Hvordan møter vi barn som flykter alene?

  • ema.jpg

    Mange av dem som flykter alene, er gutter i 15-16-års alderen. Her fra en regnfull septemberdag i Makedonia. Barns beste må være det viktigste når myndighetene møter enslige, mindreårige asylsøkere (Foto: UNICEF)

Hittil i år har nærmere 2.500 enslige mindreårige asylsøkere krysset grensen til Norge. Det er en tredobling fra samme tid i fjor. UNICEF mener at omsorgsansvaret for disse barna bør overføres til barnevernet.

I dag lanserer UNICEF rapporten «Safe and Sound» sammen med UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger). Den tar for seg hvordan europeiske stater skal møte den stadig økende strømmen av enslige, mindreårige asylsøkere.

Barns beste
- Vi har et særlig ansvar for de barna som ikke har foreldre eller andre omsorgspersoner. Det er ikke noe nytt at barn krysser grenser uten voksne. Min bestefar dro til USA som 16-åring sammen med en bror og fetter, i 1907. Den store forskjellen er at i dag har staten et helt annet ansvar for å beskytte disse barna, på grunn av forpliktelsene som ligger i FNs barnekonvensjon, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i UNICEF.

Ansvaret er nedfelt i barnekonvensjonens artikkel 3, som sier at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som berører barn. Det betyr også at barn først og fremst skal behandles som barn, ikke som asylsøkere.

Vanskelig jobb
Å møte enslige mindreårige asylsøkere på en god måte er ingen lett jobb for myndighetene. Men UNICEF mener at det som gir best resultater både for barnet og samfunnet er en helhetlig tilnærming, der ulike institusjoner jobber sammen, deler informasjon og ikke lager egne parallellsystemer for asylbarna.

I Norge er det utlendingsmyndighetene (UDI) som har ansvar for de mellom 15 og 18 år. UNICEF mener barnevernet er bedre egnet enn UDI til å sørge for at barnas beste blir ivaretatt. Derfor mener vi det er viktig at ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere umiddelbart overføres til barnevernet. Barna må få psykososial og medisinsk oppfølging så raskt som mulig, og antall intervjuer med dem må begrenses til et minimum for å redusere traumatisering.

Ris og ros til Norge
Men Norge er gode på mange områder. Et eksempel på god praksis er Utlendingsdirektoratets egen enhet med barnefaglig kompetanse. De foretar asylintervjuer, og barna får oppnevnt en verge kort tid etter at de ankommer Norge. I mottakene for enslige mindreårige foretas kartlegging av barnets utvikling slik at barnets beste skal ivaretas.

Barn på flukt er de aller mest sårbare i den flyktningstrømmen verden opplever nå. De fleste barn som kommer til Norge alene reiser fra land herjet av krig, konflikt og grove menneskerettighetsbrudd, som Afghanistan, Eritrea, Somalia og Syria. Ofte har barna flyktet fra utnyttelse, forfølgelse og fattigdom – og fra en situasjon der retten til å utdanne og utvikle seg ikke har vært mulig. Derfor er det ekstra viktig at vi som samfunn klarer å innfri deres rettigheter.

 

Ny rekord for UNICEF-runden

Jordan: Tar vare på hver eneste dråpe

Klasse 6B - fem kjente utfordringer i barns hverdag

Unicef