Barnevennlige kommuner

Kongsbergregionen tar et krafttak for å skape Norges beste oppvekstmiljø i samarbeid med UNICEF Norge. Vi ønsker at alle barn i regionen skal ha en god barndom der de får det de har rett til ifølge FNs barnekonvensjon, ved at alle handlinger som berører barn ivaretar barnets beste; Dette betyr bl.a. en hverdag uten mobbing, et godt læringsmiljø på skolen, mulighet til å si sin mening i alt som angår dem, tilgang til helsehjelp og beskyttelse når de trenger det, omsorgsfulle voksne hjemme og på skolen og god balanse mellom skolearbeid, fritidsaktiviteter og hvile.

Mye er veldig bra allerede, men det er også helt sikkert områder der ting kan bli bedre. For å få vite mer om hva som bør gjøres, starter vi med å gjøre en undersøkelse hvor formålet er å spørre noen barn, foreldre og fritidsledere i våre sju kommuner* om hva de mener om oppvekstmiljøet der de bor. (*Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden). En slik kartlegging gir de som jobber i kommunene et godt utgangspunkt for å se på hva som bør prioriteres framover.

De som skal spørres er:

 • Alle femteklassingene i Kongsberg og Notodden
 • Alle 5.-7. klassingene i Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Tinn og Hjartdal.
 • Alle de foresatte til barna som blir spurt
 • Alle de foresatte til femåringene
 • Representanter for frivillige lag (kultur, idrett osv.)

Det er frivillig å svare på undersøkelsene, og de som svarer, kan velge å hoppe over spørsmål hvis det  er noen spørsmål de ikke vil svare på.

Dette er første gang en slik kartlegging gjøres blant barn og voksne, og dere får anledning til å være med å påvirke en satsing som kan få stor betydning for barn og unge i området der dere bor! Vi håper dessuten å få erfaringer som kan brukes til liknende undersøkelser flere steder i landet senere.

Svarene gis via nettsider for de ulike gruppene. Sidene er åpne f.o.m. 9.mai t.o.m. 5.juni. De det gjelder, vil få tilsendt lenken til nettsiden hvor de skal svare. Alle barna svarer i løpet av skoletiden under veiledning av læreren. Påstander i forbindelse med lek og fritidmuligheten til å si sin mening og bli hørtsikkerhet og beskyttelsehelse og velferdskole og hjemmemiljø skal vurderes på en skala fra aldri, noen ganger, ofte til alltid.

Eksempler på påstander som skal vurderes:

 • Jeg er sammen med venner på fritida
 • Jeg får høre om barns rettigheter
 • Jeg pleier å være sammen med folk fra andre kulturer enn min egen
 • Jeg blir spurt om hva jeg mener i saker som er viktige for meg
 • Jeg føler meg trygg for mobbing fra andre barn
 • Jeg vet hvem jeg skal kontakte hvis jeg blir utsatt for mobbing på nett eller telefon (Besvares med ja/nei)
 • Jeg vet hvem jeg kan snakke med hvis jeg er syk eller redd for min egen helse
 • Jeg tror at noen vil legge merke til det og bry seg hvis jeg eller andre barn ikke har det bra.
 • Skolen min passer også for barn med ulike funksjonshemninger
 • Jeg får undervisning og oppgaver som passer for meg
 • Familien min har råd til at jeg kan være med på de aktivitetene som jeg ønsker, for eksempel skoleturer, bursdager og fritidsaktiviteter 
 • Jeg blir respektert når det er noe jeg ikke vil fortelle eller vise til andre

Bruk av resultatene

Resultatene fra undersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av kommunen og UNICEF Norge som en hjelp til å analysere og utvikle et bedre oppvekstmiljø for barn. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Behandlingsansvar og personvern

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

UNICEF Norge, som er behandlingsansvarlig for opplysningene, har tatt alle forholdsregler for å ivareta full konfidensialitet under behandlingen av grunnlagsdata. Den som svarer, oppgir ikke navn, og dataene vil bli behandlet på en måte som reduserer faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Har du spørsmål?

For mer informasjon, kontakt
Juridisk rådgiver i UNICEF Norge, Ivar Stokkereit ( 24 14 51 13 / [email protected] ) eller prosjektleder i Kongsbergregionen, Margrethe Taxt-Lamolle ( 48 14 20 55 / [email protected] )   
 

Nedenfor finner du informasjonsbrevene som er sendt til skolene, barnehagene og de ulike respondentgruppene. Hvert brev inneholder lenke til riktig undersøkelse.      Til barnehagestyrere
Til foresatte for skoleelever
Til skoleledere og rektorer
Til foreldre og foresatte til barneskoleelever
Til foreldre og foresatte til femåringer
Til kontaktperson for fritidsaktivitet for barn og unge
Lærerveiledning