Norge gir ikke barna kunnskap om rettigheter

En ny UNICEF-rapport viser at Norge ikke oppfyller barns rett til å lære om sine rettigheter. Og de som jobber med barn har ikke nok kunnskap om FNs barnekonvensjon.

Rapporten Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries ble lansert i Geneve i dag. Den viser at hele 15 land har store mangler i arbeidet med å implementere FNs barnekonvensjon i utdanningen. Dette gjelder også vårt eget land. Barns rettigheter nevnes kun i kompetansemålene for småskolen, og lærerne er ikke garantert opplæring i FNs barnekonvensjon og hvilke konsekvenser den har for deres yrkesutøvelse.


Store mangler om barns rettigheter

I 15 av 26 land/områder er ikke kunnskap om barns rettigheter inkludert i pensum i skolene. I norske læreplaner er dette bare nevnt i kompetansemålene for RLE og samfunnsfag etter 4. klasse til tross for at barnekonvensjonen gjelder alle under 18 år. I sju av de 15 landene er utdanning om barns rettigheter bare nevnt i pensum for enkelte regioner.

En forutsetning for å utøve rettigheter er å kjenne dem og forstå hva de innebærer. Alle de 26 landene i studien har ratifisert FNs barnekonvensjon og dermed forpliktet seg til å gjøre barnekonvensjonen kjent blant voksne og barn ifølge barnekonvensjonens artikkel 42.

Norge er ett av få land som har implementert barnekonvensjonen i det nasjonale lovverket. Dette forplikter norske myndigheter ytterligere til å gjøre konvensjonen kjent. FNs barnekomité har i sine siste merknader til Norge understrekt behovet for å styrke den systematiske opplæringen av alle yrkesgrupper som arbeider for og med barn. De anbefaler at informasjon om barns rettigheter blir en del av pensum på høyskoler og universiteter for alle profesjoner som har med barn og familier å gjøre, og en del av skolenes læreplaner på alle nivåer.

De nordiske UNICEF-komiteene gjennomførte i 2010 en undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Norden. Undersøkelsen avdekket at 45,7% av de spurte i Norge selv mente at de kunne lite eller ingenting om barns rettigheter. I følge UNICEFs nye studie, er det lite som tyder på at dette har forbedret seg.

Lærere får ikke kunnskap om barns rettigheter
Ingen av landene i undersøkelsen sikrer at alle lærere får opplæring i barns rettigheter og kjenner FNs barnekonvensjon. I Norge er det opp til den enkelte lærerutdanningen å bestemme innholdet i utdanningen. Stortingsmelding nr 11 (2008-2009); Læreren Rollen og utdanningen, inneholder ingen henvisning til FNs barnekonvensjon. Lærerkandidater kan altså godkjennes som lærere uten å ha hatt noen eksplisitt opplæring i barns rettigheter og hvilke føringer FNs barnekonvensjon gir for deres yrkesutøvelse.

Regjeringens strategi «Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen» (2014) fokuserer, som tittelen hentyder, hovedsakelig på skolens mandat som kunnskapsformidler. Utdanningens formål med sikte på å utvikle barnets personlighet, respekt for menneskerettighetene, toleranse og fredelig sameksistens slik det er uttrykt i barnekonvensjonens artikkel 29 får liten eller ingen oppmerksomhet.

Ingen overvåking av undervisningen
I Norge avholdes det nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk for å vurdere i hvilken grad skolene lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i disse fagene. Resultatene fra prøvene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. I tillegg ser vi at media bruker resultatene fra disse prøvene som en lakmustest for kvaliteten i skolen.

FNs barnekomité understreket i sin generelle kommentar nr. 1 fra 2001 at basisferdigheter ikke bare relaterer seg til lese- og skriveferdigheter, men også inkluderer ferdigheter som å kunne ta balanserte valg, kunne løse konflikter på en ikke-voldelig måte og til å kunne utvikle gode sosiale relasjoner og sosialt ansvar. UNICEF Norge har erfart at dette er områder som det tidvis jobbes godt med i skolen i dag. Samtidig er det grunn til å anta at det mangelfulle fokuset på barnekonvensjonen, dens overordnede verdier og målsetninger ville blitt avdekket gjennom en måling av elevens ferdigheter i prinsippene i art. 29.

Djupedalutvalget la nylig fram sin utredning, Å høre til, om virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Det er gledelig at utvalget er så tydelig på at de bygger på FNs barnekonvensjon og legger sentrale prinsipper som barnets beste, barnets rett til å bli hørt, prinsippet om ikke-diskriminering og retten til utdanning til grunn for alle sine anbefalinger og vurderinger. Et slikt barnesentrert perspektiv bør være ryggmargen i hele skolens virksomhet og synliggjøres gjennom ord og handling.

Prinsipper for implementering av barns rettigheter
For å kunne utøve rettigheter må en kjenne dem og forstå hva de innebærer. Kunnskap om barnekonvensjonen er viktig, men imidlertid bare en del av barnerettighetsundervisningen («Child Rights Education»). UNICEFs nasjonalkomiteer er involvert i arbeidet med å løfte fram alle aspekter ved implementering av barns rettigheter i utdanningen for at politikk, læreplaner, lærerutdannelse, et rettighetsbasert læringsmiljø og kvalitetssikring er på plass og fullt integrert.

I forbindelse med dette arbeidet lanserte UNICEF i fjor en omfattende «verktøykasse» til hjelp i arbeidet med å implementere barns rettigheter i utdanningen; Child Rights Education Toolkit. Dokumentet er tilgjengelig på nett - både som en kort introduksjon og hele dokumentet.

UNICEF Norge har sammen med Barneombudet utviklet et undervisningsopplegg om barns rettigheter som kan lastes ned her. Undervisningsopplegget passer for mellomtrinnet og ungdomsskolen.

Rettigheter skaper trivsel på skolen

Når barn føder barn

Irak: Skolegang kan redde en hel generasjon syriske barn

Unicef