Det skal nytte å si fra

  • mobbing1.jpg

    Fra dagens seminar om mobbing i Arendal. F.v. innleder Stine Sophie Haukaas, Kristin Oudmayer (UNICEF Norge), Tone Foss Aspevold (Banreombudet), Ivar Stokkereit (UNICEF), Ingrid Timland fra Arendal, og Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet.

Arendalsuka i, nettopp, Arendal, er en uformell politisk møteplass for organisasjoner, politikere, næringsliv, presse - og folk flest. UNICEF deltok i år for femte år på rad, og arrangerte i dag, tirsdag, et seminar om mobbing sammen med Utdanningsdirektoratet, "Mobbing - det skal nytte å si fra". 30.000 norske skolebarn blir jevnlig mobbet, og vi hører stadig om barn og unge som har det vondt på skolen - eller i barnehagen. Mobbing er ikke bare et samfunnsproblem, det er også et helseproblem - såpass alvorlig at noen dør av det. Og et av målene med dagens seminar var å vise at vi har alle et ansvar for å kjempe mot mobbing, og for å hjelpe hvis vi kan. Det gleder deg og meg, ikke bare foreldre, lærere, helsepersonell og politikere.

18 år gamle Stine Sophie Haukaas, som er leder for "Ungdom møter i ungdom" i regi av Refugees Welcome to Norway i Aust-Agder innledet seminaret og styrte debatten. Fra UNICEF deltok politisk rådgiver og ekspert på barn og unges rettigheter, Ivar Stokkereit, og prosjektleder for "Den Ene" og mobbeekspert Kristin Oudmayer, fra Utdanningsdirektoratet spesielrådgiver Kjersti Botnan Larsen og fra Barneombudet kommunikasjonssjef Tone Foss  Aspevold. I panelet satt også Ingrid Timland, leder av Ungdommens bystyre i Arendal.

Stort oppmøte

Rundt 70-80 personer hadde møtt opp på biblioteket i Arendal for å høre om - og snakke om - mobbing. 

- Når skolen nå starter igjen etter sommerferien, er det mange som gleder seg - men det er også mange som gruer seg. dette må vi voksne ta på alvor, sa UNICEFs Ivar Stokkereit.

Barn og unge har ifølge FNs barnekonvensjon krav på et opplæringsmiljø uten mobbing, og ifølge Barnekonvensjonen er også Staten forpliktet til å beskytte barn mot mobbing. Det betyr at alle ansatte i skoler- og barnehager har et særskilt ansvar for at barn ikke har det vondt på skolen. Og vi har alle et ansvar for å bidra til dette.

- En ting som går igjen når jeg snakker med barn og unge som opplever mobbing, er at de tror de fortjener det, sa Kristin Oudmayer, og fortalte om barn som blir så nedbrutte av mobbing at de til sist tror det er slik hverdagen skal være.

-Vi må huskje at ansvaret alltid er his den som utfører mobbinga, ikke hos den som mobber. Degt er ingen barn som mobbes fordi de fortjener det, sier Oudmayer.

Mange opplever også å ikke bli tatt på alvor når det først sier fra. Mobbing blir bagatellisert, barn får høre ting som "dette må du tåle", og mobbing og utfrysing blant jenter blir bortforklart som "jentegreier". Sånn skal det ikke være.

- En annen ting som går igjen, er at den som blir mobbet sier at det var alltid noen som visste, men som ikke sa i fra, sier Oudmayer.

Ny mobbelov

Den siste uka har Barneombudet vært svært kritisk til regjeringens forslag til ny mobbelov, og mener blant annet at det nye forslaget svekker barns rettsikkerhet. De frykter at den enkelte lærer vil få for stor makt når det gjelder å avgjøre hvilke saker som skal meldes videre til skoleledelsen og ikke. I det nye forslaget er det som tidligere var en vedtaksplikt, altså en plikt for skolen til å fatte et skriftlig vedtak i mobbesaker, erstattet med en aktivitetsplikt - altså en plikt til å handle. De frykter at dette vil gå ut over dokumentasjonen, som til syvende og sist kan gå ut over barnet.

Flere har tatt til orde for at Barneombudet burde blir en ny og uavhengig klageinstans i mobbesaker, i stedet for, som i dag, Fylkesmannen. I det nye lovforslaget beholder fylkesmannen dette ansvaret. 

- Er dere i Barneombudet kritiske til at dere ikke blir ny klageinstans, ville Stine-Sophie Haukaas vite.

- Det er viktig å ha en nasjonal klageinstans i mobbesaker. Vi har sagt at vi kan ta denne oppgaven, men det er ikke vitig for oss, svarte Tone Foss Aspevoll fra Barneombudet.

Handlingsplikt

Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet har også vært utvalgsleder i Djupedalsutvalget, som har levert en rapport som ligger til grunn for den nye mobbeloven - som altså ike er vedtatt enda. Hun understreker at alle barn har ifølge opplæringsloven rett til et godt oppvekstmiljø og et godt psykososialt miljø i barnehage og skole.

- Her er det viktig å understreke at skolen har en handlingsplikt når noen melder fra om mobbing. Og vi må tro på elever som forteller at de blir mobbet, sa Botnan Larsen.

Dette gjelder alle voksne. Og for å vinne kampen mot mobbing trengs det kunnskap og kompetanse - ikke bare i skolen, men også i samfunnet generelt.

Nylig lanserte de et nytt nettsted, nullmobbing.no, der barn, voksne og foreldre kan finne mer informasjon om mobbing og hvordan man kan håndtere mobbing. 

 

Gro Rognmos bilde

Gro har vært kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge siden mars 2016. Før det har hun vært både kultur- og nyhets-journalist i Dagbladet i mange år, og har jobbet i Nordlands Framtid i Bodø og Nordlys i Tromsø. Gro er utdannet journalist fra Darlington i England og Norsk Journalisthøgskole, og har også studert engelsk og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø.

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Du kan bety noe positivt for andre

Det ligger mye makt i en bursdagsinvitasjon

Unicef