- Et tilbakesteg for barns rettigheter

Norge har historisk sett vært i første rekke når det gjelder å styrke barns rettigheter.  Når Regjeringen i dag har valgt å ikke følge opp Stortingets vedtak om å ratifisere klagemekanismen til FNs barnekonvensjon har Norge blitt en sinke på dette området, mener UNICEF Norge.

- Regjeringen har i dag lagt frem en melding til Stortinget hvor de innstiller på at Norge ikke skal slutte seg til Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll, som gir barn rett til å klage til FNs barnekomité. Regjeringen viser med dette at de ikke vil la barn i Norge får ta del i styrkingen av barns rettigheter som finner sted internasjonalt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge.

Den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 2011, og gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl.

- Både Høyre og Fremskrittspartiet uttrykte tydelig at de var tilhengere av en ratifikasjon da de satt i opposisjon. At de samme partiene i posisjon velger å avstå fra denne muligheten til å styrke barns rettssikkerhet, har vi vanskelig for å forstå, sier en skuffet Apeland.

Det er nå 27 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt i FN. Den gang var Norge en pådriver i arbeidet med å sikre barns grunnleggende rettigheter.

29 stater har ratifisert barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll, herunder land som Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike.

- Jeg ser ingen gode argumenter for at barn i Norge ikke skal ha samme rettigheter som barn i Danmark, Finland og Tyskland. Den forrige regjeringen utredet i 2013 konsekvensene av en ratifisering. Rapporten konkluderte med at dette vil styrke barnas rettssikkerhet. Jeg ser ikke at motargumentene på noen som helst måte bør veie tyngre enn hensynet til barna, understreker Apeland.  

Utenriksminister Børge Brende sier i en pressemelding som kom fredag at menneskerettighetene er godt beskyttet i Norge.

– Hovedårsaken til at Regjeringen ikke nå vil fremme forslag om norsk tilslutning til klageordningene er at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser ordningene kan få for Norges politiske handlingsrom, og en mulig rettsliggjøring av politiske spørsmål, sier utenriksminister Børge Brende.

– De nye ordningene skiller seg fra klageordningene til andre konvensjoner hvor Norge er med. De inneholder blant annet brede målsettinger som er vanskelig å konkretisere, og som gjør dem lite egnet for internasjonal prøving i enkeltsaker, sier han.

Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i UNICEF Norge, mener dagens avgjørelse er uforståelig.

– Norge har lenge vært et foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Nå har Norge inntatt en mye mer passiv holdning, istedenfor å gå foran for å styrke barns rettigheter, sier Stokkereit.

Han pek erpå at Norge var en av de første landene som ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991.

 

Fakta: 3. tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen (OP3 CRC)

 

  • Barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll ble ferdigforhandlet i FN i 2011.
  • Protokollen gir barn adgang til å klage dersom de ikke får sine rettigheter oppfylt.
  • Pr 23.september 2016 har 29 stater ratifisert og 50 land har signert tilleggsprotokollen, inkludert land som Belgia, Danmark, Irland og Portugal) http://bit.ly/2cqaym9
  • Høyre og FrP var tydelige på at Norge burde slutte seg til avtalen da protokollen ble vedtatt.
  • Advokat Frode Elgesem utredet i 2013 konsekvensene av en ratifisering for Norge. Utredningen understreker at tiltredelse til tilleggsprotokollen vil styrke rettssikkerheten til barn i Norge.
  • UNICEF, sammen med andre barnerettighetsorganisasjoner arbeider for at Norge skal ratifisere den tredje tilleggsprotokollen for å sikre at barn i Norge får oppfylt sine rettigheter.
Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

-Dette er pinlig for regjeringen

Somalia har godkjent barnekonvensjonen

25 år med fremgang for barn

Unicef