Presentasjon av organisasjoner

Sanitetskvinnene.

Jobber for å bedre kvinners helse og livsvilkår, og har et sterkt engasjement for barn, unge og eldre i sitt lokalmiljø.

 

Kreft foreningen

Gir råd og veiledning til syke og deres pårørende i forbindelse med kreft.

 

Røde Kors 

Røde Kors en beredskapsorganisasjon som yter hjelp til utsatte og sårbare grupper i samfunnet.

 

 

Blå Kors
Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som bidrar til å hjelpe rusbrukere og deres pårørende til et bedre liv.

 

Natteravnene

Natteravnene er en humanitær grasrotbevegelse som har som formål å forebygge vold og skadeverk. Grunntanken er at edrue voksne menneskers tilstedeværelse virkerdempende på urolige omgivelser.

 

Voksne for Barn 

Voksne for Barn arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få en omsorgsfull oppvekst preget av trygghet og trivsel.

 

Kirkens Bymisjon

Jobber med mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene samt arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri.

 

Redd Barna

Redd Barna jobber for å ivareta barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.

 

Mental Helse

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud.

 

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen jobber for å bekjempe fattigdom og sosiale problemer både blant voksne og barn.