Barn er en sårbar gruppe

Barn er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Dette handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter.

Alle barn omfattes av Menneskerettighetskonvensjonen og andre folkerettslige dokumenter, men det var likevel behov for en tydeliggjøring. Etter et omfattende arbeid ble Barnekonvensjonen vedtatt av FNs generalforsamling i 1989.
Rettighetene konvensjonen beskriver gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt.

FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FN i 1989. Barnekonvensjonen legger til grunn at barn har behov for spesielle vernetiltak og særskilt omsorg i tillegg til at den inneholder en viktig presisering om at alle generelle menneskerettigheter også gjelder for barn. FNs barnekonvensjon er i dag verdens mest tilsluttede menneskerettighetskonvensjon. Konvensjonen er ratifisert av 197 stater, alle verdens stater bortsett fra USA. Dette gir konvensjonen betydelig politisk og moralsk styrke, i tillegg til den juridiske. FN har gitt UNICEF oppgaven med å kjempe for at Barnekonvensjonen etterleves, og dette er hjørnesteinen i vårt verdensomspennende arbeid for barn.

Her kan du lese mer om barnekonvensjonen

OM BARNS RETTIGHETER

Over hele verden jobber UNICEF for å sette barns rettigheter og oppvekstsvilkår øverst på den politiske agendaen. Som et sterkt og uavhengig FN-organ har vi en unik mulighet til å påvirke regjeringer, myndigheter og andre beslutningstakere for at de skal prioritere og respektere barns behov og rettigheter.

I Norge arbeider UNICEF for å styrke implementeringen av FNs barnekonvensjon i norske lover og forvaltningspraksis. Vi fokuserer først og fremst på de områdene hvor barns rettigheter er særlig utsatt og hvor Norge har blitt kritisert av FNs barnekomité for ikke å gjøre nok for å beskytte barns rettigheter etter barnekonvensjonen. Vi jobber også med å sikre at norske myndigheter følger opp FNs bærekraftsmål i Norge.

BARNEKONVENSJONENS STILLING I NORGE

FNs barnekonvensjon trådte i kraft i Norge 7. februar 1991. Senere har Norge ratifisert de to første tilleggsprotokollene til konvensjonen.

I 2003 ble barnekonvensjonen og disse to tilleggsprotokollene inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven § 2 nr. 4. I forbindelse med dette ble det gjennomført en rekke endringer i andre norske lover for å synligjøre konvensjonens bestemmelser i norsk sektorlovgivning. Gjennom inkorporering i menneskerettsloven gjelder FNs barnekonvensjon som norsk lov, og konvensjonens bestemmelser skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen norsk lovgivning.

FNs barnekonvensjon har dermed en svært sterk stilling i norsk rett.

Unicef