har nødvendig kunnskap om forholdene for barn og unge i Afghanistan, gitt den alvorlige forverringen i sikkerhetssituasjonen. Norske myndigheter er forpliktet til å sikre at barn som søker asyl i Norge får nødvendig beskyttelse, jf. FNs barnekonvensjon art. 22 og FNs flyktningkonvensjon. Vi viser også til at ved alle handlinger som berører barn skal hensynet til barns beste være et grunnleggende hensyn, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 3.

I lys av den alvorlige og svært ustabile sikkerhetssituasjonen i Afghanistan mener UNICEF Norge at praksisen med å gi enslige mindreårige barn fra Afghanistan midlertidig opphold bør opphøre. UNICEF Norge er av den oppfatning at det per i dag ikke kan legges til grunn at det finnes noen trygge og tilgjengelige internfluktområder i Afghanistan der barn og unge kan henvises til å søke beskyttelse. Dette innebærer at norske utlendingsmyndigheter ikke kan legge til grunn at barn og unge fra Afghanistan kan «få effektiv beskyttelse» i andre deler av hjemlandet, jf. utlendingsloven § 28, femte ledd. UNICEF Norge viser for øvrig til Barnekonvensjonens artikkel 3 om hensynet til barns beste.
Det er ingen tvil om at dagens praksis med midlertidige tillatelser er skadelig for barna dette angår. I lys av økt usikkerhet og alvorlige humanitære forhold i Afghanistan, herunder Kabul, mener UNICEF Norge at utlendingsmyndighetene er forpliktet til å ivareta de minimumsstandardene som FNs barnekonvensjon oppstiller hva gjelder å sikre barns rettigheter.

1 Rapport fra FNs generalsekretær om situasjonen i Afghanistan og dets implikasjoner for internasjonal fred og sikkerhet. 15. september 2017.
2 Temanotat. Afghanistan: Forhold for barn og unge. Landinfo 21. februar 2014

Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge

Haitis barn sviktet og utnyttet på barnehjem

Barn i fokus: Stokke ny UNICEF-partner

Millionstøtte til UNICEF fra NHH Aid

Unicef