Endelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing

Djupedalsutvalget legger i dag frem sin utredning ”Å høre til”, med tiltak for å motvirke krenkelser og mobbing. UNICEF Norge er svært fornøyd med utvalgets fokus på FNs barnekonvensjon.

- Endelig et klart og tydelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing. Det er på høy tid,  sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i UNICEF Norge

Utredningen ”Å høre til” inneholder en rekke tiltak for å bedre det psykososiale læringsmiljøet i skolene. Her har utvalget tydelig lagt til grunn at FNs barnekonvensjon skal implementeres i utdanningssektoren.

- Barnekonvensjonen er selve oppskriften på et barnevennlig samfunn. Ved å understreke skolens ansvar for å formidle barns grunnleggende rettigheter, skapes bedre omgivelser for læring, respekt og toleranse, sier Ivar Stokkereit videre.

Norske skoleelever kjenner ikke til egne rettigheter
Utvalget understreker videre hvordan skolene selv må arbeide for å sikre at barnas grunnleggende rettigheter overholdes og respekteres. Dette mener UNICEF er et stort skritt i riktig retning.

- UNICEF har tidligere kartlagt at norske elevers kjennskap til konvensjonen er svært mangelfull. Dette representerer ikke bare et brudd på barnekonvensjonen, det gir også et dårligere utgangspunkt for læring, sier Stokkereit

At rettighetsperspektivet kommer så tydelig frem i utvalgets forslag mener UNICEF Norge er den største styrken ved utvalgets utredning.

- Det gir et tydelig signal om at et godt læringsmiljø og kampen mot mobbing handler om å ivareta barns grunnleggende rettigheter. Vi løfter dermed ansvaret opp til nasjonale myndigheter, forklarer UNICEF Norges juridiske ekspert.

UNICEF Norge forventer at kunnskapsdepartementet nå følger opp utredningen, og sikrer at forslagene implementeres på en god måte.


UNICEF Norge om utvalgets konkrete forslag:

  • Forslaget om nullvisjon og nulltoleranse er viktig, og understreker målet om at ingen elever skal oppleve mobbing og krenkelser på skolen. Dette er helt avgjørende for at vi skal klare å ivareta barns rett til en oppvekst fri for mobbing og krenkelser.
  • Forslaget om å ta inn sentrale bestemmelser om barnets beste og barns rett til å bli hørt i opplæringsloven bidrar til å styrke barns rettssikkerhet. Dette er i samsvar med FNs barnekomités merknader til Norge i 2010. Samtidig vil det sikre at barnets egen opplevelse av krenkelsen vil bli førende for tiltakene som settes i verk. Dette er et svært viktig signal.
  • Forslaget om at Barneombudet skal bli førsteinstans for klager på krenkelser på skolen støtter UNICEF Norge fullt ut. Dette er etter vår vurdering helt i samsvar med FNs Barnekonvensjon, og vil gi barn adgang til et barnevennlig klageorgan som vil kunne behandle klagene effektivt, og som vil gi ombudet bedre oversikt og kunnskap om hvordan regelverket overholdes av skolene og kommunene i landet.
  • Vi er også fornøyd med at utvalget foreslår at det utarbeides en nasjonal handlingsplan for trygge oppvekstmiljøer uten krenkelser mobbing, trakassering og diskriminering for barn og unge. Mobbing er mer enn bare et skoleproblem, og det er behov for at det ses nærmere på hvordan samfunnet som helhet kan bidra til å sikre barn en oppvekst fri for mobbing. 
trulss bilde

er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Han har jobbet for UNICEF i felt i Jemen. I tillegg har han jobbet for FN-organisasjonen FAO i Pakistan og Panama gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Elevundersøkelsen: Mer fokus på forebygging

UNICEF kjemper mot mobbing i skolen

Tips til voksne for å forebygge og håndtere eksklusjon og mobbing

Unicef