Både ros og ris i Norads evalueringsrapport

Et uavhengig evalueringsteam har på oppdrag fra Norad vurdert UNICEFs og Global Partnership for Educations (GPE) innsats på utdanningsområdet i perioden 2009-2013. Rapporten konsentrerer seg mye om kvalitetssikring og dokumentasjon, med både positive og mer kritiske tilbakemeldinger til organisasjonene.

Rapporten består av "skrivebordsstudier" for grunnopplæringen i 10 land: Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal og Zambia. For fire av landene, Etiopia, Madagaskar, Malawi og Nepal er skrivebordsstudiene supplert med feltundersøkelser.Rapporten fokuserer først og fremst på prosjektstyring, og kommer med anbefalinger for hvordan man i utdanningsbistanden kan oppnå økt læringskvalitet, økt likestilling (flere jenter inn i skolen), inkludere flere marginaliserte grupper som barn med nedsatt funksjonsevne i skolesystemet og hvordan man skal måle resultater på dette området.

Helt overordnet er evalueringsteamet positive til UNICEFs evne til å prioritere og for sammensetningen av organisasjonens styre.

Rapporten går inn i UNICEFs arbeid blant annet for å få flere jenter inn i utdanningen. To tredjedeler av de omtalte landene har fremgang for innrullering av jenter i skolesystemet, og i mer enn en tredjedel er fordelingen gutter/jenter tilnærmet lik. Men jenter er fortsatt langt etter guttene i en del land/områder og særlig i høyere utdanning.

Jobber for å nå de svakeste

Rapporten anerkjenner UNICEFs viktige bidrag i det lokale utdanningsarbeidet med myndigheter og frivillige organisasjoner, og den viser at UNICEFs programmer inkluderer bedre tilgang for marginaliserte grupper som barn med nedsatt funksjonsevne. I de fleste av landene har man gode eksempler på hvordan man skal nå de mest marginaliserte barna. Fire av fem UNICEF-land som er spesielt grundig målt på dette området viser forbedring. UNICEF har også jobbet godt for å påvirke myndigheter til å inkludere disse gruppene, laget metodiske guidelines for å nå ut til disse barna, og utviklet systemer for bedre data og statistikk.

Når det gjelder læringskvalitet og det fysiske læringsmiljøet, roser rapporten UNICEFs innsats for arbeid med læreropplæring, klasseromsutforming og skolemateriell. Mye er gjort, men samtidig sørger befolkningsveksten og innrullering av flere elever for at det ikke blir så mye fremgang på disse områdene pr. elev. Rapporten fremhever at læringsmiljøet mange steder er forbedret som følge av UNICEFs "Child Friendly Schools". På den annen side påpeker rapporten at dette ikke i tilstrekkelig grad har ført til forbedret læringsutbytte. Det mangler fokus på tilstrekkelig tid for lærerne å følge opp hver enkelt elev, manglende coaching av lærere og mangel på bruk av morsmål/dialekter for tidlig læring.

På den kritiske siden fremholder evalueringsteamet at UNICEF har en del utfordringer knyttet til styring, kvalitetssikring og rapportering på utdanningsområdet. Selv om dette ifølge rapporten ikke nødvendigvis kan måles på sluttresultatet, savner evalueringsteamet en tydeligere rapportering på blant annet læringseffekt for elevene. UNICEFs landrapporter varierer for mye i kvalitet, og bør jevnt over styrkes analytisk. De ulike UNICEF-rapportene bør også bli lettere tilgjengelige på organisasjonens webside.

Rapporten anbefaler at UNICEFs innsats fremover vris mer i retning av læringsutbytte, tiltak som kan øke undervisningskvaliteten og resultatmålinger. Den oppfordrer UNICEF (og GPE) til å fortsette arbeidet for å få flere jenter og marginaliserte grupper inn i skolesystemet. Videre gir evalueringsteamet råd om å styrke kompetansen innen rapportering på land- og regionnivå, og den anbefaler at prosjekter ikke igangsettes før de er fullfinansierte.

Mange tiltak er igangsatt

UNICEF synes det er positivt at rapporten kommer med gode anbefalinger for hvordan vi kan øke læringsutbyttet og –kvaliteten i våre utdanningsprogrammer. Vi setter også pris på at rapporten understreker behovet for å inkludere flere jenter og marginaliserte grupper i utdanningen. UNICEFs mandat er å sikre at alle barn – også de underpriviligerte – får oppfylt sin rett til utdanning.

Når det gjelder de kritiske punktene, speiler disse godt UNICEFs egne funn og DFIDs funn i sine evalueringer – spesielt når det gjelder prosjektstyring. Slike evalueringer hjelper oss i arbeidet for å stadig forbedre arbeidet vårt, både på kort og lang sikt.

Denne evalueringsrapporten dekker perioden 2009-2013, og på bakgrunn av tidligere evalueringer har UNICEF igangsatt forbedringsarbeid på mange av områdene rapporten tar opp:

• Igangsatt og gjennomført opplæringsprogrammer i dokumentasjon og analyse for våre ansatte lokalt og regionalt
•  Forsterket egne krav til rapportering
• I 2012 sluttet vi oss til International Aid Transparency Initiative for å gjøre våre rapporter mer tilgjengelige, og de legges nå ut på http://www.open.unicef.org. I 2015 ble UNICEF rangert på 14. plass av totalt 68 organisasjoner i Aid Transparency Index’s måling – hvor UNICEF ble omtalt som blant de beste utviklingsorganisasjonene og blant dem med størst fremgang.
• I 2014 ansatte UNICEF en viseadministrerende direktør med ansvar for Field results og ansvar for å styrke UNICEFs programarbeid. Det gjøres også grep med kapasitetsbygging internt i UNICEF, blant annet gjennom en egen ”Talent pool” for de som skal jobbe med utdanning.
• I UNICEF s nye utdanningsprogram vil det som følge av evalueringer og forbedringsarbeid lages et system for dokumentasjon pr. land og pr. sektorområde, slik at det blir lettere å få frem aggregerte resultater.
• UNICEF arbeider hardt for å kontinuerlig nå ut til de 124 millioner barna og ungdommene som i dag ikke går på skole, og for å øke kvaliteten på deres læringsutbytte.
• UNICEF jobber også kontinuerlig med innovasjon som kan styrke vårt arbeid på utdanningssektoren

Det må også understrekes at UNICEFs arbeid i mange land er komplekst, og at vi mange steder har utfordringer knyttet både til sikkerhet og samarbeid med myndigheter/lokale organisasjoner.
 

 

 

 

 

 

 

Merete er kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge. Hun har tidligere vært aktiv som lokalpolitiker og blant annet vært byråd for byutvikling i Oslo. Hun er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøgskole.

Skolestart: Takk for at du er lærer’n vår

Skolen livsviktig for barn i krig

Skolene i Sierra Leone åpner igjen

Unicef